Mimořádně promíjíme přijímací zkoušku z matematiky

12/5 2020

MIMOŘÁDNĚ PROMÍJÍME PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU Z MATEMATIKY

V souvislosti s koronavirovou krizí děkan Fakulty stavební ČVUT mimořádně promíjí přijímací zkoušku z matematiky všem uchazečům o studium v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2020/2021. O prominutí přijímací zkoušky z matematiky není třeba žádat.

Do studijních programů Stavební inženýrství, Stavitelství, Geodézie a kartografie, Civil Engineering, budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška matematiky a splní ostatní podmínky pro přijetí uvedené v těchto dvou dokumentech Směrnice č. 7/2019 – II. úplné znění; Opatření děkana č. 2/2019 – I. úplné znění. Podmínky pro přijetí platí stejné pro I. i II. kolo přijímacího řízení. Do druhého kola přijímacího řízení si lze podávat přihlášky od 1. 6. do 31. 7. 2020.

Na studijní program Architektura a stavitelství budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška z matematiky a kteří získají minimální počet bodů z přijímací zkoušky z architektury. Přijímací zkouška z architektury bude probíhat bez osobní účasti uchazeče na základě ohodnocení elektronicky zaslaných výtvarných prací. S přípravou výtvarných prací pro přijímací řízení z architektury pomáhají uchazečům také kurzy kreslení, které letos probíhají on-line formou.

Průběh a podmínky přijímací zkoušky z architektury najdete podrobněji zde

kompletní informace k přijímacímu řízení 

 

Příprava na přijímací zkoušku z architektury

Manuál uchazeče pro přijímací řízení do studijního programu Architektura a stavitelství

Přípravný kurz kreslení

 

Zářijové vyrovnávací kurzy pro přijaté studenty

Doporučujeme přijatým studentům pro hladký start studia využít naše zářiové vyrovnávací kurzy.

Kurz matematiky

Kurz deskriptivní geometrie

Kurz stavební mechaniky

Kurz kreslení

 

 

Zpátky nahoru