Směrnice děkanky pro přijímací řízení ke studiu v doktorských studijních programech FSv ČVUT v Praze

18/6 2018
Směrnice č.3/2017 Č.j. 3SD/922/2017

 

Směrnice děkanky pro přijímací řízení ke studiu
v doktorských studijních programech FSv ČVUT v Praze
 

Vyhlášení přijímacího řízení doktorského studia na FSv pro akademický rok 2018/2019

Směrnice doplňuje Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební ČVUT v Praze schválené AS FSv ČVUT dne 25.3.2015.

I. Přehled doktorských studijních programů

Název programu: Stavební inženýrství
Civil Engineering
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia:  4 roky
Obory: Stavební management a inženýring
Construction Management and Engineering
Fyzikální a materiálové inženýrství
Physical and Material Engineering
Inženýrství životního prostředí
Environmental Engineering
Konstrukce a dopravní stavby
Building and Structural Engineering
Matematika ve stavebním inženýrství
Mathematics in Civil Engineering
Pozemní stavby
Building Engineering
Systémové inženýrství ve stavebnictví
Systems Engineering in the Building Industry and Capital Construction
Vodní hospodářství a vodní stavby
Water Engineering and Water Management
 
Název programu: Geodézie a kartografie
Geodesy and Cartography
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia:  4 roky
Obory: Geodézie a kartografie
Geodesy and Cartography
 
Název programu: Architektura a stavitelství
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia:  4 roky
Obory: Architektura a stavitelství
Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví

 

II. Důležité termíny

 1. nástup na doktorské studium 1. 10. 2018
  Zveřejněno: 1. 12. 2017
  Podávání přihlášek na odd. VaV: 19. 4. 2018 - 31. 5. 2018
  Předáno předsedům OR: 4. 6. 2018
  Vráceno od předsedů OR na odd. VaV: 28. 6. 2018
  Rozhodnutí o přijetí (zasílání uchazečům o DS): do 27. 7. 2018

   

 2. nástup na doktorské studium 1. 3. 2019
  Zveřejněno: 2. 7. 2018
  Podávání přihlášek na odd. VaV: 19. 11. 2018 – 8. 1. 2019
  Předáno předsedům OR: 10. 1. 2019
  Vráceno od předsedů OR na odd. VaV: 28. 1. 2019
  Rozhodnutí o přijetí (zasílání uchazečům o DS): do 28. 2. 2019

 

III. Průběh přijímacího řízení

Uchazeči o doktorské studium v doktorských studijních programech Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie a Architektura a stavitelství po odevzdání vyplněné přihlášky mohou být pozváni od předsedů oborových rad k osobní účasti na přijímací zkoušce.

Předseda oborové rady (při jeho neúčasti předseda zkušební komise) vypracuje o průběhu přijímacího řízení "Protokol přijímacího řízení".

Zkušební komise může rozhodnout o výsledku přijímací zkoušky bez přítomnosti žadatele. Tuto skutečnost poznamená v Protokolu do oddílu "Průběh přijímací zkoušky".

Rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí ke studiu zašle fakulta uchazečům doporučeným dopisem do vlastních rukou nejpozději do 30 dnů od termínu konání přijímací zkoušky. Uchazeč může požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí. Písemná žádost se podává prostřednictvím oddělení pro vědu a výzkum rektorovi ČVUT ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

IV. Náležitosti přihlášky

Uchazeč o studium kompletní přihlášku včetně níže uvedených příloh předává na odd. pro vědu a výzkum do termínu stanoveného touto Směrnicí děkana:

Fakulta stavební ČVUT v Praze
Oddělení pro vědu a výzkum
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Přihlášky nelze zasílat elektronicky z důvodu zajištění podpisů (uchazeče, školitele, vedoucího katedry).

Fakulta stavební ČVUT nepřijímá přihlášky na doktorské studium uchazečů, kteří byli již jednou vyloučeni z doktorského studia na FSv ČVUT.

Přílohy přihlášky:

 1. životopis (vlastnoručně podepsaný uchazečem)
 2. studijní výsledky během vysokoškolského studia (bakalářského a magisterského)
 3. kopie dokladů o vzdělání (ověřená kopie diplomu o udělení akad. titulu – nejpozději do 5 dnů od promoce, kopie může být ověřena podle originálu pověřeným úředníkem při zápisu), případně další doklady o vykonaných zkouškách (ze zvoleného oboru, ze světových jazyků), studující posledního ročníku VŠ dodají po složení SZZ/ promoci. Uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice nebo Slovenské republice, musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o nostrifikaci svého diplomu
 4. soupis publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče a jiné aktivity
 5. doporučení (hodnocení) dvou odborníků z oboru, alespoň jedním z nich musí být vysokoškolský pedagog. Doporučení musí být důvěrné, tzn. v zalepené obálce
 6. doklad o úhradě poplatku za náklady spojené s přijímacím řízením
 7. Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z českého jazyka v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu odst. 1d) - týká se cizinců (kromě občanů Slovenské republiky) ucházejících se o studium v českém jazyce:
  • doklad o absolvování magisterského studijního programu vyučovaného v českém jazyce
  • doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z českého jazyka,
  • doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky" na katedře jazyků FSv ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.
 8. Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z anglického jazyka v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu odst. 1e) - týká se uchazečů o studium v anglickém jazyce :
  • doklad o absolvování magisterského studijního programu vyučovaného v anglickém jazyce
  • doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z anglického jazyka,
  • doklad o vykonání zkoušky z anglického jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky".

 

V. Administrativní poplatek

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením (podle čl. 11 odst. 1 písm. a/) činí 0,2 násobek základu zaokrouhlený na celé padesátikoruny dolů.

Poplatek je možné uhradit složenkou typu A nebo převodním příkazem. Fakultní složenku lze získat na oddělení pro vědu a výzkum.

Bankovní spojení:
Komerční banka Praha 6
Číslo účtu: 19-5504610227/0100
Variabilní symbol: 312
Zpráva pro příjemce: jméno uchazeče

Bankovní poplatky spojené s převodem částky na účet fakulty vždy hradí uchazeč.
Po zaevidování přihlášky na fakultě se administrativní poplatek nevrací.

 

21. 11. 2017

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
děkanka          

Zpátky nahoru