Projekty

Projekty OP PPR

Projekt: KONCEPTY FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT PRO PRAHU 2017 je spolufinancován Evropskou unií. 

Projekt sdružuje koncepty Fakulty stavební ČVUT v Praze vhodné pro projekt typu "Proof-of-concept" v oblasti vodního hospodářství, pozemních a dopravních staveb. Jedná se o 8 různých konceptů určených v konečném důsledku pro zlepšení života obyvatel Prahy.

Projekt zde.

 

Projekty IRDS

Projekt: INFORMACE PRO ROZVOJ DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI byl spolufinancován Evropskou unií.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků SŠ v klíčových kompetencích.

Projekt zde.

 

Projekty OP VVV

Projekt: PODPORA AKREDITACE MODIFIKOVANÉHO VÝZKUMNĚ ORIENTOVANÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY

Zlepšení podmínek na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.

Projekt zde.

 

Projekt: ROZVOJ VÝZKUMNĚ ORIENTOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI VODOHOSPODÁŘSKÉHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Absolvent oborů bude lépe nacházet práci doma i v zahraničí. Upevní a zlepší se postavení ČVUT i Fakulty stavební ČVUT v Praze v národním i mezinárodním srovnání. Zatraktivněním studia budou motivováni nejlepší studenti, od kterých lze očekávat špičkové výsledky a mezinárodní spolupráci.

Projekt zde.

 

Projekt: SMART VYBAVENÍ PRO POSTGRADUÁLNÍ STUDENTSKÝ INKUBÁTOR

Projekt Smart vybavení pro Postgraduální studentský inkubátor má za cíl vytvořit interaktivní a smart prostředí pro výzkumně vzdělávací účely v rámci stávajícího doktorského studijního programu Architektura a stavitelství a nově připravovaných programů na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Projekt zde.

 

Projekt: INOVACE STÁVAJÍCÍHO DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ A VYTVOŘENÍ NOVÝCH ARCHITEKTONICKÝCH PROGRAMŮ

Projekt inovuje stávající doktorský studijní program Architektura a stavitelství, celkově reviduje doktorské studium architektonického směru na Fakultě stavební ČVUT v Praze a vytváří dva nové architektonické doktorské studijní programy.

Informační a komunikační platforma pro studenty doktorského studijního programu Architektura a stavitelství (PSI)

Projekt zde.

 

Projekt: OBNOVA INFRASTRUKTURY LABORATOŘÍ STAVEBNÍ FAKULTY ČVUT

Projekt řeší obnovu vybraných laboratoří Fakulty stavební ČVUT v Praze v návaznosti na úpravy bakalářských a magisterských studijních oborů (projekt ESF pro VŠ).

Projekt zde. 

 

Projekt: OBNOVA A OPTIMALIZACE UMÍSTĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO ASTRONOMII A STANICE PRO PŘÍJEM DAT DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ

Projekt se primárně zabývá modernizací astronomické kopule a její napojení na interní síť Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Projekt zde.

 

Projekt: VYTVOŘENÍ INFRASTRUKTURY PRO INOVOVANÝ DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM FYZIKÁLNÍ A MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ (CZ/ENG)

Modernizace experimentálního vybavení na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje ve stavebnictví, zejména pak v oblasti zkoušení, vývoje a aplikace nových i klasických materiálů.

Projekt zde. 

 

Projekt: MODERNIZACE A DOPLNĚNÍ INFRASTRUKTUR VÝZKUMNĚ ZAMĚŘENÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ENVIRONMENTÁLNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Modernizace výzkumné infrastruktury, založení nových a modernizace stávajících laboratoří a pořízení špičkových experimentálních přístrojů na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Projekt zde.

 

Projekt: ZAVEDENÍ AKREDITOVANÉHO ADAPTOVANÉHO STUDIJNÍHO DOKTORSKÉHO PROGRAMU GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

Cílem projektu je modernizace doktorského studijního programu GaK s výhledem do dvacátých let 21. století. Jedná se zejména o změnu předmětů a jejich odborné náplně i cílení na využitelnost v praxi i směrech moderního vývoje, daného zcela jinými technologiemi i přístupem k absolventům.

Projekt zde. 

 

Projekt: ROZVOJ VÝZKUMNĚ ORIENTOVANÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU FYZIKÁLNÍ A MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ (CZ/ENG)

Projekt je zaměřen zejména na rozšíření výuky v oblasti nejmodernějších experimentálních metod, pokročilých přístupů k matematickému modelování a systematickému navrhování materiálů a aktuálních trendů ve vývoji stavebních materiálů a technologií.

Cílem studijního programu Fyzikální a materiálové inženýrství je výchova odborníků v oblasti zkoušení, vývoje a aplikace nových i klasických materiálů ve stavebnictví. Projekt reaguje na současný vývoj technologií i trhu práce rozšířením výuky praktického používání nejmodernějších experimentálních metod, rozšířením teoretické výuky o pokročilé přístupy k matematickému modelování a systematickému navrhování materiálů, zohledněním aktuálních trendů v oblasti materiálů a technologií a rozvíjením publikačních schopností studentů v anglickém jazyce.

Projekt zde.

 

Projekt: ZAJIŠTĚNÍ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY PRO POTŘEBY NOVĚ AKREDITOVANÉHO UPRAVENÉHO PROGRAMU GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

Při současném rozvoji vědy a techniky je zastarávání oboru palčivým problémem a zhoršuje možnosti výuky na všech stupních stejně jako možnosti výzkumu. Cílem projektu je modernizace doktorského studijního programu GaK na Fakultě stavební ČVUT v Praze s výhledem do dvacátých let 21. století.

Projekt zde. 

 

Projekt: ZAJIŠTĚNÍ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY PRO POTŘEBY NOVĚ AKREDITOVANÉHO UPRAVENÉHO PROGRAMU KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY

Hlavním cílem projektu je posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu.

Projekt zde. 

 

Projekt: ŘÍZENÍ RIZIK A BEZPEČNOST SLOŽITÝCH TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ

Cílem je zavést do praxe doktorský program "Řízení rizik a bezpečnost složitých technologických objektů" v češtině a angličtině, který zajistí odborníky, kteří budou umět pracovat s riziky všeho druhu tak, aby území, kritické objekty a kritické infrastruktury byly bezpečné objekty.

Projekt zde.

 

Projekt: PODPORA AKREDITACE VÝZKUMNĚ ORIENTOVANÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU POZEMNÍ STAVBY

Rozšíření poznatků v oblasti udržitelné výstavby, moderních stavebních procesů a dalších témat je odpovědí na potřeby proměňující se společnosti. Tomu odpovídají i proměňující se profily budoucích absolventů doktorského studia na Fakultě stavební ČVUT v Praze, kterým akreditujeme program odpovídajících parametrů.

Projekt zde.

 

Projekt: INOVOVANÁ LABORATORNÍ A ZKUŠEBNÍ INFRASTRUKTURA PRO DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM POZEMNÍ STAVBY

Rozšíření teoretických i aplikačních poznatků v oblasti udržitelné výstavby, resilience, materiálové a energetické efektivnosti, moderních stavebních procesů prostřednictvím inovované laboratorní a zkušební infrastruktury na Fakultě stavební ČVUT.

Projekt zde.

Projekty
Zpátky nahoru