Směrnice děkanky pro bakalářské přijímací řízení FSv ČVUT v Praze

29/11 2017
Směrnice č.1/2017 Č.j. 1SD/921/2017


Směrnice děkanky pro bakalářské přijímací řízení FSv ČVUT v Praze  

Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2018/19

Tato směrnice doplňuje Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2018/19 (dále jen "Podmínky pro přijetí ke studiu").

I.   PŘEHLED BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Děkanka Fakulty stavební ČVUT v Praze (dále jen "FSv") vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2018/19 do níže uvedených bakalářských studijních programů a oborů.

 

Název programu: Stavební inženýrství B3651
Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia:  prezenční
od 3. ročníku jsou studenti zařazeni do studijních oborů na základě projeveného zájmu o obor, dosažených studijních výsledků v 1. - 3. semestru a kapacitních možností jednotlivých oborů.
Volbu oboru provádějí studenti ve 2. ročníku studia.
Studijní obory: Konstrukce pozemních staveb
  Konstrukce a dopravní stavby
  Vodní hospodářství a vodní stavby
  Inženýrství životního prostředí
  Management a ekonomika ve stavebnictví
  Příprava, realizace a provoz staveb
  Požární bezpečnost staveb
 
Název programu: Geodézie a kartografie B3646
Studijní obor:   Geodézie, kartografie a geoinformatika
Standardní doba studia: 3 roky
Forma studia:   prezenční
 
Název programu: Architektura a stavitelství B3502
Studijní obor: Architektura a stavitelství
Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia:   prezenční
 
Název programu: Stavitelství B3609
Studijní obor Realizace pozemních a inženýrských staveb
Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia:   prezenční
 
Název programu: Civil Engineering B3648
Studijní obor: Building Structures
Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia:   prezenční
Studium v tomto oboru je zpoplatněno částkou Kč 55 000,- za semestr v souladu s § 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) a přílohou č. 5 Statutu ČVUT Poplatky spojené se studiem.


 

II.   DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termín pro podání přihlášek 1. 1. - 31. 3. 2018
 
Termín pro uhrazení poplatku spojeného s přijímacím řízením 31. 3. 2018
Termín pro zaslání osvědčení o vykonání zkoušky Matematika+(s prospěchem "výborně", "velmi dobře", "dobře" pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky) 7. 6. 2018
Termín přijímací zkoušky 11. - 15. 6. 2018
Náhradní termín přijímací zkoušky pro omluvené uchazeče (viz níže odst. V, bod 5) 20. 6. 2018
 
Termín pro předání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení v případě složení maturitní zkoušky v ČR či SR Neplatí při absolvování maturitní zkoušky v září 2018.

Bez předání tohoto dokladu není uchazeč přijat do studia.

- společně s přihláškou nebo
- neprodleně po obdržení nebo
- nejpozději do 15. 7. 2018
Termín pro předání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení v případě složení maturitní zkoušky v září 2018 v ČR či SR

Bez předání tohoto dokladu není uchazeč přijat do studia.

22. 9. 2018
Termín pro předání úředně ověřené kopie potvrzení o uznání rovnocennosti nebo nostrifikaci zahraničního vysvědčení a certifikátu z českého jazyka (resp. anglického jazyka) úrovně B2

Bez předání těchto dokladů není uchazeč přijat do studia.

- společně s přihláškou, nebo
- neprodleně po obdržení nebo
- nejpozději v den zápisu do studia
Řádný termín zápisu do 1. ročníku bakalářského studia 3. - 7. 9. 2018
Náhradní termín zápisu do 1. ročníku bakalářského studia 26. 9. 2018

Předává-li uchazeč dokumenty poštou, je za datum předání považováno datum poštovního razítka.

O případný náhradní termín zápisu do 1. ročníku je nutno písemně požádat na adrese uchazec@fsv.cvut.cz nejpozději do data řádného zápisu. Důvod nepřítomnosti na řádném termínu není třeba do e-mailu uvádět. Podrobné informace budou uvedeny v pozvánce k zápisu zasílané společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu.

 

III.   POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Uchazeč může podat více přihlášek – pro každý vybraný studijní program samostatnou přihlášku, počet přihlášek není omezen.
Poplatek Kč 650,- je nutné uhradit za každou podanou přihlášku.

 1. Vyplnit elektronickou přihlášku ČVUT na adrese www.prihlaska.cvut.cz (přihlášky možno vkládat do databáze od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018).

 2. Vytisknout přihlášku, podepsat.
  Bez zaslání vytištěné přihlášky nemůže být přihláška zařazena do přijímacího řízení.

 3. V případě, že uchazeč má nárok na prominutí přijímací zkoušky z matematiky na základě výsledků ze střední školy (viz odst. 6 Podmínek pro přijetí ke studiu), uvede v přihlášce studijní výsledky z předmětu Matematika, jejichž správnost střední škola na přihlášce potvrdí – viz informace k vyplnění prospěchu ze střední školy níže.

 4. Vytištěnou a podepsanou přihlášku zaslat poštou doporučeně do 31. 3. 2018 společně s předepsanými přílohami, má-li je uchazeč v době podání přihlášky k dispozici (viz odst. IV) na adresu:

            Fakulta stavební ČVUT v Praze
            přijímací řízení
            Thákurova 7
            166 29 Praha 6

  Přihlášku lze podat též osobně nejpozději dne 31. 3. 2018 do 14.00 hod. na Fakultu stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6, č. místnosti C116a (ve vstupním atriu fakulty).

 5. Uhradit poplatek Kč 650,- za úkony spojené s přijímacím řízením za každou podanou přihlášku jedním z níže uvedených způsobů.

Přihlášky podané po termínu 31. 3. 2018 budou vráceny uchazečům.
Nepravdivě vyplněné přihlášky budou z přijímacího řízení vyřazeny.

Informace k vyplnění údajů o prospěchu z předmětu Matematika ze střední školy (SŠ) v přihlášce
V případě nároku na prominutí přijímací zkoušky z matematiky:

 • uchazeči uvádějí všechny obdržené známky z předmětu Matematika za 2. pololetí posledních čtyř ročníků střední školy;
 • uchazeči, kteří maturují ve školním roce 2017/2018, uvedou místo známky z matematiky za 2. pololetí posledního ročníku známku za 1. pololetí posledního ročníku;
 • známky se týkají pouze povinného předmětu Matematika, nikoli např. matematických seminářů;
 • potvrzení známek na přihlášce střední školou je pro prominutí přijímací zkoušky vyžadováno u uchazečů maturujících v roce 2017/2018. Maturanti 2016/17, kteří již nejsou v kontaktu se střední školou, doloží k přihlášce z důvodu kontroly uvedených známek ověřené kopie vysvědčení za poslední 4 ročníky střední školy;
 • uchazečům, kteří vykonali maturitní zkoušku mimo území ČR a SR, není na základě známek ze střední školy promíjena přijímací zkouška, údaje o prospěchu na střední škole v přihlášce nevyplňují ani nedokládají.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
Kč 650,- je zasílán na účet:

KB Praha 6, č. účtu: 19-5504610227/0100
variabilní symbol: 77777
konstantní symbol: 0308 - bezhotovostní platba - doklad o zaplacení není nutno k přihlášce přikládat
                      nebo 0379 - hotovostní platba - údaje pro platbu složenkou typu A - doklad o zaplacení nutno přiložit k přihlášce
specifický symbol: kód přihlášky

Doplňující údaje pro platbu ze zahraničí:

IBAN: CZ7601000000195504610227
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Upozornění pro uchazeče ze zahraničí (včetně Slovenské rep.): Bankovní poplatky vždy hradí uchazeč.
Uhrazený poplatek se v žádném případě nevrací.
Fakultní složenku je možné získat na studijním oddělení fakulty.

 

IV.   PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY

 1. Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení byla-li maturita absolvována v České republice nebo Slovenské republice

 2. Potvrzení o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením v případě platby složenkou.

  Dále případně:

 3. Úředně ověřená kopie vysvědčení za poslední 4 ročníky střední školy nebo katalogový výpis známek potvrzený střední školou (pouze se sídlem v ČR či SR). Týká se uchazečů s nárokem na prominutí přijímací zkoušky za předpokladu, že uchazečům nebyly střední školou potvrzeny na přihlášce známky z předmětu Matematika.

 4. Úředně ověřená kopie osvědčení o uznání rovnocennosti nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (tj. nostrifikace). Týká se uchazečů, kteří absolvovali maturitu v zahraničí (kromě Slovenské republiky).

 5. Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z českého jazyka v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu odst. 1e) - týká se cizinců (kromě občanů Slovenské republiky) ucházejících se o studium v českém jazyce:
  • doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z českého jazyka,
  • doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky" na Katedře jazyků FSv nebo na Katedře jazyků ostatních fakult/součástí ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.

   

 6. Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z anglického jazyka v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu odst. 1f) - týká se uchazečů o studium v anglickém jazyce (program Civil Engineering):
  • doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z anglického jazyka,
  • doklad o vykonání zkoušky z anglického jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky".

Přiložení potvrzení lékaře k přihlášce FSv nevyžaduje.

 

V.   PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 1. Přijímací zkouška se skládá z písemného testu z matematiky. Uchazeči o obor Architektura a stavitelství dále absolvují ústní část přijímací zkoušky – pohovor z architektury.

 2. Uchazeči přihlášení do studijních programů Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie, Stavitelství, Civil Engineering, jimž byla prominuta přijímací zkouška dle odst. 6, 7 Podmínek pro přijetí ke studiu, budou vyrozuměni o prominutí přijímací zkoušky v databázi www.prihlaska.cvut.cz nejpozději 30.4.2018. Písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží uchazeči po zaslání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení.
   
 3. Uchazeči přihlášení do studijního programu Architektura a stavitelství, jimž byla prominuta přijímací zkouška z matematiky dle odst. 6 Podmínek pro přijetí ke studiu, budou vyrozuměni o prominutí přijímací zkoušky z matematiky v databázi www.prihlaska.cvut.cz nejpozději 30.4.2018 a zároveň budou pozváni k ústní částipřijímací zkoušky z architektury doporučeným dopisem nejpozději tři týdny před konáním zkoušky.

 4. Uchazeči, jimž nebyla prominuta písemná přijímací zkouška z matematiky, budou pozváni k přijímací zkoušcedoporučeným dopisem nejpozději tři týdny před konáním zkoušky. Podal-li uchazeč na fakultu více přihlášek do studijních programů vyučovaných v českém jazyce, obdrží pouze jednu pozvánku, absolvuje pouze jeden přijímací test z matematiky. Výsledek testu je poté platný pro všechny přihlášky podané uchazečem. V případě, že podal uchazeč přihlášku do studijních programů vyučovaných v českém jazyce a zároveň další přihlášku do programu vyučovaného v anglickém jazyce, koná 2 písemné přijímací zkoušky z matematiky a to v českém i anglickém jazyce.

 5. Nemůže-li se uchazeč dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu, na který byl pozván, může požádat o náhradní termín přijímací zkoušky, důvod nepřítomnosti není třeba uvádět. Tato žádost se podává e-mailem na adresu uchazec@fsv.cvut.cz a to nejpozději v den konání přijímací zkoušky v řádném termínu.

 6. Písemná přijímací zkouška z matematiky obsahuje test z matematiky ze středoškolské látky v rozsahu zveřejněném v publikaci "Matematika, přijímací zkoušky na ČVUT", Nakladatelství ČVUT, Praha 2007. Publikaci lze zakoupit v prodejně technické literatury ČVUT v Národní technické knihovně, Technická 6, Praha 6, k dispozici je též elektronická varianta testů a nabídka přípravných kurzů pro přijímací zkoušku - viz webová stránka katedry matematiky.

 7. Způsob hodnocení ústní zkoušky z architektury:
  - grafické práce:        max. 3 body za každou práci, tj. max. 9 bodů;
  - motivační práce:      max.5 bodů;
  - pohovor:                  max. 6 bodů;
  Za základní splnění požadavků uvedených v Podmínkách pro přijetí ke studiu uchazeč obdrží vždy 1 bod za každou předloženou práci nebo motivační práci (maximálně lze takto získat 4 body), další body v rozsahu do výše uvedené maximální hodnoty udělí přijímací komise podle úrovně prací a prokázaného zájmu o studijní obor, celkový maximální počet získaných bodů je 20.

 8. Požaduje-li uchazeč úpravu přijímacího řízení resp. studia v důsledku nějakého zdravotního handicapu, je nutné kontaktovat Středisko ELSA pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT, tel.: 224 358 463, e-mail: stredisko@elsa.cvut.cz

 

VI.   VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

S výsledkem přijímací zkoušky bude každý uchazeč seznámen v den konání zkoušky. Bodové hodnocení testů z matematiky bude uchazečům k dispozici v den absolvování testu nejpozději ve 14.00 hod. na dveřích místnosti, ve které uchazeč test absolvoval, a následně druhý den po konání přijímací zkoušky v databázi prihláška.cvut.cz. Bodové hodnocení ústního pohovoru z architektury sdělí komise uchazečům ihned po vykonání pohovoru.

V den konání přijímací zkoušky mohou uchazeči nahlédnout do hodnocení testu z matematiky.

Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu vystaví fakulta uchazečům, kteří doručili všechny předepsané přílohy přihlášky, písemně nejpozději do 30 dnů od data zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
Nepřevezme-li uchazeč zaslané rozhodnutí, bude toto rozhodnutí zveřejněno na úřední desce fakulty, osmý den po datu zveřejnění je považován za den doručení rozhodnutí.
Součástí rozhodnutí je i odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání tohoto rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Praha 24. 11. 2017

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
děkanka    

 

 

Zpátky nahoru