Senior house

1/8 2020

PROJEKT OP PPR

Operační program Praha pól růstu, výzva č.24, dílčí koncept 03

Stavby pro bydlení a poskytování sociálních služeb seniorům  s využitím lehkého železobetonového skeletu a doplňkových konstrukcí na bázi dřeva

Název

Stavby pro bydlení a poskytování sociálních služeb seniorům s využitím lehkého železobetonového skeletu a doplňkových konstrukcí na bázi dřeva

Identifikace poskytovatele

Evropské strukturální a investiční fondy

Program

OP PPR

Identifikace projektu

CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000377

Odpovědný řešitel

doc. Ing. arch. Karek Hájek, Ph.D.

Výsledky a výstupy projektu

Publikace - návod pro návrh domova pro seniory

 

Anotace:

Současný vývoj populační křivky dlouhodobě vede k výraznému nárůstu starších osob v poproduktivním věku. Spolu s prodlužujícím se průměrným věkem obyvatelstva, vycházejícím ze zvyšující se životní úrovně, tak trvale stoupá počet starších lidí. Zároveň se prodlužuje čas, kteří lidé tráví v důchodovém věku. Přestože řada seniorů je dlouhodobě aktivních, s přibývajícím věkem se mění jejich požadavky na bydlení. Roste počet těch, kteří preferují kvalitní bydlení s nabídkou doprovodných sociálních služeb. Zároveň se mění požadavky na velikostní skladbu bytů pro starší občany. Roste poptávka po menších bytech v nízkopodlažní zástavbě, které nabízejí kvalitní, cenově přijatelné bydlení.

Projekt „Stavby pro bydlení a poskytování sociálních služeb seniorům s využitím lehkého železobetonového skeletu a doplňkových konstrukcí na bázi dřeva“ je zaměřen na vytvoření návrhu cenově přijatelného objektu pro bydlení a služby pro seniory, který bude odpovídat současným požadavkům na tuto typologickou oblast staveb. Zapadá tak do tématu „úsporné stavební technologie pro výstavbu startovacích, sociálních bytů, domovů pro seniory a hendikepované“, které je podporované v rámci vypsané výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

 

Proč je důležité se tématem zabývat?

 • Nárůst počtu lidí v poproduktivním věku

 • Rostoucí životní úroveň a zdravotní péče

 • Prodlužování průměrného věku

 • Nedostačující kapacity stávajících zařízení

 • Potřeba zkvalitnění bydlení pro seniory včetně poskytování kvalitních sociálních služeb

 • Rostoucí poptávka po menších a cenově přijatelných bytech zejména v nízkopodlažní zástavbě

 

Cíle a přínosy projektu:

 • Vytvoření návrhu investičně přijatelného objektu pro bydlení a služby pro seniory, který bude odpovídat současným požadavkům na tuto typologickou oblast staveb

 • Nalézat takové stavební a architektonické koncepty, které budou ekonomicky přijatelné a svojí adaptabilitou na měnící se potřeby uživatelů budou podporovat principy trvalé udržitelnosti

 • Jednou ze základních zodmínek úspěšného řešení je nalezení vhodných úsporných konstrukcí, které sníží celkové náklady stavby a umožní tak kompenzovat větší požadavky na rozsah pozemků

 • Odklon od budování a provozování velkokapacitních sociálních zařízení a jejich náhrada rozvolněnějšími způsoby bydlení na principech senior cohousingu přispívá nejenom k celkové atraktivitě těchto zařízení, ale také zlepšuje sociální a zdravotní podmínky pro seniory.

 • Projekt obsahuje inovativní konstrukční princip s přidanou hodnotou ve formě možných budoucích zásahů, které se předpokládají díky různým, mnohdy náročným potřebám klientů.

 

Konstrukční řešení:

Subtilní HPC skelet je environmentálně efektivním řešením, zejména z hlediska úspor primárních surovinových zdrojů a úspor energií na provoz, v případě využití vhodného energeticky úsporného obvodového pláště (např. envilop) . Během výstavby a v průběhu životního cyklu seniorhousů tak dojde k výrazným finančním a časovým úsporám (výstavba|stavební úpravy). Významným přínosem řešení je variabilita prostoru, díky níž se dá rychle reagovat na konkrétní potřeby bez nutnosti přerušení provozu, během dispozičních úprav nebude docházet k zásahu do nosného konstrukčního systému.

 

Výhody navrhovaného řešení:

 • VARIABILITA

 • FINANČNÍ ÚSPORA

 • RYCHLOST VÝSTAVBY

 • ARCHITEKTONICKÁ A KONSTRUKČNÍ KVALITA

sloup.jpg strop.jpg pruvlak.jpg  fasada.jpg

Obr. 1 Sloup                       Obr. 2 Strop                                        Obr. 3 Průvlak                                                         Obr. 4 Fasáda

konstrukce_01.jpg konstrukce_02.jpg konstrukce_03.jpg

Obr. 5 Konstrukce

pohled_02.jpgpohled_01.jpg

Obr. 6 Pohledy

vizual_01.jpg vizual_02.jpg

Obr. 7 Vizual

Zpátky nahoru