Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 13/2014: Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2015/16

26/11 2014
Vyhláška děkanky č. 13/2014: Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2015/16
Změna 20/07/2015 10:16

 

Vyhláška děkanky č. 13/2014 č.j. 13VD/921/2014

 

 

 


 

 

Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2015/16

 

 


 

Přijímání uchazečů do magisterských studijních programů se řídí následujícími předpisy:
Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění, Statutem ČVUT v Praze Fakulty stavebníŘádem přijímacího řízení ČVUT (Příloha č.2 Statutu ČVUT), těmito "Podmínkami pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze" a Směrnicí děkanky Vyhlášení přijímacího řízení do magisterských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2015/16 (dále jen "Směrnice děkanky").

 1. Základní podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech:
  1. Úspěšné ukončení bakalářského studia:
   Pro studijní programy Stavební inženýrství, Budovy a prostředí, Inteligentní budovy, Jaderná energetická zařízení a Civil Engineering je podmínkou úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební inženýrství nebo architekturu a stavitelství.
   Pro studijní program Architektura a stavitelství je podmínkou úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na architekturu a stavitelství, kdy studium bylo ukončeno zpracováním bakalářské práce ve formě architektonické studie nebo stavebního projektu.
   Pro studijní program Geodézie a kartografie je podmínkou úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na geodézii a kartografii nebo geomatiku.
  2. Podání řádně vyplněné přihlášky v termínu do 31. března 2015.
  3. Dodání příloh k přihlášce uvedených ve Směrnici děkanky.
  4. Získání minimálního počtu bodů z přijímací zkoušky dle odst. 2.
  5. V případě cizinců (kromě občanů Slovenské republiky), ucházejících se o studium ve studijním programu v českém jazyce, prokázání připravenosti studovat v českém jazyce jedním ze způsobů uvedených ve Směrnici děkanky.
  6. V případě uchazečů o studium ve studijním programu v anglickém jazyce prokázání připravenosti studovat v anglickém jazyce jedním ze způsobů uvedených ve Směrnici děkanky.

  Uchazeči, kteří splnili výše uvedené podmínky, budou přijati ke studiu na Fakultě stavební ČVUT v Praze (dále jen "FSv") v pořadí dle celkového počtu bodů v přijímacím řízení dle odst. 3, maximálně do naplnění kapacity v jednotlivých studijních programech a oborech uvedené v odst. 6. Umístí-li se na posledním místě podle odst. 6 více uchazečů, budou přijati všichni tito uchazeči.

   

 2. Přijímací zkouška:
  1. Pro studijní programy Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie, Budovy a prostředí, Inteligentní budovy, Jaderná energetická zařízení aCivil Engineering se přijímací zkouška skládá z písemného testu z oborových tematických okruhů. Rámcové požadavky ke zkoušce jsou uvedeny ve Směrnici děkanky. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky nutný pro přijetí ke studiu je 40 z maximálního možného počtu 100 bodů.
   Uchazečům, kteří v akademickém roce 2013/14 nebo 2014/15 absolvovali na FSv studium příbuzného bakalářského studijního oboru podle odst. 5, budou výsledky ústních zkoušek z tematických okruhů státní závěrečné zkoušky uznány jako výsledky přijímací zkoušky. Počet bodů z přijímací zkoušky bude stanoven jako průměr z bodového hodnocení zkoušek z tematických okruhů podle odst. 4.
  2. Pro studijní program Architektura a stavitelství se přijímací zkouška skládá ze dvou částí:
   • ústní část pohovor z architektury a z architektonického navrhování budov, jehož součástí je předložení portfolia prací;
   • písemná část test z technického navrhování budov.

  Rámcové požadavky ke zkoušce jsou uvedeny ve Směrnici děkanky. Minimální počet bodů z každé části přijímací zkoušky nutný pro přijetí ke studiu je nejméně 20 bodů z maximálního možného počtu bodů 50.
  Uchazečům, kteří v akademickém roce 2013/14 nebo 2014/15 absolvovali studium obhajobou bakalářské práce zapsané na katedře architektury FSv, budou celkové výsledky státní závěrečné zkoušky uznány jako výsledky přijímací zkoušky. Počet bodů z přijímací zkoušky bude stanoven jako bodové hodnocení výsledné známky ze státní závěrečné zkoušky podle odst. 4.

   

 3. Celkový počet bodů v přijímacím řízení:
  1. Pro studijní programy Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie, Budovy a prostředí, Inteligentní budovy, Jaderná energetická zařízení aCivil Engineering se celkový počet bodů v přijímacím řízení skládá z 25% z výsledků přijímací zkoušky (max. 100 bodů) a ze 75% ze studijních výsledků dosažených v bakalářském studiu (max. 300 bodů). Výsledky bakalářského studia jsou tvořeny váženým studijním průměrem ze všech předmětů započítaným váhou 0,8 a známkou z obhajoby bakalářské práce započítané váhou 0,2.
   Celkový počet bodů v přijímacím řízení (max. 400 bodů) se stanoví ze vzorce 
   Z + 3 (0,8 . P + 0,2 . B)

   kde: Z je počet bodů z přijímací zkoušky,
   P je bodové hodnocení váženého studijního průměru ze všech předmětů absolvovaných v bakalářském studiu (stanovené podle odst. 4),
   B je bodové hodnocení známky z obhajoby bakalářské práce (stanovené podle odst. 4).

    

  2. Pro studijní program Architektura a stavitelství se celkový počet bodů v přijímacím řízení skládá z 25% z výsledků přijímací zkoušky (max. 100 bodů) a ze 75% ze studijních výsledků dosažených v bakalářském studiu (max. 300 bodů). Výsledky bakalářského studia jsou tvořeny váženým studijním průměrem z předmětů "Atelier" započítaným váhou 0,5, váženým studijním průměrem ze všech předmětů započítaným váhou 0,3 a známkou z obhajoby bakalářské práce započítané váhou 0,2.
   Celkový počet bodů v přijímacím řízení (max. 400 bodů) se stanoví ze vzorce 
   Z + 3 (0,5 . A + 0,3 . P + 0,2 . B)

   kde: Z je počet bodů z přijímací zkoušky,
   A je bodové hodnocení váženého studijního průměru z předmětů "Atelier" absolvovaných v bakalářském studiu (stanovené podle odst. 4), P je bodové hodnocení váženého studijního průměru ze všech předmětů absolvovaných v bakalářském studiu (stanovené podle odst. 4), B je bodové hodnocení známky z obhajoby bakalářské práce (stanovené podle odst. 4).

   

 4. Vážený studijní průměr se stanoví podle čl. 16 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze v platném znění. Nepoužívá-li jiná vysoká škola kreditový systém, je váha předmětu dána počtem týdenních hodin předmětu.
  Vážený studijní průměr se přepočítává na bodové hodnocení pomocí vztahu: 
          (125 - 25 . PR),       kde PR je příslušný vážený studijní průměr vyjádřený na dvě desetinná místa. 
  Známky z jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky i známka výsledná se přepočítávají na bodové hodnocení takto:

   

          A (výborně) 100 bodů;
          B (velmi dobře) 87,5 bodů;
          C (dobře) 75 bodů;
          D (uspokojivě) 62,5 bodů;
          E (dostatečně) 50 bodů.

   

   

   

 5. Přehled příbuzných studijních oborů:

   

   

  Studijní program Magisterský studijní obor Příbuzný bakalářský studijní obor
  Stavební inženýrství Konstrukce pozemních staveb Konstrukce pozemních staveb
  Požární bezpečnost staveb
  Architektura a stavitelství
  Building Structures
  Konstrukce a dopravní stavby Konstrukce a dopravní stavby
  Materiálové inženýrství Konstrukce pozemních staveb
  Konstrukce a dopravní stavby
  Building Structures
  Vodní hospodářství a vodní stavby Vodní hospodářství a vodní stavby
  Inženýrství životního prostředí
  Inženýrství životního prostředí Inženýrství životního prostředí
  Vodní hospodářství a vodní stavby
  Management a ekonomika ve stavebnictví Management a ekonomika ve stavebnictví
  Příprava, realizace a provoz staveb
  Projektový management a inženýring Management a ekonomika ve stavebnictví
  Příprava, realizace a provoz staveb
  Stavební management všechny obory studijních programů Stavební inženýrství a Architektura a stavitelství kromě oboru Management a ekonomika ve stavebnictví
  Příprava, realizace a provoz staveb Příprava, realizace a provoz staveb
  Management a ekonomika ve stavebnictví
  Integrální bezpečnost staveb Požární bezpečnost staveb
  Konstrukce pozemních staveb
  Building Structures
  Geodézie a kartografie Geodézie a kartografie Geodézie a kartografie
  Geoinformatika
  Geodézie, kartografie a geoinformatika
  Geomatika Geodézie a kartografie
  Geoinformatika
  Geodézie, kartografie a geoinformatika
  Budovy a prostředí Budovy a prostředí Konstrukce pozemních staveb
  Architektura a stavitelství
  Building Structures
  Inteligentní budovy Inteligentní budovy Konstrukce pozemních staveb
  Architektura a stavitelství
  Building Structures
  Jaderná energetická zařízení Stavby pro energetiku Konstrukce pozemních staveb
  Konstrukce a dopravní stavby
  Building Structures
  Civil Engineering Building Structures Building Structures
  Konstrukce pozemních staveb
  Požární bezpečnost staveb
  Architektura a stavitelství

   

   

   

 6. Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu:

   

   

  Studijní program Studijní obor Nejvyšší počet studentů
  Stavební inženýrství 350
    Konstrukce pozemních staveb 100
    Konstrukce a dopravní stavby 65
    Materiálové inženýrství 10
    Vodní hospodářství a vodní stavby 22
    Inženýrství životního prostředí 22
    Management a ekonomika ve stavebnictví 22
  Obor se neotvírá - info zde
    Projektový management a inženýring 44
  Info zde
    Stavební management 15
    Příprava, realizace a provoz staveb 50
    Integrální bezpečnost staveb 22
  Architektura a stavitelství Architektura a stavitelství 110
  Geodézie a kartografie 30
    Geodézie a kartografie 18
    Geomatika 12
  Budovy a prostředí Budovy a prostředí 80
  Inteligentní budovy Inteligentní budovy 20
  Jaderná energetická zařízení Stavby pro energetiku 10
  Civil Engineering Building Structures 20

   

   

   

 7. Děkanka může zvýšit nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v jednotlivých studijních programech nebo oborech stanovený v odst. 6, a to na základě limitů MŠMT pro počty financovaných studentů nebo s přihlédnutím k počtu uchazečů přihlášeným na jednotlivé studijní obory.

   

 8. FSv nepřijímá přihlášky uchazečů, kteří již na fakultě dvakrát neúspěšně studovali v jakémkoli magisterském studijním programu. Dále nepřijímá přihlášky uchazečů, kteří byli vyloučeni ze studia na FSv na základě disciplinárního řízení podle čl. 2 Disciplinárního řádu pro studenty ČVUT v Praze nebo v průběhu zahájeného disciplinárního řízení ukončili studium zanecháním studia.

   

 9. Vlastní průběh přijímacího řízení a další informace k přijímacímu řízení stanoví Směrnice děkanky.

   

 10. Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních oborech studijního programu Civil Engineering zařazených do evropského programu Erasmus Mundus jsou společné pro všechny partnerské instituce a jsou zveřejněny na webových stránkách:
  http://www.msc-sahc.org/ - pro studijní obor Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions;
  http://steel.fsv.cvut.cz/suscos/ - pro studijní obor Sustainable Constructions under Natural Hazards and Catastrophic Events.

   

 11. Tyto podmínky byly schváleny Akademickým senátem FSv dne 26. 11. 2014.

 

Praha 26. 11. 2014

 

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. v. r.
děkanka fakulty
Zpátky nahoru