Podmínky pro přijetí ke studiu v bc. studijních programech pro akademický rok 2018/2019

29/11 2017

 

Vyhláška děkanky č. 9/2017 č.j. VD9/11921/2017

 

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2018/2019

Přijímání uchazečů do bakalářských studijních programů se řídí následujícími předpisy:
Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů v platném znění, Statutem ČVUT v Praze,, těmito "Podmínkami pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze" a Směrnicí děkanky Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2018/2019 (dále jen "Směrnice děkanky").

 1. Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech:
  1. Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.
  2. Podání řádně vyplněné přihlášky v termínu do 31. března 2018.
  3. Dodání příloh k přihlášce v souladu se Směrnicí děkanky.
  4. Získání minimálního počtu bodů z přijímací zkoušky dle odst. 4.
  5. V případě cizinců (kromě občanů Slovenské republiky), ucházejících se o studium ve studijním programu v českém jazyce, prokázání připravenosti studovat v českém jazyce jedním ze způsobů uvedených ve Směrnici děkanky.
  6. V případě uchazečů o studium ve studijním programu v anglickém jazyce prokázání připravenosti studovat v anglickém jazyce jedním ze způsobů uvedených ve Směrnici děkanky.

   

  Uchazeči, kteří splnili výše uvedené podmínky, budou přijati ke studiu na Fakultě stavební ČVUT v Praze (dále jen "FSv") v pořadí dle počtu bodů z přijímací zkoušky, maximálně do naplnění kapacity v jednotlivých studijních programech uvedené v odst. 5. Bude-li mít více uchazečů shodný počet bodů jako uchazeč na posledním místě, budou přijati všichni tito uchazeči.

 2. Přijímací zkouška na studijní program Architektura a stavitelství se skládá ze dvou částí:
  • písemná část – matematika (test),
  • ústní část – architektura (pohovor).
  Zkouška z matematiky je ze středoškolské látky v rozsahu zveřejněném ve Směrnici děkanky.
  Při zkoušce z architektury uchazeči předloží 4 práce:
  • 1 motivační práci, která má prokázat zájem uchazeče o studium programu (např. práce na téma "Proč jsem si zvolil program Architektura a stavitelství", koláž z fotografií oblíbených staveb nebo zajímavých architektonických detailů apod.) – obsah a forma motivační práce jsou volné, hodnocen je kreativní přístup uchazeče. Práce je základním podkladem pro pohovor při ústní části přijímacího řízení a musí být vytvořena přímo pro přijímací řízení (školní seminární práce nebo koláže vytvořené pro studentské soutěže apod. nebudou hodnoceny).
  • 3 vlastní grafické práce na téma související s oblastí architektury, urbanismu nebo krajiny zpracované libovolnou grafickou technikou (zejména je preferována volná kresba), které prokazují schopnost uchazeče vnímat a zachytit prostor. Výstupy z počítačových programů mohou tvořit maximálně 1/3 prezentovaných prací, mezi grafickými pracemi nebudou hodnoceny rysy z deskriptivní geometrie ani podobné rýsované práce.

  Uchazeč může dle vlastního uvážení přinést i další podklady, kterými prokáže svůj zájem o architekturu a stavitelství (zejména ocenění za středoškolskou odbornou činnost, doklady o účasti ve studentských soutěžích apod.).
  Způsob hodnocení ústní zkoušky z architektury stanoví Směrnice děkanky.

 3. Přijímací zkouška na studijní programy Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie, Stavitelství a Civil Engineeringse skládá z jedné části:
  • písemná část – matematika (test),

  Zkouška z matematiky je ze středoškolské látky v rozsahu zveřejněném ve Směrnici děkanky. Uchazeči o studium programu Civil Engineering konají přijímací zkoušku v anglickém jazyce.

 4. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky nutný pro přijetí ke studiu:
  studijní program Architektura a stavitelství:
  8 bodů ze zkoušky z matematiky (maximální možný počet bodů je 20)
  10 bodů ze zkoušky z architektury (maximální možný počet bodů je 20)
  studijní programy Stavební inženýrství, Civil Engineering, Geodézie a kartografie:
  8 bodů ze zkoušky z matematiky (maximální možný počet bodů je 20)
  studijní program Stavitelství:
  6 bodů ze zkoušky z matematiky (maximální možný počet bodů je 20).

 5. Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu:
  ve studijním programu Architektura a stavitelství 380
    Stavební inženýrství 1320
    Geodézie a kartografie 200
    Stavitelství 200
    Civil Engineering 50

   

 6. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky:
  Děkan promine přijímací zkoušku z matematiky uchazečům, kteří absolvovali střední školu v České nebo Slovenské republice, maturitní zkoušku složili ve školním roce 2017/2018 nebo 2016/2017 a splňují alespoň jednu z následujících podmínek:
  1. Průměr (vyjádřený na dvě desetinná místa) ze všech známek z předmětu Matematika uvedených na vysvědčeních za 2. pololetí posledních čtyř ročníků střední školy mají nejvýše 2,50 a současně počet známek z předmětu Matematika započítávaných při výpočtu průměru je nejméně tři (uchazečům, kteří maturují ve školním roce 2017/2018, se započítává známka za 1. pololetí posledního ročníku);
  2. Vykonali maturitní zkoušku ve společné části (státní maturita) podle školského zákona č. 561/2004 Sb. z předmětu Matematika s prospěchem "výborně".
  3. Vykonali maturitní zkoušku v nepovinné části podle školského zákona č. 561/2004 Sb. z předmětu Matematika+ s prospěchem "výborně, velmi dobře nebo dobře".

  O prominutí přijímací zkoušky není třeba žádat.
  Na studijní program Architektura a stavitelství budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška z matematiky a kteří získali minimální počet bodů z přijímací zkoušky z architektury. Na ostatní studijní programy budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška z matematiky.

   

 7. Na základě písemné žádosti může děkan prominout přijímací zkoušku cizincům (kromě uchazečů ze Slovenské republiky), kteří se ucházejí o studium studijního programu Civil Engineering a v přihlášce doloží odpovídající znalost anglického jazyka podle odst. 1f).

   

 8. Při vyhlášení přijímacího řízení může děkan podmínit otevření některých studijních programů nebo oborů minimálním počtem studentů zapsaných ke studiu v těchto studijních programech nebo oborech.

   

 9. Děkan může v závislosti na výsledcích přijímacího řízení snížit pro jednotlivé studijní programy minimální počet bodů požadovaný pro úspěšné složení přijímací zkoušky.

   

 10. Děkan může zvýšit nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v jednotlivých studijních programech stanovený v odst. 5, a to na základě limitů MŠMT pro počty financovaných studentů.

   

 11. FSv nepřijímá přihlášky uchazečů, kteří byli vyloučeni ze studia na FSv na základě disciplinárního řízení podle čl. 2 Disciplinárního řádu pro studenty ČVUT v Praze nebo v průběhu zahájeného disciplinárního řízení ukončili studium zanecháním studia.

   

 12. Děkan může vyhlásit mimořádný termín přijímací zkoušky pro další zájemce o studium. Vyhlášení mimořádného termínu přijímací zkoušky bude zveřejněno na úřední desce FSv a na veřejné části internetových stánek FSv.

   

 13. Vlastní průběh přijímacího řízení včetně termínů přijímacích zkoušek stanoví Směrnice děkanky.

   

 14. Tyto podmínky byly schváleny Akademickým senátem FSv dne 22. 11. 2017.

 

Praha 23. 11. 2017

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
děkanka

 

 

Zpátky nahoru