Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky do bakalářského studia 2020/2021

6/11 2019

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky do bakalářského studia 2020/2021

Dokumenty potvrzující nárok na prominutí přijímací zkoušky z matematiky lze na fakultu zaslat i e-mailem formou scanu na adresu uchazec@fsv.cvut.cz. Není nutné zasílat originál poštou. Uchazeč tedy může komunikovat v této věci se svojí střední školou (potvrzení známek z matematiky) také pouze elektronicky.

Termín pro zaslání dokumentů potvrzující nárok na prominutí přijímací zkoušky z matematiky není totožný s termínem podání přihlášky.
Tyto dokumenty lze zaslat i později, např. do konce dubna (jedná-li se o známky z matematiky na SŠ) nebo po absolvování maturity (jedná-li se o známku z matematiky při maturitní zkoušce).

 

(Výňatek z dokumentu Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2020/2021 - odst. 6, 7 a 8.)

Děkan promine přijímací zkoušku z matematiky uchazečům, kteří absolvovali střední školu v České republice podle zákona č. 564/2004 (školský zákon) nebo Slovenské republice podle zákona č. 245/2008 (školský zákon), maturitní zkoušku složili ve školním roce 2019/2020 nebo 2018/2019 a splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

  1. Průměr (vyjádřený na dvě desetinná místa) ze všech známek z předmětu Matematika uvedených na vysvědčeních za 2. pololetí posledních čtyř ročníků střední školy mají nejvýše 2,00 a současně počet známek z předmětu Matematika započítávaných při výpočtu průměru je nejméně tři (uchazečům, kteří maturují ve školním roce 2019/2020, se započítává známka za 1. pololetí posledního ročníku);
  2. Vykonali maturitní zkoušku ve společné (státní) části nebo profilové (školní) části podle školského zákona č. 561/2004 Sb. z předmětu Matematika s prospěchem "výborně".
  3. Vykonali maturitní zkoušku v nepovinné části podle školského zákona č. 561/2004 Sb. z předmětu Matematika+ s prospěchem "výborně, velmi dobře nebo dobře".

O prominutí přijímací zkoušky není třeba žádat.
Na studijní program Architektura a stavitelství budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška z matematiky a kteří získali minimální počet bodů z ústní části přijímací zkoušky z architektury (pohovoru). Na ostatní studijní programy budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška z matematiky.

Přijímací zkouška bude prominuta všem uchazečům o studium v bakalářských programech, kteří prokáží, že mají trvalé bydliště mimo ČR a zúčastní se Národních srovnávacích testů z matematiky (MAT) a dosáhnou percentilu 65 nebo vyššího.

Na základě písemné žádosti může děkan prominout přijímací zkoušku cizincům (kromě uchazečů ze Slovenské republiky), kteří se ucházejí o studium studijního programu Civil Engineering a v přihlášce doloží odpovídající znalost anglického jazyka (dle Opatření děkana č.2/2019, odst. 1f).

Zpátky nahoru