Přijímací řízení

Termín podání přihlášek

od 16. listopadu 2017 do 8. ledna 2018

platí pro přihlášky na doktorské studium s nástupem od 1. března 2018

Přihlášky přijímáme nejpozději do 8. ledna 2018 na oddělení doktorského studia Fakulty stavební ČVUT v Praze, v místnosti C-105.

Upozornění: Přihlášky nelze zasílat poštou z důvodu zajištění podpisu školitele a vedoucího katedry na každé přihlášce.

Termíny přijímacích zkoušek

Více o termínech a podmínkách naleznete v dokumentech: 
Směrnice č.8/2016: Směrnice děkanky pro přijímací řízení ke studiu v doktorských studijních programech FSv ČVUT v Praze  
Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na FSv ČVUT v Praze

Přihlášky na doktorské studium s nástupem od 1. března 2018

 

Přihláška

Náležitosti a přílohy přihlášky

Se řídí:

Náležitosti:

 • Přihláška se včetně níže uvedených příloh vždy předává na oddělení pro vědu a výzkum do termínu stanoveného Směrnicí děkana
 • Přihlášku včetně všech příloh nelze zasílat elektronicky nebo poštou kvůli zajištění podpisů (školitele a vedoucího katedry)
 • Fakulta stavební ČVUT nepřijímá přihlášky na doktorské studium uchazečů, kteří byli již jednou vyloučeni z doktorského studia na FSv ČVUT.

Přílohy:

 1. životopis (vlastnoručně podepsaný uchazečem)
 2. studijní výsledky během vysokoškolského studia
 3. kopie dokladů o vzdělání (ověřená kopie diplomu o udělení akad. titulu nejpozději do 5 dnů od promoce, kopie může být ověřena podle originálu pověřeným úředníkem při zápisu), případně další doklady o vykonaných zkouškách (ze zvoleného oboru, ze světových jazyků), studující posledního ročníku VŠ dodají po složení SZZ/ promoci. Uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice nebo Slovenské republice, musí spolu přihláškou předložit potvrzení o nostrifikaci svého diplomu
 4. soupis publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče a jiné aktivity
 5. doporučení (hodnocení) dvou odborníků z oboru, alespoň jedním z nich musí být vysokoškolský pedagog. Doporučení musí být důvěrné, tzn. v zalepené obálce, viz. formulář
 6. doklad o úhradě poplatku za náklady spojené s přijímacím řízením
 7. Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z českého jazyka v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu odst. 1d) - týká se cizinců (kromě občanů Slovenské republiky) ucházejících se o studium v českém jazyce:
  - doklad o absolvování magisterského studijního programu vyučovaného v českém jazyce
  - doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z českého jazyka,
  - doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky" na katedře jazyků FSv ČVUT nebo na kterékoli fakultě/součásti ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.
 8. Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z anglického jazyka v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu odst. 1e) - týká se uchazečů o studium v anglickém jazyce:
  - doklad o absolvování magisterského studijního programu vyučovaného v anglickém jazyce
  - doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z anglického jazyka,
  - doklad o vykonání zkoušky z anglického jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky".

Upozornění:
Přihlášky nelze zasílat poštou z důvodu zajištění podpisu školitele a vedoucího katedry na každé přihlášce.

Přijímací zkouška

Uchazeči o doktorské studium v doktorských studijních programech Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie a Architektura a stavitelství po odevzdání vyplněné přihlášky, která je rozšířena o povinné přílohy, mohou být pozvání od předsedů oborových rad k přijímacímu řízení. Pro více informací, čti:

Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na FSv ČVUT v Praze
Směrnice č.8/2016: Směrnice děkanky pro přijímací řízení ke studiu v doktorských studijních programech FSv ČVUT v Praze 

Přijímací zkouška

Administrativní poplatek za přijímací řízení

Kolik? 650

Poplatek je možné uhradit složenkou typu A nebo převodním příkazem. Fakultní složenku lze získat na  odd. pro vědu a výzkum.

Bankovní spojení:
Komerční banka Praha 6
Číslo účtu: 19-5504610227/0100
Variabilní symbol: 312
Zpráva pro příjemce: jméno uchazeče

Bankovní poplatky spojené s převodem částky na účet fakulty vždy hradí uchazeč.

Bez doložení dokladu o zaplacení poplatku nebude přihláška evidována.

Po zaevidování přihlášky na fakultě se administrativní poplatek nevrací.

Kontakt na fakultu

Oddělení pro vědu a výzkum

Veronika Kabilková

Referentka pro doktorské studium
Zpátky nahoru