Směrnice děkana pro magisterské přijímací řízení FSv ČVUT v Praze

8/11 2018
Směrnice č. 4/2018 Č.j. 4SD/921/2018

 

Směrnice děkana pro magisterské přijímací řízení FSv ČVUT v Praze

  

Vyhlášení přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2019/20

 

Tato směrnice doplňuje Podmínky pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2019/20 (dále jen "Podmínky pro přijetí ke studiu").

 

I.   PŘEHLED MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ, RESP. SPECIALIZACÍ

navazujících na bakalářské studijní programy

Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze (dále jen "FSv ČVUT") vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2019/20 do níže uvedených navazujících magisterských studijních programů a oborů, resp. specializací:

Název programu: Stavební inženýrství
Standardní doba studia: 1,5 roku
Forma studia: prezenční
Studijní obory: Konstrukce pozemních staveb
  Konstrukce a dopravní stavby
  Materiálové inženýrství - obor se otevírá při minimálním počtu 10 zapsaných uchazečů *)
  Vodní hospodářství a vodní stavby
  Inženýrství životního prostředí
  Projektový management a inženýring
  Stavební management
  Příprava, realizace a provoz staveb
  Integrální bezpečnost staveb
 
Název programu: Geodézie a kartografie
Standardní doba studia: 2 roky
Forma studia: prezenční
Studijní specializace: Inženýrská geodézie
  Geomatika
 
Název programu: Architektura a stavitelství
Standardní doba studia: 2 roky
Forma studia: prezenční
 
Název programu: Budovy a prostředí
Standardní doba studia: 1,5 roku
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Budovy a prostředí
 
Název programu: Inteligentní budovy
Standardní doba studia: 2 roky
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Inteligentní budovy
 
Název programu: Civil Engineering
Vyučovací jazyk: angličtina
Standardní doba studia: 1,5 roku
Forma studia: prezenční
Studijní obory: Building Structures
Studium v tomto oboru je zpoplatněno částkou Kč 66 000,- za semestr v souladu s §58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) a přílohou č. 5 Statutu ČVUT Poplatky spojené se studiem.

*) V případě, že nebude obor Materiálové inženýrství otevřen z důvodu nenaplnění minimálního počtu zapsaných uchazečů, získají všichni uchazeči přijatí do tohoto oboru možnost být přijati a zapsáni v souladu s čl. 7 "Podmínek pro přijetí ke studiu" do studia jednoho z těchto oborů: Konstrukce pozemních staveb, Konstrukce a dopravní stavby, Building Structures.

 

II.   DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termín ukončení přijímání přihlášek
společně s předepsanými přílohami, má-li je uchazeč v době podání přihlášky k dispozici
31. 3. 2019
Termín pro zaslání příloh A), B) 31. 3. 2019
Termín pro uhrazení poplatku spojeného s přijímacím řízením 31. 3. 2019
Termín přijímací zkoušky 20. – 24. 5. 2019
Termín pro zaslání příloh C) – J) 4. 7. 2019
Zápisy do prvního ročníku mgr studia září 2019
Zahájení výuky akademického roku 2019/20 23. 9. 2019

Podává-li uchazeč přihlášku poštou, je za datum podání považováno datum poštovního razítka.
Přihlášku lze podat též osobně do 31.3.2019 na Fakultu stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6, podatelna fakulty (označení přihrádky: přihlášky do mgr. studia) nebo do 31.3.2019 do 14.00 hod. do kanceláře studijního oddělení číslo místnosti C116a (ve vstupním atriu fakulty).

 

III.   VOLBA STUDIJNÍHO PROGRAMU A OBORU, RESP. SPECIALIZACE

Uchazeči jsou v magisterském navazujícím studiu FSv ČVUT přijímání do studijních oborů, resp. specializací.
Uchazeč může podat více přihlášek – pro každý vybraný studijní obor samostatnou přihlášku, počet přihlášek není omezen.
Poplatek Kč 650,- je nutné uhradit za každou podanou přihlášku.

Preferenční pořadí přihlášek na různé studijní obory, resp. specializace:
V případě podání více přihlášek uvede uchazeč v databázi preferenční pořadí přihlášek.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí na příslušný studijní obor, resp. specializaci v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu (tj. s ohledem na výsledek přijímací zkoušky a kapacity oborů, resp. specializací) obdrží uchazeč ke každé podané přihlášce. V případě vkládání druhé a dalších přihlášek do databáze je možné editovat preferenční pořadí u všech dosud vložených přihlášek.

 

IV.   RÁMCOVÝ OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Rámcový obsah přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní obory, resp. specializace je uveden v příloze této směrnice.

Uchazeč koná přijímací zkoušku do každého studijního oboru, resp. specializace, na který podal přihlášku.

Požaduje-li uchazeč úpravu přijímacího řízení v důsledku zdravotního handicapu, je nutné kontaktovat Středisko ELSA pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT, tel.: 224 358 463, e-mail: stredisko@elsa.cvut.cz

 

V.   POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY

 • Vyplnit elektronickou přihlášku ČVUT na webové adrese prihlaska.cvut.cz (přihlášky možno vkládat do databáze od 1.1.2019 do 31.3.2019).

   

 • Vytisknout přihlášku, podepsat.
  Bez zaslání vytištěné přihlášky nemůže být přihláška zařazena do přijímacího řízení.

   

 • Vytištěnou a podepsanou přihlášku společně s předepsanými přílohami zaslat poštou doporučeně na adresu fakulty nebo předat do podatelny fakulty (označení přihrádky: přihlášky do mgr. studia). Adresa k zaslání přihlášek:

              Fakulta stavební ČVUT v Praze
              přijímací řízení
              Thákurova 7
              166 29 Praha 6

   

 • Uhradit poplatek Kč 650,- za úkony spojené s přijímacím řízením za každou podanou přihlášku jedním z níže uvedených způsobů.

Přihlášky podané po termínu 31. 3. 2019 budou vráceny uchazečům.
Nepravdivě vyplněné přihlášky budou z přijímacího řízení vyřazeny.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením:
Kč 650,- je zasílán na účet:

KB Praha 6, č. účtu: 19-5504610227/0100
variabilní symbol: 77777
konstantní symbol: 0308 (bezhotovostní platba) - doklad o zaplacení není nutno k přihlášce přikládat
                      nebo 0379 (hotovostní platba, údaje pro platbu složenkou typu A) - doklad o zaplacení nutno přiložit k přihlášce
specifický symbol: kód přihlášky

Doplňující údaje pro platbu ze zahraničí:

 

IBAN: CZ7601000000195504610227
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Upozornění pro uchazeče ze zahraničí (včetně Slovenské republiky): bankovní poplatky vždy hradí uchazeč.

Fakultní složenku je možné získat na studijním oddělení fakulty.
Poplatek se v žádném případě nevrací.

 

VI.   PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY

Všechny přílohy přihlášky musí být vyhotoveny příslušnou vysokou školou formou originálního potvrzení nebo formou úředně ověřené kopie. Přílohy D – G mohou být nahrazeny dodatkem k diplomu – obsahuje-li dodatek všechny údaje uvedené v přílohách D – G.

 1. Aktuální potvrzení o studiu bakalářského studijního programu včetně názvu programu a oboru
  (přílohu nutno zaslat společně s přihláškou),

   

 2. Aktuální výpis absolvovaných předmětů bakalářského studijního programu
  (přílohu nutno zaslat společně s přihláškou),

   

 3. Potvrzení o úspěšném ukončení bakalářského studia, příp. úředně ověřená kopie bc. diplomu,

   

 4. Výpis všech absolvovaných předmětů bakalářského studia včetně počtu kreditů a klasifikace u jednotlivých předmětů,

   

 5. Potvrzení příslušné vysoké školy o váženém studijním průměru ze všech předmětů absolvovaných v bakalářském studiu vypočteném podle vzorce uvedeného v čl. 12 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT.
  Ve výpočtu studijního průměru jsou váhou kredity jednotlivých předmětů. Nepoužívá-li jiná vysoká škola kreditový systém, je váha předmětu dána počtem týdenních hodin předmětu.

   

 6. Potvrzení o známce z obhajoby bakalářské práce,

   

 7. Potvrzení o výsledné celkové známce ze státní závěrečné zkoušky bakalářského studia,

   

 8. Úředně ověřená kopie potvrzení o uznání rovnocennosti či nostrifikace bakalářského diplomu v případě, že uchazeč absolvoval bakalářské studium na zahraniční škole (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky).

   

 9. Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z českého jazyka v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu odst. 1f) - týká se cizinců (kromě občanů Slovenské republiky) ucházejících se o studium v českém jazyce:
  • doklad o absolvování bakalářského studijního programu vyučovaného v českém jazyce,
  • doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky" na Katedře jazyků FSv ČVUT nebo na kterékoli fakultě/součásti ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy,
  • doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z českého jazyka.

   

 10. Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z anglického jazyka v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu odst. 1g) - týká se uchazečů o studium v anglickém jazyce (program Civil Engineering):
  • doklad o absolvování bakalářského studijního programu vyučovaného v anglickém jazyce,
  • doklad o vykonání zkoušky z anglického jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky",
  • doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z anglického jazyka.

Přílohy A) – J) nepřikládají k přihlášce uchazeči, kteří studují bakalářské studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze, či toto bakalářské studium již absolvovali.

 

VII.   VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách fakulty nejpozději dne 16. 8. 2019 společně s informacemi o zápisech do magisterského studia.
Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu bude zasláno uchazečům písemně, nejpozději do 30 dnů od data zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
Nepřevezme-li uchazeč zaslané rozhodnutí, bude toto rozhodnutí zveřejněno na úřední desce fakulty, osmý den po datu zveřejnění je považován za den doručení rozhodnutí.
Součástí rozhodnutí je i odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání tohoto rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

31. 10. 2018

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan                

Zpátky nahoru