Přijímací zkouška

Je to první zkouška, kterou budete na fakultě absolvovat. Přejeme hodně štěstí!

Přijímací zkouška

NA STUDIJNÍ PROGRAM ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ SE PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SKLÁDÁ ZE DVOU ČÁSTÍ

1. Písemná část – test z matematiky (ze středoškolské látky v rozsahu zveřejněném ve Směrnici děkanky)
Užitečné odkazy:
Požadavky k přijímací zkoušce / Databáze přijímacích testů online vč. vyhodnocení / Ukázky přijímacího testu / Kurzy

2. Ústní část – pohovor z architektury
Užitečné odkazy:
Kurz kresleníManuál uchazeče o studium programu Architektura a stavitelství

Uchazeči při ústní části přijímací zkoušky předloží 4 práce:

- motivační práci, která má prokázat zájem uchazeče o studium programu. Může to být např. stručný text na téma „Proč jsem si zvolil program Architektura a stavitelství“, koláž z fotografií oblíbených staveb nebo zajímavých architektonických detailů apod. Obsah a forma motivačního listu jsou volné, list se však stane základním podkladem pro pohovor při ústní části přijímacího řízení. Měl by tedy obsahovat informace, o kterých je zájemce schopen diskutovat. List musí být vytvořen přímo pro přijímací řízení, seminární práce ze střední školy nebo koláže vytvořené pro studentské soutěže apod. nebudou přijaty.
- 3 vlastní grafické práce na téma související s oblastí architektury, urbanismu nebo krajiny zpracované libovolnou grafickou technikou, preferována je zejména volná kresba. Výstupy z počítačových programů mohou tvořit maximálně 1/3 prezentovaných prací. Mezi grafickými pracemi nebudou hodnoceny rysy z deskriptivní geometrie ani podobné rýsované práce.

K pohovoru může zájemce přinést i libovolný počet dalších podkladů, kterými prokáže zájem o architekturu a stavitelství, tedy např. ocenění za středoškolskou odbornou činnost, doklady o účasti ve studentských soutěžích apod.

Způsob hodnocení ústní zkoušky z architektury stanoví Směrnice děkanky.

NA VŠECHNY OSTATNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY SE PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SKLÁDÁ Z JEDNÉ ČÁSTI

1. Písemná část – test z matematiky (ze středoškolské látky v rozsahu zveřejněném ve Směrnici děkanky). Uchazeči o studium oboru Building Structures konají přijímací zkoušku v anglickém jazyce.

Užitečné odkazy:
Požadavky k přijímací zkoušceDatabáze přijímacích testů online vč. vyhodnocení / Ukázky přijímacího testu / Kurzy

Přijímací zkouška
Zpátky nahoru