Desatero pro úspěšný vstup na vysokou školu

25/8 2020

DESATERO PRO ÚSPĚŠNÝ VSTUP NA VYSOKOU ŠKOLU

 

1. Studujte řádně a co nejlépe

Mít dobré studijní výsledky se vyplatí:

 • už od druhého semestru můžete získat prospěchové stipendium
 • podle studijního průměru se vám otevírá možnost upravit si od druhého semestru svůj rozvrh
 • studijní výsledky jsou určující též pro možnost vycestovat do zahraničí a pro získání finančního příspěvku na cesty

Budete-li studovat dle standardního studijního plánu, vyhnete se řadě komplikací a případným poplatkům za delší studium.

 

2. Seznamte se se studijními předpisy

„Neznalost vnitřní legislativy neomlouvá.“

V rámci studia jsou vám uloženy různé povinnosti, které je nutné splnit. Jejich nesplnění může vést až k ukončení vašeho studia. Odpovědnost za plnění studijních povinností je na studentovi. Důležité je seznámit se zejména se Studijním a zkušební řádem pro studenty ČVUT, Směrnicí pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Fakultě stavební a aktuálními Opatřeními děkana, která se týkají studia. Studijní referentky vám rády zodpoví všechny vaše otázky týkající se studijních předpisů.

 

3. Hlídejte si aktuální informace

V průběhu akademického roku se děje mnoho nového důležitého i zajímavého, proto je potřeba „být v obraze“.

Se studenty komunikujeme pomocí e-mailových adres uvedených v profilu studenta na webu Usermap ČVUT. Pokud má student více e-mailových adres, je komunikace vedena na tu z nich, kterou má student označenu jako preferovanou. Informace týkající se pedagogiky jsou zasílány přímo proděkankou pro pedagogickou činnost prof. Zuzanou Peškovou nebo vedoucí studijního oddělení Ing. Dittou Salákovou, případně prostřednictvím Dr. Vladimíra Hory (fakultní správce studijního IS) nebo Ing. Zory Záleské (webmaster). Studenty hromadně oslovuje i děkan fakulty prof. Jiří Máca, provozní informace zasílá tajemník fakulty Ing. Petr Matějka, Ph.D.

Všechny aktuální a důležité informace najdete na webu fakulty, pro studenty v sekci Student. Informace spojené s výukou jednotlivých předmětů najdete vždy na stránkách udržovaných danou katedrou.

Fakulta stavební má též svůj Facebook, Instagram a YouTube.

 

4. Řešte problémy včas

„Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.“

Proto se může stát, že budete mít zdravotní či osobní komplikace, které budou mít dopad na to, jak se budete moci věnovat studiu. Pokud o existenci vašeho problému budeme vědět včas, můžeme vám pomoci najít cestu, jak si co nejméně zkomplikovat i situaci ve škole. Čím dříve budeme o existenci vašeho problému vědět, tím více máme k dispozici prostředků, jak vám pomoci.

Nebojte se kontaktovat své studijní referentky, vedoucí studijního oddělení, zástupce proděkanky pro pedagogickou činnost nebo pedagogickou proděkanku. Také můžete využít služeb střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA. Jsme tu pro vás!

 

5. Naučte se správně oslovovat

Na akademické půdě patří ke slušnosti vědět, jak koho oslovit dle dosažených titulů či funkcí. Znamená to, že máte úctu k tomu, jakého vzdělání či pozice dotyčný dosáhl. Správně oslovit se vám určitě vyplatí.

Akademické tituly před jménem:

 • Ing. – pane inženýre, paní inženýrko
 • Ing. arch. – pane architekte, paní architektko
 • Mgr. – pane magistře, paní magistro
 • RNDr. – pane doktore, paní doktorko

Akademický titul za jménem:

 • Ph.D. – pane doktore, paní doktorko

    Tento titul má v oslovení přednost před výše uvedenými tituly před jménem, protože představuje vyšší akademický stupeň vzdělání.

Vědecko-pedagogické tituly:

 • doc. – pane docente, paní docentko
 • prof. – pane profesore, paní profesorko

    Dává se jim v oslovení přednost před dosaženými akademickými tituly.

Oslovení dle funkce

 • rektor, rektorka (řídí univerzitu) – pane rektore, paní rektorko
 • prorektor, prorektorka (pověřen rektorem řídit určitou oblast) – pane prorektore, paní prorektorko
 • děkan, děkanka (řídí fakultu) – pane děkane, paní děkanko
 • proděkan, proděkanka (pověřen děkanem řídit určitou oblast) – pane proděkane, paní proděkanko

    Oslovení dle funkce se upřednostňuje před oslovením dle získaných titulů.

 

6. Nepoškozujte dobré jméno univerzity

V naší digitální době si dávejte pozor, co sdělujete ve veřejných médiích, zejména na sociálních sítích. Některé příspěvky mohou být vytvořeny ve vypjatém emočním rozpoložení, které rychle vyprchá, ale obsah sdělení vydrží podstatně déle.

 

7. Nehledejte chybu jen u ostatních

Přechod na vysokou školu je spojen s přechodem na nový systém v novém prostředí. Už nejste děti – jste naši kolegové a my vám můžeme ukázat jen cestu, jít po ní musíte sami.

Když se vám něco nepovede, často to není chybou vyučujícího, ale chybně zvoleným způsobem, jak se učíte či plníte úkoly. Každý neúspěch je proto především výzvou k zamyšlení, jestli není potřeba zvolit jinou metodu, abyste dosáhli úspěchu.

 

8. Naučte se relaxovat

Určitě se stane, že nebude moci s něčím „hnout“ – nepůjde vám vyřešit nějaký úkol, nebudete moci něco pochopit, něco se naučit. V takových případech je lepší „pročistit si hlavu“, změnit činnost, odpočinout si a pak se vrátit k tomu, co vám nešlo.

Najít vhodnou míru mezi studiem a relaxací je důležité pro udržení vaší pohody a efektivity.

 

9. Naučte se zvládat stres a určovat si priority

Studijní zátěž může být veliká, každý vyučující vidí svůj předmět jako ten nejdůležitější a všichni mají pravdu, protože znalosti, které vám chtějí předat, jsou důležité a potřebné pro váš osobní i profesní růst – ale abyste vše zvládli, je třeba zvolit si vhodnou strategii a taktiku, umět si stanovit priority, na které se nyní musíte soustředit. Umění zvládnout vysokou zátěž a umět si práci dobře naplánovat je velmi důležité i pro praxi a osobní život.

Důležité je také naučit se spolupracovat. Absolventi gymnázií mají výhodu ve znalosti matematiky, ale hendikep ve znalosti stavebnictví, u absolventů „průmyslovek“ je to naopak. Společně si můžete navzájem pomoci ve zvládnutí toho, co je pro toho druhého vzdálenější problematika.

 

10. Naučte se přijmout, na co máte

Na vysokou školu vstupuje každý s určitým snem a ideály. Během studia však ale můžete zjistit, že máte třeba větší vlohy pro jinou oblast, než jste si původně mysleli vy, nebo Vaši blízcí. Fakulta stavební nabízí neustálou možnost volby jiné cesty, nebojte se jí využít. Důležité je, abyste byli v životě spokojení a dělali to, co vás baví a naplňuje.

Úspěšné studium!

Zuzana Pešková, proděkanka pro pedagogickou činnost

 

 

Zpátky nahoru