Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech

30/11 2017

 

Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Přijímání uchazečů do doktorských studijních programů se řídí následujícími předpisy:
Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, Statutem FSv, Řádem přijímacího řízení ČVUT (Příloha č.2 Statutu ČVUT), Podmínkami studia cizinců na ČVUT (Příloha č.3 Statutu ČVUT), těmito Podmínkami a Směrnicí děkanky pro přijímací řízení do doktorských studijních oborů (dále jen Směrnice děkanky).

Podmínky pro přijetí na doktorské studium:

  1. Dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu
  2. Podání řádně vyplněné přihlášky v určeném termínu předepsaným způsobem a se všemi náležitostmi (včetně příloh uvedených v přihlášce). Termíny budou zveřejněny na úřední desce FSv a na webových stránkách FSv.
  3. Dodání ověřené kopie diplomu o úspěšném ukončení magisterského studia (kopie může být ověřena podle originálu pověřeným úředníkem při zápisu); pokud bylo vzdělání dosaženo v jiné zemi než v České republice nebo Slovenské republice, je podmínkou spolu s přihláškou předložit potvrzení o nostrifikaci diplomu. Tento požadavek na dodání ověřené kopie diplomu se nevztahuje na absolventy magisterského studia na FSv.
  4. V případě cizinců (kromě občanů Slovenské republiky), ucházejících se o studium ve studijním programu v českém jazyce, prokázání připravenosti studovat v českém jazyce jedním ze způsobů uvedených ve Směrnici děkanky
  5. V případě uchazečů o studium ve studijním programu v anglickém jazyce prokázání připravenosti studovat v anglickém jazyce jedním ze způsobů uvedených ve Směrnici děkanky
  6. Zaplacení přijímacího poplatku
  7. Úspěšné složení přijímacího řízení

Vlastní průběh a časové rozvržení přijímacího řízení stanoví Směrnice děkanky.

Schváleno Akademickým senátem dne 25.3.2015

Zpátky nahoru