Online výuka Univerzity třetího věku

10/12 2020

Na Fakultě stavební ČVUT se online učí i posluchači Univerzity třetího věku, kterým je mezi 65 až 80 lety

Online výuka přes počítač není jen pro mladé.

Na Fakultě stavební ČVUT v Praze ji bez problému zvládají i studenti Univerzity třetího věku (U3V). Na jaře kvůli epidemii proběhly kurzy v provizoriu, některé se zrušily, na podzim řekli sami senioři, že by to chtěli zkusit online, že se jim po přednáškách stýská. V kurzech doc. Milady Kočandrlové z Katedry matematiky a doc. Karla Trtíka z Katedry betonových a zděných konstrukcí se jich schází na třicet, je jim mezi 65 až 80 lety. I oba přednášející pedagogové přitom překročili hranici sedmdesáti let. 

Stejně jako celá Fakulta stavební ČVUT, i v kurzech U3V se pro online přednášky používá program MS Teams. „Na začátku kurzu jsme proto připravili jednoduchý manuál, aby zájemci věděli, jak si program instalovat,“ vysvětluje Karel Šeps z Katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT, který s výukou U3V pomáhá. Senioři si pak program nainstalovali. „Většinou to zvládli sami s tím, že si navzájem radili po telefonech, některým pomohly děti, jiným vnoučata,“ popisuje doc. Milada Kočandrlová z Katedry matematiky Fakulty stavební ČVUT, která vede kurz „Geometrie na každém kroku“. Věnuje se zde aplikacím matematiky a geometrie v umění, architektuře a jiných technických oborech. A dodává: „Na konci první online hodiny byli studenti tak nadšení, že se vidí a že vše funguje, že se odmítali odpojit od programu a povídali si navzájem dál.“ Kurz doc. Milady Kočandrlové probíhá vždy jednou v týdnu, je dvouhodinový, prezentace jsou v powerpointu.

Kurzy vedené doc. Karlem Trtíkem nazvané „Betonové konstrukce v proměně času“ se zaměřují na informace o stavbách a technologiích, a to v minulosti i v současnosti. „Zaobíráme se různými tématy spjatými s betonem, začínáme např. jeho historií a jdeme až k sochám jako zvláštním betonovým konstrukcím. A především se věnujeme použití betonu v různých oborech stavebnictví,“ vysvětluje doc. Karel Trtík. Na jeho online kurzech, v nichž se nabízejí každý týden dvě tříhodinové přednášky, participují i další pedagogové z fakulty. Každou sleduje asi dvacet posluchačů, řada z nich přitom jak tu dopolední, tak poobědovou. Doc. Trtík připojuje svoji zkušenost z online výuky: „Zapojení bylo pro seniory někdy náročné. Nejenže neměli žádnou zkušenost s MS Teams, ale také se obávali instalace nových programů. Možnost společného pobytu na fakultě ale postrádají všichni. Pro některé je přitom tak důležitá, že se do online kurzů nepřihlásili.“

Nicméně online kurzy mají i svůj přínos. „V online podobě se účast na nich usnadnila posluchačům, kteří na ně jinak dojíždějí ze vzdálených měst. Máme účastníky třeba ze Strakonic, Plzně a Nového Boru,“ říká doc. Karel Trtík. 

Původní profese návštěvníků kurzů přitom často nemá s přednášenými tématy žádnou spojitost. Podle zkušeností pedagogů se sem přihlašují třeba strojaři, elektrotechnici, chemici, lékaři i právníci. „Říkají, že je zajímá poznání v oborech, které je vzdáleno jejich původní specializaci,“ uvádí doc. Milada Kočandrlová.

Kurzy U3V neznamenají jen přínos pro seniory, kteří se chtějí dále vzdělávat, ale jsou také příspěvkem i do světa vědy. Jejich účastník, emeritní vědecký pracovník VŠCHT Praha, Ing. Vladimír Hynek, CSc., a dlouholetý garant kurzů doc. Karel Trtík, CSc., jsou spoluautory článku s názvem „Neutronové zobrazování povrchových jevů, bobtnání kapalin a difuze při absorpci metanu v etanolu a n-dekanu za vysokých tlaků“, v impaktovaném open-access časopise PLoS One. Idea příspěvku vznikla jako bezprostřední reakce na jednu z přednášek zahraničního lektora v kurzu Univerzity třetího věku na Katedře betonových a zděných konstrukcí.

Více informací v tiskové zprávě zde.

 

Zpátky nahoru