Poslání fakulty

Poslání fakulty

Účelný výzkum pro praxi

Společným rysem klíčových směrů je orientace na oblast výzkumu nových materiálů, konstrukcí a  technologií s ohledem na jejich trvanlivost a spolehlivost v rámci životního cyklu, při uplatňování komplexního pohledu zahrnujícího širší aspekty interakce stavebních konstrukcí s životním prostředím.

Výzkumná činnost je uskutečňována v rámci výzkumných projektů podporovaných granty GA ČR, AV ČR a jednotlivými rezortními ministerstvy, Evropskou unií nebo firmami ze stavebního odvětví. Přímá mezinárodní spolupráce ve výzkumu je realizována prostřednictvím projektů 7. rámcového programu EU, COST, Nanocem a dalších.

Věda je na ČVUT posláním. 

Vědecká, výzkumná a vývojová či umělecká tvůrčí činnost (VVČ) patří na ČVUT mezi nejdůležitější prvky poslání školy. ČVUT má zájem patřit mezi největší výzkumné instituce v České republice a programově usiluje o to být univerzitou výzkumného typu s mezinárodním uznáním. Výzkum a vývoj je nerozlučně spjat s výukou, zejména v doktorském a magisterském studiu.

Organizační i tematická struktura VVČ je dána především zaměřením kateder a samostatných pracovišť. Výzkumné záměry i některé grantové projekty řešené za spoluúčasti více pracovišť tvoří důležitý integrující prvek. Významné jsou i vnější spolupráce s dalšími univerzitami, ústavy AV ČR, rezortními ústavy, podniky a zahraničními institucemi.

Tematické zaměření vědecko‑výzkumné činnosti vychází ze současných trendů výzkumu a vývoje stavebnictví daných prioritními tematickými oblastmi výzkumu v rámci Evropského výzkumného prostoru a Národní politiky výzkumu a vývoje ČR.

Poslání fakulty
Zpátky nahoru