Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech pro akademický rok 2019/2020

2/11 2018
Vyhláška děkana č. 11/2018 č.j. VD11/11921/2018

 

Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2019/2020

 

Přijímání uchazečů do magisterských studijních programů se řídí následujícími předpisy:
Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění, Statutem ČVUT v Praze, těmito "Podmínkami pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze" a Směrnicí děkana Vyhlášení přijímacího řízení do magisterských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2019/2020 (dále jen "Směrnice děkana").

 

 1. Základní podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech:

   

  1. Úspěšné ukončení bakalářského studia:
   Pro studijní programy Stavební inženýrství, Budovy a prostředí, Inteligentní budovy a Civil Engineering je podmínkou úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební inženýrství nebo architekturu a stavitelství.
   Pro studijní program Architektura a stavitelství je podmínkou úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na architekturu a stavitelství, kdy studium bylo ukončeno zpracováním bakalářské práce ve formě architektonické studie nebo stavebního projektu.
   Pro studijní program Geodézie a kartografie je podmínkou úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na geodézii a kartografii nebo geomatiku.
  2. Podání řádně vyplněné přihlášky v termínu do 31. března 2019.
  3. Dodání příloh k přihlášce v souladu se Směrnicí děkana.
  4. Získání minimálního počtu bodů z přijímací zkoušky dle odst. 3.
  5. Získání minimálního celkového počtu bodů v přijímacím řízení dle odst. 6.
  6. V případě cizinců (kromě občanů Slovenské republiky) ucházejících se o studium ve studijním programu v českém jazyce prokázání připravenosti studovat v českém jazyce jedním ze způsobů uvedených ve Směrnici děkana.
  7. V případě uchazečů o studium ve studijním programu v anglickém jazyce prokázání připravenosti studovat v anglickém jazyce jedním ze způsobů uvedených ve Směrnici děkana.

   

  Uchazeči, kteří splnili výše uvedené podmínky, budou přijati ke studiu na Fakultě stavební ČVUT v Praze (dále jen "FSv") v pořadí dle celkového počtu bodů v přijímacím řízení dle odst. 4, maximálně do naplnění kapacity v jednotlivých studijních programech a oborech, resp. specializacích uvedené v odst. 8. Umístí-li se na posledním místě podle odst. 8 více uchazečů, budou přijati všichni tito uchazeči.

   

 2. Přijímací zkouška:

   

  1. Pro studijní programy Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie, Budovy a prostředí, Inteligentní budovy a Civil Engineering se přijímací zkouška skládá z písemného testu z oborových tematických okruhů. Rámcové požadavky ke zkoušce jsou uvedeny ve Směrnici děkana.
   Uchazečům, kteří v akademickém roce 2018/2019 nebo 2017/2018 absolvovali na FSv studium příbuzného bakalářského studijního oboru podle odst. 7, budou výsledky ústních zkoušek z tematických okruhů státní závěrečné zkoušky uznány jako výsledky přijímací zkoušky. Počet bodů z přijímací zkoušky bude stanoven jako průměr z bodového hodnocení zkoušek z tematických okruhů podle odst. 5.
  2. Pro studijní program Architektura a stavitelství se přijímací zkouška skládá ze dvou částí:
   • ústní část – pohovor z architektury a z architektonického navrhování budov, jehož součástí je předložení portfolia architektonických prací;
   • písemná část – test z technického navrhování budov.
   Rámcové požadavky ke zkoušce jsou uvedeny ve Směrnici děkana.
   Uchazečům, kteří v akademickém roce 2018/2019 nebo 2017/2018 absolvovali studium obhajobou bakalářské práce zapsané na katedře architektury FSv, budou celkové výsledky státní závěrečné zkoušky uznány jako výsledky přijímací zkoušky. Počet bodů z přijímací zkoušky bude stanoven jako bodové hodnocení výsledné známky ze státní závěrečné zkoušky podle odst. 5.

   

 3. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky nutný pro přijetí ke studiu:

   

  studijní programy Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie, Budovy a prostředí, Inteligentní budovy a Civil Engineering:
  40 bodů z přijímací zkoušky (maximální možný počet bodů je 100)
  studijní program Architektura a stavitelství:
  20 bodů z ústní části zkoušky (maximální možný počet bodů je 50)
  20 bodů z písemné části zkoušky (maximální možný počet bodů je 50).

   

 4. Celkový počet bodů v přijímacím řízení:

   

  1. Pro studijní programy Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie, Budovy a prostředí, Inteligentní budovy a Civil Engineering se celkový počet bodů v přijímacím řízení skládá z 25% z výsledků přijímací zkoušky (max. 100 bodů) a ze 75% ze studijních výsledků dosažených v bakalářském studiu (max. 300 bodů). Výsledky bakalářského studia jsou tvořeny váženým studijním průměrem ze všech předmětů započítaným váhou 0,8 a známkou z obhajoby bakalářské práce započítané váhou 0,2.
   Celkový počet bodů v přijímacím řízení (max. 400 bodů) se stanoví ze vzorce

    

   Z + 3 (0,8 . P + 0,2 . B)

   kde:
   Z   je počet bodů z přijímací zkoušky,
   P   je bodové hodnocení váženého studijního průměru ze všech předmětů absolvovaných v bakalářském studiu (stanovené podle odst. 5),
   B   je bodové hodnocení známky z obhajoby bakalářské práce (stanovené podle odst. 5).

    

  2. Pro studijní program Architektura a stavitelství se celkový počet bodů v přijímacím řízení skládá z 25% z výsledků přijímací zkoušky (max. 100 bodů) a ze 75% ze studijních výsledků dosažených v bakalářském studiu (max. 300 bodů). Výsledky bakalářského studia jsou tvořeny váženým studijním průměrem z předmětů "Ateliér" započítaným váhou 0,5, váženým studijním průměrem ze všech předmětů započítaným váhou 0,3 a známkou z obhajoby bakalářské práce započítané váhou 0,2.
   Celkový počet bodů v přijímacím řízení (max. 400 bodů) se stanoví ze vzorce

    

   Z + 3 (0,5 . A + 0,3 . P + 0,2 . B)

   kde:
   Z   je počet bodů z přijímací zkoušky,
   A   je bodové hodnocení váženého studijního průměru z předmětů "Ateliér" absolvovaných v bakalářském studiu (stanovené podle odst. 5),
   P   je bodové hodnocení váženého studijního průměru ze všech předmětů absolvovaných v bakalářském studiu (stanovené podle odst. 5),
   B   je bodové hodnocení známky z obhajoby bakalářské práce (stanovené podle odst. 5).

   

 5. Vážený studijní průměr se stanoví podle čl. 12 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze v platném znění. Nepoužívá-li jiná vysoká škola kreditový systém, je váha předmětu dána počtem týdenních hodin předmětu.
  Vážený studijní průměr se přepočítává na bodové hodnocení pomocí vztahu:

   

  (125 – 25 . PR),       kde PR je příslušný vážený studijní průměr vyjádřený na dvě desetinná místa.

  Známky z jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky i známka výsledná se přepočítávají na bodové hodnocení takto:

          A (výborně) 100 bodů;
          B (velmi dobře) 87,5 bodů;
          C (dobře) 75 bodů;
          D (uspokojivě) 62,5 bodů;
          E (dostatečně) 50 bodů.

   

 6. Minimální celkový počet bodů v přijímacím řízení nutný pro přijetí ke studiu:

          všechny studijní programy:         240 bodů.

   

 7. Přehled příbuzných studijních oborů, resp. specializací:

   

  Studijní program Magisterský studijní obor Příbuzný bakalářský studijní obor
  Stavební inženýrství Konstrukce pozemních staveb Konstrukce pozemních staveb
  Požární bezpečnost staveb
  Architektura a stavitelství
  Building Structures
  Konstrukce a dopravní stavby Konstrukce a dopravní stavby
  Materiálové inženýrství Konstrukce pozemních staveb
  Konstrukce a dopravní stavby
  Building Structures
  Vodní hospodářství a vodní stavby Vodní hospodářství a vodní stavby
  Inženýrství životního prostředí
  Inženýrství životního prostředí Inženýrství životního prostředí
  Vodní hospodářství a vodní stavby
  Projektový management a inženýring Management a ekonomika ve stavebnictví
  Příprava, realizace a provoz staveb
  Stavební management všechny obory studijních programů Stavební inženýrství a Architektura a stavitelství kromě oboru Management a ekonomika ve stavebnictví
  Příprava, realizace a provoz staveb Příprava, realizace a provoz staveb
  Management a ekonomika ve stavebnictví
  Integrální bezpečnost staveb Požární bezpečnost staveb
  Konstrukce pozemních staveb
  Building Structures
  Geodézie a kartografie Inženýrská geodézie Geodézie a kartografie
  Geoinformatika
  Geodézie, kartografie a geoinformatika
  Geomatika Geodézie a kartografie
  Geoinformatika
  Geodézie, kartografie a geoinformatika
  Budovy a prostředí Budovy a prostředí Konstrukce pozemních staveb
  Architektura a stavitelství
  Building Structures
  Inteligentní budovy Inteligentní budovy Konstrukce pozemních staveb
  Architektura a stavitelství
  Building Structures
  Civil Engineering Building Structures Building Structures
  Konstrukce pozemních staveb
  Požární bezpečnost staveb
  Architektura a stavitelství

   

 8. Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu:

   

  Studijní program Studijní obor nebo specializace Nejvyšší počet studentů
  Stavební inženýrství 345
    Konstrukce pozemních staveb 70
    Konstrukce a dopravní stavby 60
    Materiálové inženýrství 10
    Vodní hospodářství a vodní stavby 25
    Inženýrství životního prostředí 20
    Projektový management a inženýring 45
    Stavební management 25
    Příprava, realizace a provoz staveb 60
    Integrální bezpečnost staveb 30
  Architektura a stavitelství Architektura a stavitelství 120
  Geodézie a kartografie 40
    Inženýrská geodézie 25
    Geomatika 15
  Budovy a prostředí Budovy a prostředí 90
  Inteligentní budovy Inteligentní budovy 20
  Civil Engineering Building Structures 20

   

 9. Na základě písemné žádosti může děkan prominout přijímací zkoušku cizincům (kromě uchazečů ze Slovenské republiky), kteří se ucházejí o studium studijního programu Civil Engineering a v přihlášce doloží odpovídající znalost anglického jazyka podle odst. 1g).

   

 10. Děkan může v závislosti na výsledcích přijímacího řízení snížit pro jednotlivé studijní programy minimální počet bodů požadovaný pro úspěšné složení přijímací zkoušky (viz odst. 3) a/nebo minimální požadovaný celkový počet bodů získaných v přijímacím řízení (viz odst. 6).

   

 11. Při vyhlášení přijímacího řízení může děkan podmínit otevření některých studijních programů nebo oborů, resp. specializací minimálním počtem studentů zapsaných ke studiu v těchto studijních programech nebo oborech, resp. specializacích.

   

 12. Děkan může zvýšit nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v jednotlivých studijních programech nebo oborech, resp. specializacích stanovený v odst. 8, a to na základě limitů MŠMT pro počty financovaných studentů nebo s přihlédnutím k počtu uchazečů přihlášeným na jednotlivé studijní obory, resp. specializacích.

   

 13. FSv nepřijímá přihlášky uchazečů, kteří byli vyloučeni ze studia na FSv na základě disciplinárního řízení podle čl. 2 Disciplinárního řádu pro studenty ČVUT v Praze nebo v průběhu zahájeného disciplinárního řízení ukončili studium zanecháním studia.

   

 14. Vlastní průběh přijímacího řízení včetně termínů přijímacích zkoušek stanoví Směrnice děkana.

   

 15. Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních oborech studijního programu Civil Engineering zařazených do evropského programu Erasmus+ jsou společné pro všechny partnerské instituce a jsou zveřejněny na internetových stránkách:
  www.msc-sahc.org/ - pro studijní obor Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions;
  steel.fsv.cvut.cz/suscos/index.htm - pro studijní obor Sustainable Constructions under Natural Hazards and Catastrophic Events.

   

 16. Tyto podmínky byly schváleny Akademickým senátem FSv dne 31. 10. 2018.

 

Praha 31. 10. 2018

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan

Zpátky nahoru