27/11 2014
Směrnice č.4/2014 Č.j. 4SD/921/2014

  

Směrnice děkanky pro
bakalářské přijímací řízení FSv ČVUT v Praze

 

Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2015/16

 

Tato směrnice doplňuje Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2015/16 (dále jen "Podmínky pro přijetí ke studiu").

  

I. PŘEHLED BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

 

Děkanka Fakulty stavební ČVUT v Praze (dále jen "FSv") vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 do těchto bakalářských studijních programů a oborů:

 

Název programu: Stavební inženýrství B3651
Standardní doba studia: 4 roky
od 3. ročníku jsou studenti zařazeni do studijních oborů na základě projeveného zájmu o obor, dosažených studijních výsledků v 1. 3.semestru a kapacitních možností jednotlivých oborů.
Volbu oboru provádějí studenti ve 2. ročníku studia.
Studijní obory: Konstrukce pozemních staveb
  Konstrukce a dopravní stavby
  Vodní hospodářství a vodní stavby
  Inženýrství životního prostředí
  Management a ekonomika ve stavebnictví
  Příprava, realizace a provoz staveb
  Požární bezpečnost staveb
 
Název programu: Geodézie a kartografie B3646
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor: Geodézie, kartografie a geoinformatika
  Územní informační systémy pro veřejnou správu
 
Název programu: Architektura a stavitelství B3502
Standardní doba studia: 4 roky
Studijní obor: Architektura a stavitelství
 
Název programu: Civil Engineering B3648
Vyučovací jazyk: anglický
Standardní doba studia: 4 roky
Studijní obor: Building Structures
obor se otvírá při minimálním počtu 10 přijatých uchazečů
Studium v tomto oboru je zpoplatněno částkou Kč 20 000,- za semestr v souladu s §58 odst. 5 zákona č.111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) a přílohou č.7 Statutu ČVUT Poplatky spojené se studiem.
 
Název programu: Stavitelství B3609
Standardní doba studia: 4 roky
Studijní obor: Realizace pozemních a inženýrských staveb
 
Název programu: Metrologie B3964
Standardní doba studia: 4 roky
Studijní obor: Metrologie v geodézii a strojírenství

 

Studium ve všech studijních programech FSv je možné pouze prezenční formou.

  

II. DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 

Termín podání přihlášek 31. 3. 2015
Termín přijímací zkoušky 9. - 11. 6. 2015
Náhradní termín přijímací zk. pro omluvené uchazeče (viz odst.V, bod 5) 2. 9. 2015
Termíny pro zaslání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení:

nebo 

nebo ihned po obdržení vysvědčení, nejpozději 

společně s přihláškou

16. 6. 2015

24. 9. 2015

Upozornění: Rozhodnutí o přijetí ke studiu může být uchazeči odesláno až po doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Termín pro zaslání úředně ověřené kopie nostrifikace maturitního vysvědčení
a certifikátu z českého jazyka (resp. anglického jazyka) úrovně B2
24. 9. 2015

Upozornění: Rozhodnutí o přijetí ke studiu může být uchazeči odesláno až po doložení úředně ověřené kopie nostrifikace a certifikátu B2.

Řádný termín zápisu do 1. ročníku bakalářského studia 1. - 3. 9. 2015 - ZMĚNA
Náhradní termín zápisu do 1. ročníku bakalářského studia 23. 9. 2015 - ZMĚNA

O případný náhradní termín zápisu do 1. ročníku je nutno písemně požádat na adrese uchazec@fsv.cvut.cz nejpozději do 1.9.2015.

Podává-li uchazeč přihlášku poštou, je za datum zaslání považováno datum poštovního razítka.
Přihlášku lze podat též osobně nejpozději dne 31.3.2015 do 14.00 hod. na Fakultu stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6, č.místnosti C116a (ve vstupním atriu fakulty).

  

III. POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY

 

Uchazeč podává přihlášku na zvolený studijní program. Uchazeč může podat více přihlášek pro každý vybraný studijní program samostatnou přihlášku a zaplatit administrativní poplatek za každou podanou přihlášku, počet přihlášek není omezen.

 

 1. Vyplnit elektronickou přihlášku ČVUT na adrese prihlaska.cvut.cz (přihlášky možno vkládat do databáze od 1.1.2015 do 31.3.2015).

   

 2. Vytisknout přihlášku, podepsat a nechat střední školou (pouze se sídlem v České republice nebo Slovenské republice) potvrdit studijní výsledky z matematiky. (informace k vyplnění prospěchu ze střední školy viz níže).
  Bez zaslání tohoto tiskového výstupu nemůže být přihláška zařazena do přijímacího řízení.

   

 3. Zaslat do 31. 3. 2015 vytištěnou a podepsanou přihlášku společně s předepsanými přílohami, má-li je uchazeč v době podání přihlášky k dispozici (viz odst. IV) poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:
            Fakulta stavební ČVUT v Praze
            přijímací řízení
            Thákurova 7
            166 29 Praha 6

   

 4. Uhradit poplatek za náklady spojené s přijímacím řízením ve výši 500,- Kč / za každou podanou přihlášku jedním z níže uvedených způsobů.

 

Přihlášky podané po termínu 31. 3. 2015 budou vráceny uchazečům.
Nepravdivě vyplněné přihlášky budou z přijímacího řízení vyřazeny.

 

Informace k vyplnění údajů o prospěchu z předmětu Matematika ze střední školy v přihlášce:

 • uchazeči uvádějí všechny obdržené známky z předmětu Matematika za 2. pololetí posledních čtyř ročníků střední školy.
 • uchazeči, kteří maturují ve školním roce 2014/2015, uvedou místo známky z matematiky za 2.pololetí posledního ročníku známku za 1.pololetí posledního ročníku.
 • známky se týkají pouze povinného předmětu Matematika, nikoli matematických seminářů.
 • potvrzení známek na přihlášce střední školou je vyžadováno u uchazečů maturujících v roce 2014/2015. Ostatní uchazeči, kteří již nejsou v kontaktu se střední školou, doloží k přihlášce z důvodu kontroly uvedených známek ověřené kopie vysvědčení za poslední 4 ročníky střední školy.
 • uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku mimo území ČR a SR, údaje o prospěchu na střední škole nevyplňují.

 

Administrativní poplatek za přijímací řízení:

Kč 500,- Kč je zasílán na účet:

KB Praha 6, č. účtu: 19-5504610227/0100
variabilní symbol: 77777
konstantní symbol: 0308 - bezhotovostní platba - doklad o zaplacení není nutno k přihlášce přikládat
                      nebo 0379 - hotovostní platba, údaje pro platbu složenkou typu A - doklad o zaplacení nutno přiložit k přihlášce
specifický symbol: kód přihlášky

Doplňující údaje pro platbu ze zahraničí:

IBAN: CZ7601000000195504610227
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Upozornění pro uchazeče ze zahraničí (včetně Slovenské republiky): Bankovní poplatky vždy hradí uchazeč.

Fakultní složenku je možné získat na studijním oddělení fakulty.
Poplatek za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

  

IV. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY

 

 

 1. Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení.

   

 2. Potvrzení o úhradě poplatku za přijímací řízení v případě platby složenkou.

   

  Dále případně:

   

 3. Úředně ověřená kopie vysvědčení za poslední 4 ročníky střední školy (pouze se sídlem v České republice nebo Slovenské republice). Netýká se uchazečů, kteří mají na přihlášce potvrzené studijní výsledky z předmětu Matematika razítkem a podpisem střední školy.

   

 4. Úředně ověřená kopie osvědčení o nostrifikaci, resp. uznání rovnocennosti maturitního vysvědčení. Týká se uchazečů, kteří absolvovali maturitu v zahraničí (kromě Slovenské republiky).

   

 5. Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z českého jazyka v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu odst. 1f) - týká se cizinců (kromě občanů Slovenské republiky) ucházejících se o studium v českém jazyce:
  - doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z českého jazyka,
  - doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky" na Katedře jazyků FSv nebo na kterékoli fakultě/součásti ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.

   

 6. Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z anglického jazyka v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu odst. 1g) - týká se uchazečů o studium v anglickém jazyce (program Civil Engineering):
  - doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z anglického jazyka,<br<> - doklad o vykonání zkoušky z anglického jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky".

 

Přiložení potvrzení lékaře k přihlášce FSv nevyžaduje.

  

V. PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

 

 1. Přijímací zkouška se skládá z písemného testu z matematiky. Uchazeči o obor Architektura a stavitelství dále absolvují ústní část přijímací zkoušky pohovor z architektury.

   

 2. Uchazeči přihlášení do studijních programů Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie, Stavitelství, Metrologie, Civil Engineering, jimž byla přijímací zkouška prominuta na základě prospěchu ze střední školy, budou vyrozuměni o prominutí přijímací zkoušky v databázi prihlaska.cvut.cz nejpozději 30.4.2015. Písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží tito uchazeči po zaslání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení.

   

 3. Uchazeči přihlášení do studijního programu Architektura a stavitelství, jimž byla písemná přijímací zkouškaz matematiky prominuta na základě prospěchu ze střední školy, budou vyrozuměni o prominutí přijímací zkoušky z matematiky v databázi www.prihlaska.cvut.cz nejpozději 30.4.2015 a zároveň budou pozváni k ústní částipřijímací zkoušky doporučeným dopisem nejpozději tři týdny před konáním zkoušky.

   

 4. Uchazeči, jimž nebyla prominuta písemná přijímací zkouška z matematiky, budou pozváni k přijímací zkoušcedoporučeným dopisem nejpozději tři týdny před konáním zkoušky. Podal-li uchazeč na fakultu více přihlášek do studijních programů vyučovaných v českém jazyce, obdrží pouze jednu pozvánku, absolvuje pouze jeden přijímací test z matematiky. Výsledek testu je poté platný pro všechny přihlášky podané uchazečem. V  případě, že podal uchazeč přihlášku do studijních programů vyučovaných v českém jazyce a zároveň další přihlášku do programu vyučovaného v anglickém jazyce, koná 2 písemné přijímací zkoušky z matematiky a to v českém i anglickém jazyce.

   

 5. O případný náhradní termín přijímací zkoušky je nezbytné požádat písemně (stačí e-mailem nauchazec@fsv.cvut.cz a to nejpozději v den konání přijímací zkoušky v řádném termínu.

   

 6. Písemná přijímací zkouška z matematiky obsahuje test z matematiky ze středoškolské látky v rozsahu zveřejněném v publikaci "Matematika, přijímací zkoušky na ČVUT", Nakladatelství ČVUT, Praha 2007. Publikaci lze zakoupit v prodejně technické literatury ČVUT v Národní technické knihovně, Technická 6, Praha 6, k dispozici je též elektronická varianta testů a nabídka přípravných kurzů pro přijímací zkoušku - viz webová stránka katedry matematiky http://mat.fsv.cvut.cz/.

   

 7. Způsob hodnocení ústní zkoušky z architektury:
  - grafické práce:         max. 3 body za každou práci, tj. max. 9 bodů;
  - motivační práce:      max. 5 bodů;
  - pohovor:                  max. 6 bodů;
  Za základní splnění požadavků uvedených v Podmínkách pro přijetí ke studiu uchazeč obdrží vždy 1 bod za každou předloženou práci nebo motivační práci (maximálně lze takto získat 4 body), další body v rozsahu do výše uvedené maximální hodnoty udělí přijímací komise podle úrovně prací a prokázaného zájmu o studijní obor, celkový maximální počet získaných bodů je 20.

   

 8. Požaduje-li uchazeč úpravu přijímacího řízení resp. studia v důsledku nějakého zdravotního handicapu, je nutné kontaktovat Středisko ELSA pro podporu studentů se specifickými potřebami tel.: 224 358 463, e-mail:stredisko@elsa.cvut.cz

  

VI. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

S výsledkem přijímací zkoušky bude každý uchazeč seznámen v den konání zkoušky. Bodové hodnocení testů z matematiky bude uchazečům k dispozici v den absolvování testu nejpozději ve 14.00 hod. na dveřích místnosti, ve které uchazeč test absolvoval, a následně druhý den po konání přijímací zkoušky v databázi prihláška.cvut.cz. Bodové hodnocení ústního pohovoru z architektury sdělí komise uchazečům ihned po vykonání pohovoru.

V den konání přijímací zkoušky mohou uchazeči nahlédnout do hodnocení testu z matematiky.

Rozhodnutí děkanky o přijetí ke studiu zašle fakulta uchazečům písemně nejpozději do 30 dnů od data zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
Nepřevezme-li uchazeč zaslané rozhodnutí, bude toto rozhodnutí zveřejněno na úřední desce fakulty, osmý den po datu zveřejnění je považován za den doručení rozhodnutí.
Součástí rozhodnutí je i odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání tohoto rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Praha 27. 11. 2014

 

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. v. r.
děkanka
Zpátky nahoru