Směrnice děkanky pro přijímací řízení ke studiu v doktorských studijních programech FSv ČVUT v Praze

30/11 2016

 

Směrnice č. 3/2015

Směrnice děkanky  pro přijímací řízení ke studiu

v doktorských studijních programech FSv ČVUT v Praze

Vyhlášení přijímacího řízení doktorského studia na FSv pro akademický rok 2016/2017

Směrnice doplňuje Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební ČVUT v Praze schválené AS FSv ČVUT dne 25. 3.2015.

 

 I. Přehled doktorských studijních programů

Název programu:

Stavební inženýrství
Civil Engineering

Forma studia:

prezenční a kombinovaná

Standardní doba studia:

4 roky

Obory:

Stavební management a inženýring
Construction Management and Engineering
Fyzikální a materiálové inženýrství
Physical and Material Engineering
Inženýrství životního prostředí
Environmental Engineering
Konstrukce a dopravní stavby
Building and Structural Engineering
Matematika ve stavebním inženýrství
Mathematics in Civil Engineering
Pozemní stavby
Building Engineering
Systémové inženýrství ve stavebnictví
Systems Engineering in the Building Industry and Capital Construction
Vodní hospodářství a vodní stavby
Water Engineering and Water Management

 

Název programu:

Geodézie a kartografie
Geodesy and Cartography

Forma studia:

prezenční a kombinovaná

Standardní doba studia:

4 roky

Obory:

Geodézie a kartografie
Geodesy and Cartography

 

Název programu:

Architektura a stavitelství

Forma studia:

prezenční a kombinovaná

Standardní doba studia:

4 roky

Obory:

Architektura a stavitelství
Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví

 

II. Důležité termíny

a. nástup na doktorské studium 1.10.2016
Zveřejněno: 1.12.2015
Podávání přihlášek na odd. V a V: 20. 4.2016 - 31. 5.2016
Předáno předsedům OR: 2. 6.2016
Vráceno od předsedů OR na odd. V a V: 23. 6.2016
Rozhodnutí o přijetí (zasílání uchazečům o DS): do 22. 7.2016

b. nástup na doktorské studium 1.3.2017
Zveřejněno: 1. 7.2016
Podávání přihlášek na odd. V a V: 16. 11.2016 – 5. 1.2017
Předáno předsedům OR: 9. 1.2017
Vráceno od předsedů OR na odd. V a V: 27. 1.2017
Rozhodnutí o přijetí (zasílání uchazečům o DS): do 27. 2.2017

 

III. Průběh přijímacího řízení

Uchazeči o doktorské studium v doktorských studijních programech Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie a Architektura a stavitelství po odevzdání vyplněné přihlášky mohou být pozváni od předsedů oborových rad k osobní účasti na přijímací zkoušce.

Předseda oborové rady (při jeho neúčasti předseda zkušební komise) vypracuje o průběhu přijímacího řízení "Protokol přijímacího řízení".

Zkušební komise může rozhodnout o výsledku přijímací zkoušky bez přítomnosti žadatele. Tuto skutečnost poznamená v Protokolu do oddílu "Průběh přijímací zkoušky".

Rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí ke studiu zašle fakulta uchazečům doporučeným dopisem do vlastních rukou nejpozději do 30 dnů od termínu konání přijímací zkoušky.   Uchazeč může požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí. Písemná žádost se podává prostřednictvím odd. pro vědu a výzkum rektorovi ČVUT ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

 IV. Náležitosti přihlášky

Uchazeč o studium kompletní přihlášku včetně níže uvedených příloh předává na odd. pro vědu a výzkum do termínu stanoveného touto Směrnicí děkana:

Fakulta stavební ČVUT v Praze
Odd. pro vědu a výzkum
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Přihlášky nelze zasílat elektronicky z důvodu zajištění podpisů (uchazeče, školitele, vedoucího katedry).
Fakulta stavební ČVUT nepřijímá přihlášky na doktorské studium uchazečů, kteří byli již jednou vyloučeni z doktorského studia na FSv ČVUT.

 

Přílohy přihlášky:

 1. životopis (vlastnoručně podepsaný uchazečem)
 2. studijní výsledky během vysokoškolského studia
 3. kopie dokladů o vzdělání (ověřená kopie diplomu o udělení akad. titulu – nejpozději do 5 dnů od promoce, kopie může být ověřena podle originálu pověřeným úředníkem při zápisu), případně další doklady o vykonaných zkouškách (ze zvoleného oboru, ze světových jazyků), studující posledního ročníku VŠ dodají po složení SZZ/ promoci. Uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice nebo Slovenské republice, musí spolu přihláškou předložit potvrzení o nostrifikaci svého diplomu
 4. soupis publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče a jiné aktivity
 5. doporučení (hodnocení) dvou odborníků z oboru, alespoň jedním z nich musí být vysokoškolský pedagog. Doporučení musí být důvěrné, tzn. v zalepené obálce
 6. doklad o úhradě poplatku za náklady spojené s přijímacím řízením
 7. Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z českého jazyka v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu odst. 1d) - týká se cizinců (kromě občanů Slovenské republiky) ucházejících se o studium v českém jazyce:
  - doklad o absolvování magisterského studijního programu vyučovaného v českém jazyce
  - doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z českého jazyka,
  - doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky" na katedře jazyků FSv ČVUT nebo na kterékoli fakultě/součásti ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.
 8. Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z anglického jazyka v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu odst. 1e) - týká se uchazečů o studium v anglickém jazyce :
  - doklad o absolvování magisterského studijního programu vyučovaného v anglickém jazyce
  - doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z anglického jazyka,
  - doklad o vykonání zkoušky z anglického jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky".

 

 V. Administrativní poplatek

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením (podle čl. 11 odst. 1 písm. a/) činí 0,2 násobek základu zaokrouhlený na celé padesátikoruny dolů.

Poplatek je možné uhradit složenkou typu A nebo převodním příkazem. Fakultní složenku lze získat na  odd. pro vědu a výzkum.

Bankovní spojení:
Komerční banka Praha 6
Číslo účtu: 19-5504610227/0100
Variabilní symbol: 312

Zpráva pro příjemce: jméno uchazeče

Bankovní poplatky spojené s převodem částky na účet fakulty vždy hradí uchazeč.

Po zaevidování přihlášky na fakultě se administrativní poplatek nevrací.

 

18.11.2015                                                                prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.

                                                                                                   děkanka

 

 

Zpátky nahoru