Zvýšení nejvyššího počtu uchazečů přijímaných do mg. studijních programů

16/7 2017
Vyhláška děkanky č. 6/2017 Č.j. 6VD/11921/17

ZVÝŠENÍ NEJVYŠŠÍHO POČTU UCHAZEČŮ PŘIJÍMANÝCH KE STUDIU V MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

V souladu s odst. 12 Vyhlášky č. 11/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2017/18 (dále jen "Podmínky") zvyšuji nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu u některých studijních oborů uvedený v odst. 8 Podmínek takto:

Studijní program Studijní obor Nejvyšší počet studentů
Stavební inženýrství Konstrukce pozemních staveb 109
  Konstrukce a dopravní stavby 61
  Materiálové inženýrství 14
  Vodní hospodářství a vodní stavby 26
  Projektový management a inženýring 82
  Stavební management 89
  Příprava, realizace a provoz staveb 71
  Integrální bezpečnost staveb 40
Architektura a stavitelství Architektura a stavitelství 160
Budovy a prostředí Budovy a prostředí 172
Inteligentní budovy Inteligentní budovy 45

U ostatních oborů neuvedených výše v tabulce zůstává nejvyšší počet přijímaných studentů beze změny podle odst. 8 Podmínek.

Uchazeči byli přijímáni do jednotlivých oborů v pořadí dle celkového počtu bodů v přijímacím řízení, maximálně do naplnění kapacity v jednotlivých studijních oborech.

Pro informaci sděluji počet bodů, které získal poslední uchazeč přijatý do naplnění kapacity příslušného oboru:
Konstrukce pozemních staveb 243, Konstrukce a dopravní stavby 269, Materiálové inženýrství 204, Vodní hospodářství a vodní stavby 239, Inženýrství životního prostředí 257, Projektový management a inženýring 241, Stavební management 246, Příprava, realizace a provoz staveb 285, Integrální bezpečnost staveb 267, Geodézie a kartografie 241, Geomatika 269, Architektura a stavitelství 274, Budovy a prostředí 243, Inteligentní budovy 252, Stavby pro energetiku - obor není otvírán pro nízký počet uchazečů.

14. 7. 2017

                                                                                                                         prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. v.r.
                                                                                                                        děkanka
Zpátky nahoru