GA ČR

 

 

 

 

GA ČR - HLAVNÍ PŘÍJEMCE

název projektu  identifikační kód
Výzkum mikrostruktury a simulace sdružených fyzikálních polí v betonu při elektromigračním léčení 21-11965S
Zuhelnatění dřeva při plně rozvinutém přirozeném požáru – stochastické modelování 21-30949K
Částicový model reaktoplastů pro dodatečně vlepovanou výztuž a těžké kotvení 21-28525S
Termo-hygro-mechanický model betonových vozovek 21-03118S
Charakterizace vlastností modifikovaných lepidel na bázi izokyanátu pro speciální lepené aplikace dřevěných prvků 21-20645S
Chemické a fyzikální interakce výztuže na čedičové bázi s cementovou matricí 21-00800S
Multifunkční necementové kompozity se sníženým dopadem na životní prostředí pro speciální stavební aplikace 21-09922J
Experimentální a počítačová analýza transportu, akumulace a krystalizace solí v nehydrofobizovaných omítkových maltách 21-06582S
Metody globální analýzy pro štíhlé konstrukce z korozivzdorných ocelí a dalších ocelí s nelineárním pracovním diagramem 20-24563S
Vylepšení účinnosti rozražečů pro bezpečnostní přelivy  20-259956
Modelování hystereze v matematickém inženýrství  20-14736S
Modelování procesu 3D tisku a dalších aditivních technologií  20-20096S
Fyzikální a chemické procesy v nízkocementových tepelně odolných kompozitech  20-00653S
Charakterizace kompozitních materiálů na bázi povrchově modifikované řepkové slámy a ekologicky šetrných lepidel  20-12166S
Využití teorie fuzzy řízení při tepelně-technickém návrhu obytných budov  20-01504S
Metody pro zastavení hydratace cementu, vápna a sádry  20-14506S
Řízená modifikace mineralogického složení keramického střepu za účelem zlepšení jeho užitných vlastností  20-01536S
Studie vlivu elektromagnetického pole na chování rozptýlené výztuže v cementovém kompozitu  20-00624S
Obtížně kvantifikovatelné procesy ovlivňující vodní bilanci lesních povodí pramenných oblastí mírného pásma  20-00788S
Růst plísní na povrchové vrstvě materiálů na bázi dřeva za proměnných okrajových podmínek  20-12941S
Plošné srážkové odhady kombinující pozorování z mikrovlnných spojů a statistickou asimilaci dat (SpraiLINK)  20-14151J
Chování konstrukcí s dřevěnou požární ochranou - multifyzikální modelování 19-22435S
Modelování intenzivního chodu směsi dnových a nesených splavenin 19-18411S
Smrštěním vyvozené deformace a mikrotrhliny v konstrukčním betonu - monitoring, modelování a identifikace 19-20666S
Návrh a pokročilé modelování skleněných konstrukcí odolných proti násilnému vniknutí a průstřelu 19-15326S
Tlakové testy se sevřením pro analýzu betonových sloupů 19-25312S
Časově závislé chování reaktoplastů používaných v kotevních systémech 19-15666S
Vlivy biocidů na bázi metylxantinů na vlastnosti dřeva pro konstrukční účely 19-02067S
Vliv biofilmů na tepelně-vlhkostní chování fasádních materiálů 19-01558S
Vliv plniv na strukturu a vlastnosti síranovápenatých kompozitů 19-08605S
Vysokohodnotný beton se zvýšenou samoléčivou schopností 19-14789S
Pattern-forming mechanical metamaterials: Non-periodic modular design and fabrication 19-26143X
Betonárenský kal - nebezpečný odpad nebo druhotná surovina? 19-11027S
Vnitřní omítky se zvýšenou vlhkostní akumulační schopností 18-03997S
Vlastnosti, trvanlivost a chování lehkých maltových směsí s minerálními plnivy 18-07332S
Podrobný výzkum fyzikálně-chemické interakce a souvisejících jevů mezi asfaltem a kamenivem pomocí pokročilých experimentálních metod 18-13830S
Pravděpodobnostní identifikace materiálových transportních parametrů založená na neinvazivních experimentálních měřeních  18-04262S
Požární odolnost lepených lamelových dřevěných nosníků se zahrnutím nejistot  18-05791S
Mechanické vlastnosti polymerních lepených spojů pro aplikace ve stavebnictví s ohledem na působení okolního prostředí a stárnutí  18-10907S
Víceúrovňové modelování mechanických vlastností heterogenních materiálů a konstrukcí na PC klastrech  18-24867S
Nepálená dusaná hlína pro nosné konstrukce  18-10884S
Samohojení cementových kompozitů v důsledku bakteriální kalcifikace 18-15697S

 

GA ČR - DALŠÍ PŘÍJEMCE

název projektu  identifikační kód
Experimentální a počítačová analýza transportu, akumulace a krystalizace solí v nehydrofobizovaných omítkových maltách 20-01866S
Efektivní numerické metody pro limitní analýzu a plastický kolaps v geotechnických úlohách 19-11441S
Kompozity na bázi reaktivního hořečnatého cementu s vybranými příměsemi a aditivy 19-00262S
Geopolymery pro sofistikované aplikace ve stavebnictví 19-11516S
Alkali activated aluminosilicate composites based on ceramic precursors 19-01982S
Prostory funkcí a aproximace 18-00580S
Monastické osídlení jako socioekonomický fenomén raně islámské severní Mezopotámie 18-13296S

 

GA ČR

TA ČR

 

 

 

TA ČR BETA 2

název projektu  identifikační kód
Vliv malých vodních nádrží na hladinu podzemních vod a celkovou hydrologickou bilanci s důrazem na suchá období TITSMZP809
Metodika vyčíslení hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí TITACSU920
Diagnostika a hodnocení kvality kolejového lože pomocí georadaru TITSMD006

   

TA ČR DELTA - DALŠÍ PŘÍJEMCE

název projektu  identifikační kód
Snížení materiálových nároků a zvýšení únosnosti železobetonových sloupů s multispirálovým vyztužením - pokročilá simulace a experimentální ověření TM01000059

 

TA ČR EPSILON - HLAVNÍ PŘÍJEMCE

název projektu  identifikační kód
Progresivní konstrukční řešení mostních konstrukcí dopravní infrastruktury s ohledem na moderní metody výstavby TH04020509
Konstrukce dokončovacího cyklu pro víceúčelový demontovatelný prefabrikovaný materiálově a energeticky úsporný stavební systém TH02020309

 

TA ČR EPSILON - DALŠÍ PŘÍJEMCE

název projektu  identifikační kód
Inovativní návrh kompaktního soustrojí Kaplanovy mikro-turbíny TH04010140
Inovativní návrh kompaktního soustrojí Kaplanovy mikro-turbíny – dofinancování TH04010140
Inovativní technologie využití anorganických průmyslových odpadů nebo vedlejších produktů TH04020043
3D tiskárna budov a prefabrikovaných komponent pro stavebnictví 4.0 TH04010143
Kompozit na bázi odpadních jílů jako substitut tamponážní směsi pro nízkopotenciální tepelná čerpadla TH04030292
Výzkum a vývoj vysoce únosného deformačního bloku a jeho výrobního procesu pro zajištění bezpečnosti dopravních cest TH04010066
Tepelné nano izolace pro automotive, letectví a kosmonautiku TH04020189
Progresivní konstrukční řešení mostních konstrukcí dopravní infrastruktury s ohledem na moderní metody výstavby TH04020509
Prodloužení životnosti cementobetonových krytů s využitím minerálních příměsí a směsných cementů TH03020404
Skrytý kotevní bod pro vrstvené skleněné konstrukce TH03010175
Průmyslový výzkum zařízení na léčení induratio penis plastica TH03010470
Výzkum a vývoj 3D tiskárny pro použití ve stavebnictví TH03010172
Integrované bentonitové těsnění pro zamezení negativního vlivu hydrogeologických vrtů na podzemní vody TH02030622
Významná ekonomická a materiálová úspora při výstavbě liniových podzemních konstrukcí zahrnutím popílku a druhotného odpadu do betonového ostění staveb TH02010206
Navrhování technických opatření pro stabilizaci a ochranu svahů před erozí TH02030428
Navrhování technických opatření pro stabilizaci a ochranu svahů před erozí - dofinancování TH02030428
Modulární zevní fixační aparát pro elektronickou distrakci a permanentní biomechanickou stimulaci urychlující novotvorbu kostní tkáně TH02020199
Vývoj prefabrikovaných dílců určených pro výstavbu montovaných letištních drah TH02010375
Environmentálně efektivní stavební a demoliční odpad do konstrukcí (EESDOK) TH02030649
Systém pro trvalé monitorování průběhu degradačních procesů v konstrukcích inženýrských staveb TH04010038
Tiché tunely TH04030223
Inovativní návrh kompaktního soustrojí Kaplanovy mikro-turbíny TH04010140

 

TA ČR M - ERA.net 2

název projektu  identifikační kód
Deep-Learning-Enabled On-Demand Design of Composite Microstructure: Application to Mechanical Metamaterials TH75020002

 

TA ČR ZÉTA - HLAVNÍ PŘÍJEMCE

název projektu  identifikační kód
Fyzikální a hydropedologické vlastnosti půd ČR TJ02000234
Sádrokarton se zvýšenou odolností proti biologické degradaci TJ02000235
Vývoj pokročilých chemických přísad do betonů obsahující vedlejší energetické produkty TJ04000183
Vývoj spojovacích detailů pro betonové kontejnery úložišť vysokoaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva a modelování jejich dlouhodobého chování TJ04000186
Mobilní recyklační linka na zpracování stavebního odpadu z minerálních tepelně-izolačních materiálů a využití recyklátu včetně možnosti přímé aplikace na stavbách TJ04000208
Dlouhodobý monitoring kolejových konstrukcí u tramvajových křižovatek se zaměřením na mělké srdcovky za účelem optimalizace jejich údržby a snížení hluku TJ04000257
Návrh pokročilých konstrukcí z korozivzdorné oceli TJ04000272
Tvarová optimalizace vodohospodářských konstrukcí s využitím parametrických modelů a CFD TJ04000187
Tvarová optimalizace vodohospodářských konstrukcí s využitím parametrických modelů a CFD - dofinancování TJ04000187
Pokročilá metodika pro statické modelování konstrukcí systémových lešení TJ04000305

 

TA ČR ZÉTA - DALŠÍ PŘÍJEMCE

název projektu  identifikační kód
Vývoj metod a přístrojů pro zpřesnění celoroční bilance výparu - dofinancování TJ02000351
Vývoj metod a přístrojů pro zpřesnění celoroční bilance výparu TJ02000351

 

TA ČR THÉTA

název projektu  identifikační kód
Energetická náročnost budov a dostupnost bydlení s ohledem na ekonomické aspekty a zavádění nZEB TK02010029
Energetická náročnost budov a dostupnost bydlení s ohledem na ekonomické aspekty a zavádění nZEB - dofinancování TK02010029
Technologie pro trvalé ukládání netuhých radioaktivních odpadů TK01030058
Inženýrská bariéra 200C TK01030031
Inženýrská bariéra 200C - dofinancování TK01030031
Numerické modelování a laboratorní charakterizace bentonitové bariéry v úložištích odpadu z jaderných zařízení v ČR TK01010063
Numerické modelování a laboratorní charakterizace bentonitové bariéry v úložištích odpadu z jaderných zařízení v ČR - dofinancování TK01010063
Návrh konceptu bezpečnostně důležitých prvků rychlého heliem chlazeného demonstračního reaktoru ALLEGRO TK01030116 

 

TA ČR ÉTA

název projektu  identifikační kód
Doma ve městě UNESCO: Hmotný a nehmotný veřejný prostor měst se zvláštní památkovou ochranou, pilotní projekt Telč TL02000409
Doma ve městě UNESCO: Hmotný a nehmotný veřejný prostor měst se zvláštní památkovou ochranou pilotní projekt Telč - dofinancování TL02000409
Ekonomický potenciál rekreačního využití vodohospodářské soustavy Vltavské kaskády v podmínkách klimatické změny TL02000408
Ekonomický potenciál rekreačního využití vodohospodářské soustavy Vltavské kaskády v podmínkách klimatické změny - dofinancování TL02000408
Správa území v prostoru a čase TL03000264

 

TA ČR TREND - DALŠÍ PŘÍJEMCE

název projektu  identifikační kód
Integrace monitorovacího systému do ochranných bariér BALBAR a zvýšení jejich odolnosti FW03010230
Vývoj zvukoabsorpčního betonu pro interiérové aplikace FW03010173
Lehké příčky suché výstavby s vysokou odolností proti mechanickému poškození FW03010271
Sendvičové konstrukce nové generace pro zvýšení bezpečnosti objektů kritické infrastruktury FW03010141
Opatření pro snižování mikrobiálního znečištění vnitřního prostředí nízkoenergetických a pasivních obytných budov a pro prodloužení jejich trvanlivosti FW03010422
Vývoj a výzkum pokročilých materiálů pro ochranu a opravu betonových konstrukcí FW03010256
Recyklace a přeměna stavebního sádrokartonového odpadu na nové stavební výrobky a aplikace s přidanou hodnotou FW03010054
Pokročilé výrobní technologie pro strategické využití a skladování vedlejších energetických produktů (VEP) FW01010195
Mikrostrukturální modifikace samozhutnitelných betonů pro snížení tlaků na bednění FW01010521
Vývoj optovláknových měřidel pro podzemní stavby a opěrné konstrukce FW01010384
Pokročilý návrh konstrukčních detailů/prvků vybavený FW01010392
Podlahoviny na bázi geopolymeru FW01010229
Terapeutický vozík pro děti s kombinovaným tělesným postižením k celodennímu užití v širokém spektru aktivit FW03010688

 

TA ČR NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE

název projektu  identifikační kód
Centrum elektronové a fotonové optiky TN01000008
Národní centrum kompetence Kybernetika a umělá inteligence TN01000024
Centrum pokročilých materiálů a efektivních budov TN01000056

 

TA ČR DOPRAVA 2020

název projektu  identifikační kód
Adaptace francouzské metody hodnocení konstrukce pražcového podloží pro vysokorychlostní železniční tratě do podmínek ČR CK02000293
Částečné zlepšení plavebních podmínek na regulovaném Labi mezi Ústím nad Labem a státní hranicí ČR/SRN CK02000214
Kriteriální metoda hodnocení hlučnosti mostních závěrů po zabudování CK02000304
Optimalizace výstavby a trvanlivosti mostů, s využitím nového kompozitního řešení pro aplikaci UHPC a běžných betonů, mineralizovaných příměsí a druhotných materiálů CK02000047
Zvýšení spolehlivosti a životnosti ostění tunelů využitím informačních modelů a nových přístupů CK02000175
Využití vyšších množství R-materiálu v asfaltových směsích s asfaltovými pojivy typu PmB CK01000158
Systém pro podporu komerčního provozu bezpilotních prostředků ve sdíleném vzdušném prostoru ČR CK01000210

 

TA ČR PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

název projektu  identifikační kód
Vývoj efektivních nástrojů pro minimalizaci vzniku stavebního a demoličního odpadu, jeho monitoring a opětovné využití SS03010302
Modelovánı́ významnosti zdrojů znečištěnı́ fosforem a návrhy efektivních opatřenı́ k naplnění cílů Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách v povodí Labe SS03010332
Zdravotně nezávadné povrchy na bázi drcené odpadní gumy SS01020515
Potenciál a rizika závlah na území ČR v měnícím se klimatu SS01020052
Využití dat dálkového průzkumu Země pro posouzení negativních dopadů přívalových srážek SS01020366
Využití cloud-computingu a prediktivní analýzy odpadní vody za účelem snížení emisí do vodního ekosystému SS01020210
Centrum výzkumu VODA SS02030027
Centrum výzkumu VODA - dofinancování katedry 143 SS02030027
Centrum výzkumu VODA SS02030027
Centrum výzkumu VODA - dofinancování katedry 141 SS02030027
Centrum výzkumu VODA SS02030027
Centrum výzkumu VODA - dofinancování katedry 142 SS02030027
Centrum výzkumu VODA SS02030027
Centrum výzkumu VODA - dofinancování katedry 144 SS02030027

 

 

TA ČR

Zahraniční projekty

HORIZON 2020

název projektu  identifikační kód
Towards Improved Assessment of Safety Performance for Long-term Operation of Nuclear Civil Engineering Structures (ACES) 900012
Cement-based materials, properties, evolution, barrier functions (CEBAMA) 662147 
Development and Demonstration of monitoring strategies and technologies for geological disposal (Modern2020) 662177 
Advanced Networking for Nuclear Education and Training and Transfer of Expertise (ANNETTE) 661910 
Advanced Networking for Nuclear Education and Training and Transfer of Expertise (ANNETTE) - dofinancování 661910 
Quality management for building performance - improving energy performance by life cycle quality management (QUANTUM) 680529 
Multi-scale Composite Material Selection Platform with a Seamless Integration of Material Models and Multidisciplinary Design Framework (COMPOSELECTOR) 721105 
Bentonite Mechanical Evolution (BEACON) 745942 
Bentonite Mechanical Evolution (BEACON) – dofinancování 745942 
Innovative training schemes for retrofitting to nZEB-levels (Fit-to-nZEB) 754059 
Setting up national qualification and training scheme for craftsmen in the Czech Republic and developing the further offer of training courses in Slovakia, Austria and Bulgaria (CraftEdu) 785036 
Soil Hydrology research platform underpinning innovation to manage water scarcity in European and Chinese cropping systems (Shui) 773903
European Joint Programme on Radioactive Waste Management (Eurad) 847593

 

RFCS

název projektu  identifikační kód
Valorisation of Knowledge for Sustainable Steel-Composite Bridges in Built Environment (SBRIplus) 710068 
Valorisation of Knowledge for Sustainable Steel-Composite Bridges in Built Environment (SBRIplus) - dofinancování 710068 
EQUALJOINTS-PLUS 754048 
LOCAFIplus 754072
STABFI 751583
STABFI - dofinancování 751583

 

JINÉ ZAHRANIČNÍ PROJEKTY

název projektu  identifikační kód
FunDBitS project FunDBitS
IRES 1460129
CAMARO-D DTP1-1-096-2.1
STRIMA II 100282105 
V4 - preparing BY and UA young researchers for entering int'l R&D in irradiated building materials 21710508
Efekt chemické sloučeniny betonu a jeho chování v dlouhodobém radioaktivním prostředí (RADCON) 8F17002  
The Effect of Chemical Composition of Concrete on Its Long-term Performance in Extreme Environment (RADCON)  8F17002 (RADCON)
Geo-harmonizer: EU-wide automated mapping system for harmonization of Open Data based on FOSS4G and Machine Learning 2018-EU-IA-0095 
  21920010

 

Zahraniční projekty

Národní projekty ostatních poskytovatelů

MK - HLAVNÍ PŘÍJEMCE

název projektu  identifikační kód
Nástroje pro zachování historické hodnoty a funkce obloukových a klenbových silničních mostů DG20P02OVV001
Topografie povrchu kamene a jeho aplikace v oblasti restaurování kamenných prvků DG20P02OVV021
Metody pro zajištění udržitelnosti ocelových mostních konstrukcí industriálního kulturního dědictví DG18P02OVV033
Udržitelná správa stavebních objektů kulturního dědictví DG18P02OVV012
Vývoj progresivního sanačního postupu pro restaurování a konzervaci vojenských pevnostních objektů z 30. let 20. století DG18P02OVV063
Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky DG18P02OVV037
Dokumentace a prezentace technického kulturního dědictví na Labsko-vltavské vodní cestě DG18P02OVV004
Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století DG18P02OVV038
Vnitřní zateplovací systémy pro oblast architektonického dědictví DG16P02H046
Údržba, opravy a monitoring hrází historických rybníků jako našeho kulturního dědictví DG16P02M036
Zhodnocení stabilitního a stavebně technického stavu Broumovské skupiny kostelů a návrh opatření k zachování tohoto jedinečného evropského kulturního dědictví DG16P02R049
Dokumentace, evidence, prezentace a návrhy konverzí továrních komínů jako ohrožené skupiny památek průmyslového dědictví na území České republiky DG16P02B011
Vývoj a výzkum materiálů, postupů a technologií pro restaurování, konzervaci a zpevňování historických zděných konstrukcí a povrchů a systémů preventivní ochrany historických a památkově chráněných objektů ohrožených antropogenními a přírodními riziky DG16P02M055
Český historický atlas DG16P02H010
Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR. DG16P02R007

 

MK - DALŠÍ PŘÍJEMCE

název projektu  identifikační kód
Věžové vodojemy - identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití DG18P02OVV010
Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky DG16P02M034
Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století DG16P02H023
VISKALIA – Virtuální skansen lidové architektury DG20P02OVV003
Praktické přístupy k územní ochraně historické kulturní krajiny DG20P02OVV019

 

MV ČR

název projektu  identifikační kód
Zvýšení odolnosti přehrad a nádrží jako klíčových prvků vodohospodářské infrastruktury VI20192022121
Pokročilá technologie rychlého určování deformací mostů radarovou interferometrií a její využití v diagnostice VI20192022167
Výzkum, vývoj, testování a hodnocení prvků kritické infrastruktury VI20172020061
Ochrana měkkých cílů v bezpečnostním prostředí ČR VI3VS/682
  VJ01010046

 

MZe ČR

název projektu  identifikační kód
Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích QK1910029
Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích - dofinancování QK1910029
Vytvoření národní databáze parametrů matematického simulačního modelu Erosion 3D a jeho standardizace pro rutinní využití v podmínkách ČR QK1810341
Vytvoření národní databáze parametrů matematického simulačního modelu Erosion 3D a jeho standardizace pro rutinní využití v podmínkách ČR - dofinancování QK1810341
Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích při vyloučení používání glyfosátu QK1920224

 

MPO ČR - DALŠÍ PŘÍJEMCE

název projektu  identifikační kód
Rozšíření systému řízení produktu inteligentní dům FV40183
Řízení a optimalizace vybraných čistírenských zařízení na základě inline měření reologických vlastností vsádky se zaměřením na vývoj inovovaného zahušťovacího a odvodňovacího zařízení FV40210
Recyklace sádrokartonových desek a nová materiálová využití s přidanou hodnotou FV30359
Využití magnetoelastické metody pro zvýšení spolehlivosti a trvanlivosti stávajících a nově budovaných konstrukcí z předpjatého betonu FV30457
Vývoj pasportizačního a monitorovacího systému pro správu geotechnických rizik FV30153
Možnosti využití deponovaných popílků z uhelných elektráren FV30062
Recyklované eko-tvarovky na bázi minerálních materiálů a plniv z vedlejších produktů FV30407
Aplikace vysokohodnotných cementových kompozitů na rekonstrukce betonových staveb FV20472
Využití cihelných mikročástic ve stavebnictví FV10036
Databáze digitalizovaných materiálových mikrostruktur pro aditivní výrobu FV10202
Využití recyklovaných pneumatik pro výrobu akustických izolačních prvků FV40054
Inovace technologie výroby lehčeného cihelného střepu pro tenkostěnné cihelné bloky FV40007

 

MŠMT - INTER COST

název projektu  identifikační kód
Povodňové charakteristiky malých povodí LD11031
Povodňové charakteristiky malých povodí - dofinancování LD11031
Ekosystémové služby horských lesů povodí vodárenských nádrží v podmínkách kyselé atmosférické depozice a změny klimatu LTC17006
Vliv změny využití území na erozní ohroženost, transport splavenin, kvalitu vody a odtokový režim LTC18030
  LTC20001

 

MŠMT - INTER ACTION

název projektu  identifikační kód
Konektivita transportu sedimentu v povodích s intenzivním zemědělským využitím LTAUSA19019
Vývoj speciálního cementového kompozitu vhodného pro 3D robotické zpracování LTAUSA19018

 

MŠMT - MOBILITY

název projektu  identifikační kód
 Využití UAV pro hodnocení povrchového odtoku a eroze půdy 8J20AT008
Transport, akumulace a krystalizace solí v sanačních omítkách – kombinovaný počítačový a experimentální výzkum 8J20PL029
UHPRFC pro použití v náročných podmínkách 8J20PL031
Aplikace popílku ze spalování kalu z čistíren odpadních vod při výrobě ekologicky efektivních stavebních materiálů 8JPL19027
Matematické výzvy v mechanice kontinua velkých deformací 8J19AT013
Sdružené rejuvenační účinky u zestárnutého asfaltového pojiva z asfaltového recyklátu s využitím aditiv z bio-odpadů 8JCH1002
Akcelerace eroze na zemědělské půdě díky změnám klimatu a změnám využití krajiny 8J20DE005
Hystereze v hypoplastických modelech 8J20AT022

 

MŠMT - PROJEKTY VELKÝCH INFRASTRUKTUR

název projektu  identifikační kód
Výzkumná infrastruktura pro geotermální energii LM2015084

 

Národní projekty ostatních poskytovatelů

Operační programy

Projekty OP VVV

 

název projektu    identifikační kód
Podpora akreditace modifikovaného výzkumně orientovaného studijního programu konstrukce a dopravní stavby  PDF CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002270
Rozvoj výzkumně orientovaných studijních programů v oblasti vodohospodářského a environmentálního inženýrství  PDF

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002272

Smart vybavení pro Postgraduální studentský inkubátor  PDF CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002384
Inovace stávajícího doktorského studijního programu architektura a stavitelství a vytvoření nových architektonických programů

PDF  WEB

Atelier_D_07.jpg

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002393
Obnova infrastruktury laboratoří Stavební fakulty ČVUT  PDF CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002526
Obnova a optimalizace umístění infrastruktury pro astronomii a stanice pro příjem dat dálkového průzkumu země 

PDF  WEB

ikona2_observatoř.jpg

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002527
Modernizace a doplnění infrastruktur výzkumně zaměřených programů v oblasti vodního hospodářství a enviromentálního inženýrství 

PDF  WEB

2626_21_02.jpg

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002626
Zavedení akreditovaného adaptovaného studijního doktorského programu geodézie a kartografie  PDF CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002679
Rozvoj výzkumně orientovaného studijního programu fyzikální a materiálové inženýrství (CZ/ENG)  PDF CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002274
Zajištění výzkumné infrastruktury pro potřeby nově akreditovaného upraveného programu geodézie a kartografie 

PDF  WEB

ikona_web_kart. a geo.jpg

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002390
Zajištění výzkumné infrastruktury pro potřeby nově akreditovaného upraveného programu konstrukce a dopravní stavby

PDF  WEB

OP_VVV_2391_08a.jpg

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002391
Řízení rizik a bezpečnost složitých technologických objektů  PDF CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002649
Podpora akreditace výzkumně orientovaného studijního programu pozemní stavby  PDF CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002271
Inovovaná laboratorní a zkušební infrastruktura pro doktorský studijní program pozemní stavby PDF CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002625
Institucionální podpora Českého vysokého učení technického v Praze   CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002382
Rozvoj celoživotního vzdělávání na ČVUT   CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011544
Informace pro rozvoj demokratické společnosti   CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008181
Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd   CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000778
Výzkumné centrum informatiky   CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000765
Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků ČVUT   CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008465
Rozvoj kapacit pro strategické řízení výzkumu na ČVUT v Praze   CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006215
VRR44 - Podpora rozvoje studijního prostředí na ČVUT v Praze   CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008539
Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků MSCA-IF na ČVUT   CZ.02.2.69/0.0/0.0/17_050/0008025
Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN   CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001792

 

Projekty OP PPR

název projektu  identifikační kód

 Koncepty Fakulty stavební ČVUT pro Prahu

CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000377

 

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (PIK)

název projektu  identifikační kód
Vibrační stoly s nastavitelnou odstředivou silou CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012337
Transfer znalostí v oblasti dentálních implantátů CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011518
Analýza a optimalizace technologie pro automatizovaný sběr 3D dat silniční komunikace s extrémně vysokou globální výškovou přesností při zachovaní nejpřísnějších bezpečnostních standardů silničního provozu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011507
Ultralehká nosná struktura manipulačního vozíku pro těžce postižené děti CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011521
Expertní posouzení vlastností protihlukových objektů tvořených gabionovými konstrukcemi s kamenivem a vloženými konstrukčními vrstvami CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015594
Pozemní radarová interferometrie pro zajištění kritické energetické infrastruktury ČR CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020002
Kompozitní materiály pro výrobu temperovaných dlažebních prvků se schopností odbourávat NOx CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024443

 

DZS AKTION

název projektu identifikační kód
Macro and Microplastic in Agricultural Soil Systems 88p3
Splash Erosion – The Initial Stage of the Soil Erosion Process 90p3
 
 
 

Operační programy

Archiv

Ostatní projekty jsou k nalezení v archívu.

Zpátky nahoru