Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky do bakalářského studia 2021/2022

2/11 2020

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky do bakalářského studia 2021/2022

(Výňatek z dokumentu Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2021/2022 - odst. 6., 7. a 8.)

6. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky:

Děkan promine přijímací zkoušku z matematiky uchazečům, kteří absolvovali střední školu v České republice podle zákona č. 561/2004 (školský zákon) nebo Slovenské republice podle zákona č. 245/2008 (školský zákon), maturitní zkoušku složili ve školním roce 2020/2021 nebo 2019/2020 a splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

  1. Průměr (vyjádřený na dvě desetinná místa) ze všech známek z předmětu Matematika uvedených na vysvědčeních za 2. pololetí posledních čtyř ročníků (uchazečům, kteří maturují ve školním roce 2020/2021, se započítává známka za 1. pololetí posledního ročníku) střední školy mají nejvýše 2,00 a současně počet známek z předmětu Matematika započítávaných při výpočtu průměru je nejméně tři;
  2. Vykonali maturitní zkoušku ve společné (státní) části podle školského zákona č. 561/2004 Sb. z předmětu Matematika s úspěšností 85 až 100 %.
  3. Vykonali maturitní zkoušku v profilové (školní) části podle školského zákona č. 561/2004 Sb. z předmětu Matematika s prospěchem „výborně“.
  4. Vykonali maturitní zkoušku v nepovinné části podle školského zákona č. 561/2004 Sb. z předmětu Matematika rozšiřující s úspěšností 66 až 100 %.

 

O prominutí přijímací zkoušky není třeba žádat.
Na studijní program Architektura a stavitelství budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška z matematiky a kteří získali minimální počet bodů z ústní části přijímací zkoušky z architektury (pohovoru).
Na ostatní studijní programy budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška matematiky.

 

30. 4. 2021 - termín pro zaslání potvrzených známek z předmětu Matematika na SŠ pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky.

4. 6. 2021 - termín pro zaslání osvědčení o vykonání zkoušky Matematika rozšířená (s úspěšností 66 až 100 %) pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky.

Postup při prominutí přijímací zkoušky z matematikvy naleznete ve směrnici děkana, článek 5

 

7. Přijímací zkouška bude prominuta všem uchazečům o studium v bakalářských programech, kteří prokáží, že mají trvalé bydliště mimo ČR a zúčastní se Národních srovnávacích testů z matematiky (MAT) a dosáhnou percentilu 65 nebo vyššího.

8. Na základě písemné žádosti může děkan prominout přijímací zkoušku cizincům (kromě uchazečů ze Slovenské republiky), kteří se ucházejí o studium studijního programu Civil Engineering a v přihlášce doloží odpovídající znalost anglického jazyka podle odst. 1f).

 

 

Zpátky nahoru