Vyhláška děkanky č. 8/2016 Č.j. 8VD/921/2016

29/7 2016
Vyhláška děkanky č. 8/2016 Č.j. 8VD/921/2016

ZVÝŠENÍ NEJVYŠŠÍHO POČTU UCHAZEČŮ PŘIJÍMANÝCH KE STUDIU V MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017  

V souladu s odst. 13 Vyhlášky č. 9/2015 Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2016/17 (dále jen "Podmínky") zvyšuji nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu u některých studijních oborů uvedený v odst. 8 Podmínek takto: 

Studijní program Studijní obor Nejvyšší počet studentů
Stavební inženýrství Konstrukce pozemních staveb 109
  Konstrukce a dopravní stavby 60
  Vodní hospodářství a vodní stavby 30
  Inženýrství životního prostředí 28
  Projektový management a inženýring 63
  Stavební management 58
  Příprava, realizace a provoz staveb 89
  Integrální bezpečnost staveb 30
Geodézie a kartografie Geodézie a kartografie 20
  Geomatika 14
Architektura a stavitelství Architektura a stavitelství 163
Budovy a prostředí Budovy a prostředí 177
Inteligentní budovy Inteligentní budovy 52 

U ostatních oborů neuvedených výše v tabulce zůstává nejvyšší počet přijímaných studentů beze změny podle odst. 8 Podmínek.

Uchazeči byli přijímáni do jednotlivých oborů v pořadí dle celkového počtu bodů v přijímacím řízení, maximálně do naplnění kapacity v jednotlivých studijních oborech.

Pro informaci sděluji počet bodů, které získal poslední uchazeč přijatý do naplnění kapacity příslušného oboru:
Konstrukce pozemních staveb 220, Konstrukce a dopravní stavby 243, Materiálové inženýrství - obor není otvírán pro nízký počet uchazečů, Vodní hospodářství a vodní stavby 271, Inženýrství životního prostředí 243, Projektový management a inženýring 245, Stavební management 260, Příprava, realizace a provoz staveb 267, Integrální bezpečnost staveb 276, Geodézie a kartografie 254, Geomatika 258, Architektura a stavitelství 283, Budovy a prostředí 238, Inteligentní budovy 259, Stavby pro energetiku - obor není otvírán pro nízký počet uchazečů.

21. 7. 2016

                                                                                                                                                      prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. v.r.
                                                                                                                                                  děkanka
Zpátky nahoru