GA ČR

 

 

 

 

GA ČR - HLAVNÍ PŘÍJEMCE

název projektu  identifikační kód
Chování konstrukcí s dřevěnou požární ochranou - multifyzikální modelování 19-22435S
Modelování intenzivního chodu směsi dnových a nesených splavenin 19-18411S
Smrštěním vyvozené deformace a mikrotrhliny v konstrukčním betonu - monitoring, modelování a identifikace 19-20666S
Návrh a pokročilé modelování skleněných konstrukcí odolných proti násilnému vniknutí a průstřelu 19-15326S
Tlakové testy se sevřením pro analýzu betonových sloupů 19-25312S
Časově závislé chování reaktoplastů používaných v kotevních systémech 19-15666S
Vlivy biocidů na bázi metylxantinů na vlastnosti dřeva pro konstrukční účely 19-02067S
Vliv biofilmů na tepelně-vlhkostní chování fasádních materiálů 19-01558S
Vliv plniv na strukturu a vlastnosti síranovápenatých kompozitů 19-08605S
Vysokohodnotný beton se zvýšenou samoléčivou schopností 19-14789S
Pattern-forming mechanical metamaterials: Non-periodic modular design and fabrication 19-26143X
Betonárenský kal - nebezpečný odpad nebo druhotná surovina? 19-11027S
Vnitřní omítky se zvýšenou vlhkostní akumulační schopností 18-03997S
Vlastnosti, trvanlivost a chování lehkých maltových směsí s minerálními plnivy 18-07332S
Podrobný výzkum fyzikálně-chemické interakce a souvisejících jevů mezi asfaltem a kamenivem pomocí pokročilých experimentálních metod 18-13830S
Pravděpodobnostní identifikace materiálových transportních parametrů založená na neinvazivních experimentálních měřeních  18-04262S
Požární odolnost lepených lamelových dřevěných nosníků se zahrnutím nejistot  18-05791S
Mechanické vlastnosti polymerních lepených spojů pro aplikace ve stavebnictví s ohledem na působení okolního prostředí a stárnutí  18-10907S
Víceúrovňové modelování mechanických vlastností heterogenních materiálů a konstrukcí na PC klastrech  18-24867S
Nepálená dusaná hlína pro nosné konstrukce  18-10884S
Samohojení cementových kompozitů v důsledku bakteriální kalcifikace 18-15697S
Preferenční transport ve strukturovaných půdách na různých úrovních prostorového měřítka 17-00630J
Analýza vlivu explozí v uzavřených a polouzavřených prostorách 17-04204S
Lomové vlastnosti amorfních a krystalických materiálů stanovené pomocí nanoindentace a fokusovaného iontového svazku v malém měřítku 17-05360S
Možnosti využití mikromletého recyklovaného betonu jako mikroplniva s pojivovými vlastnostmi 17-06771S
Odvození hydrologických veličin z šíření radiových vln v síti pevných mikrovlnných spojů 17-16389S
Analýza závislostí mezi mikrostrukturou a makroskopickými vlastnostmi ultravysokohodnotných betonů 17-19463S
Charakterizace chování betonu vystaveného výbuchu a následnému požáru 17-23067S
Nelineární stabilita a pevnost štíhlých konstrukcí s nelineárními materiálovými vlastnostmi 17-24769S
Cementové kompozity k imobilizaci radionuklidů 17-11635S
Modelování a experimentální ověření vlivu zmrazovacích cyklů na degradaci porézních stavebních materiálů 17-01365S
Tepelně izolační kompozity obsahující plniva na bázi odpadních plastů 17-04215S
Vliv kinetické energie deště na uvolňování a transport půdních částic 17-33751L
Robustní dvojúrovňové simulace založené na Fourierově metodě a metodě konečných prvků: Odhady chyb, redukované modely a stochastika 17-04150J

 

GA ČR - DALŠÍ PŘÍJEMCE

název projektu  identifikační kód
Efektivní numerické metody pro limitní analýzu a plastický kolaps v geotechnických úlohách 19-11441S
Kompozity na bázi reaktivního hořečnatého cementu s vybranými příměsemi a aditivy 19-00262S
Geopolymery pro sofistikované aplikace ve stavebnictví 19-11516S
Alkali activated aluminosilicate composites based on ceramic precursors 19-01982S
Prostory funkcí a aproximace 18-00580S
Monastické osídlení jako socioekonomický fenomén raně islámské severní Mezopotámie 18-13296S
Transport vody, nerozpuštěných látek a tepla v člověkem vytvořených půdách městské zelené infrastruktury 17-21011S
Vyšetřování podpovrchového proudění s fázovými přechody 17-06759S
Výzkum a vývoj vysoce hodnotných kompozitů obsahujících popílek z biomasy 17-02815S

 

GA ČR

TA ČR

TA ČR BETA 2

název projektu  identifikační kód
Vliv malých vodních nádrží na hladinu podzemních vod a celkovou hydrologickou bilanci s důrazem na suchá období
TITSMZP809

   

TA ČR DELTA - DALŠÍ PŘÍJEMCE

název projektu  identifikační kód
CeSTaR - Počítačová simulace a experimentální ověření - komplexní servis pro flexibilní a efektivní navrhování prefabrikovaných betonových sloupů s inovativním multispirálovým vyztužením TF05000040

 

TA ČR EPSILON - HLAVNÍ PŘÍJEMCE

název projektu  identifikační kód
Progresivní konstrukční řešení mostních konstrukcí dopravní infrastruktury s ohledem na moderní metody výstavby TH04020509
Konstrukce dokončovacího cyklu pro víceúčelový demontovatelný prefabrikovaný materiálově a energeticky úsporný stavební systém TH02020309
Subtilní betonový mobiliář a drobné stavby pro železniční stanice TH02020512

 

TA ČR EPSILON - DALŠÍ PŘÍJEMCE

název projektu  identifikační kód
Inovativní návrh kompaktního soustrojí Kaplanovy mikro-turbíny TH04010140
Inovativní technologie využití anorganických průmyslových odpadů nebo vedlejších produktů  
3D tiskárna budov a prefabrikovaných komponent pro stavebnictví 4.0 TH04010143
Kompozit na bázi odpadních jílů jako substitut tamponážní směsi pro nízkopotenciální tepelná čerpadla TH04030292
Výzkum a vývoj vysoce únosného deformačního bloku a jeho výrobního procesu pro zajištění bezpečnosti dopravních cest TH04010066
Nano izolační materiály pro automotive, letectví a kosmonautiku. TH04020189
Progresivní konstrukční řešení mostních konstrukcí dopravní infrastruktury s ohledem na moderní metody výstavby TH04020509
Prodloužení životnosti cementobetonových krytů s využitím minerálních příměsí a směsných cementů TH03020404
Skrytý kotevní bod pro vrstvené skleněné konstrukce TH03010175
Průmyslový výzkum zařízení na léčení induratio penis plastica TH03010470
Výzkum a vývoj 3D tiskárny pro použití ve stavebnictví TH03010172
Vývoj a průmyslová optimalizace výrobních postupů stavebních hmot s využitím vysokého obsahu popílku TH02020163
Pokročilý návrh zesilování ocelové konstrukce pod zatížením TH02020301
Integrované bentonitové těsnění pro zamezení negativního vlivu hydrogeologických vrtů na podzemní vody TH02030622
Významná ekonomická a materiálová úspora při výstavbě liniových podzemních konstrukcí zahrnutím popílku a druhotného odpadu do betonového ostění staveb TH02010206
Hierarchická aditivní výroba kompozitních prvků s funkčně orientovanou výplní TH02020420
Navrhování technických opatření pro stabilizaci a ochranu svahů před erozí TH02030428
Modulární zevní fixační aparát pro elektronickou distrakci a permanentní biomechanickou stimulaci urychlující novotvorbu kostní tkáně TH02020199
Posílení konkurenceschopnosti zvyšováním užitných vlastností prefabrikovaných konstrukčních prvků z ultra-vysokohodnotného betonu (UHPC) TH02010888
Vývoj prefabrikovaných dílců určených pro výstavbu montovaných letištních drah TH02010375
Odezva železobetonových a předpjatých konstrukcí bloků VVER 1000 na extrémní dynamická zatížení pro vybrané scénáře vývoje těžkých havárií TH02020843
POLYBET – Vývoj technologické linky pro materiálové využití odpadních termoplastů a stavebních recyklátů ve výrobě stavebních prvků z polymerbetonu TH02030412
Environmentálně efektivní stavební a demoliční odpad do konstrukcí (EESDOK) TH02030649
Systém pro trvalé monitorování průběhu degradačních procesů v konstrukcích inženýrských staveb TH04010038
Tiché tunely TH04030223
Inovativní návrh kompaktního soustrojí Kaplanovy mikro-turbíny TH04010140

 

TA ČR ZÉTA - HLAVNÍ PŘÍJEMCE

název projektu  identifikační kód
Atlas HYDROLOGIE - moderní nástroj pro výpočet smyvu, odtoku a dimenzování prvků protierozní ochrany TJ01000270
Pokročilé postupy při návrhu a výrobě styčníků ocelových a ocelobetonových konstrukcí TJ01000045
Pokročilý návrh spojů s ocelovými prvky v dřevěných konstrukcích TJ01000315
Optimalizace 3D tištěných trabekulárních struktur pro potřeby implantologie a jejich mechanické analýzy TJ01000328
Fyzikální a hydropedologické vlastnosti půd ČR TJ02000234
Sádrokarton se zvýšenou odolností proti biologické degradaci TJ02000235

 

TA ČR ZÉTA - DALŠÍ PŘÍJEMCE

název projektu  identifikační kód
Využití obrazové analýzy pro geotechnické účely TJ01000263
ConSlag - výzkum a ověření stavebních aplikací s vyšší přidanou hodnotou při využití ocelárenské strusky TJ01000435
Vývoj nové generace minerálních omítkovin TJ01000156
Vývoj metod a přístrojů pro zpřesnění celoroční bilance výparu TJ02000351

 

TA ČR THÉTA

název projektu  identifikační kód
Technologie pro trvalé ukládání netuhých radioaktivních odpadů TK01030058
Inženýrská bariéra 200C TK01030031
Numerické modelování a laboratorní charakterizace bentonitové bariéry v úložištích odpadu z jaderných zařízení v ČR TK01010063
Návrh konceptu bezpečnostně důležitých prvků rychlého heliem chlazeného demonstračního reaktoru ALLEGRO TK01030116 

 

TA ČR ÉTA

název projektu  identifikační kód
Doma ve městě UNESCO: Hmotný a nehmotný veřejný prostor měst se zvláštní památkovou ochranou, pilotní projekt Telč TL02000409
Ekonomický potenciál rekreačního využití vodohospodářské soustavy Vltavské kaskády v podmínkách klimatické změny TL02000408
Ekonomický potenciál rekreačního využití vodohospodářské soustavy Vltavské kaskády v podmínkách klimatické změny - dofinancování TL02000408

 

TA ČR CENTRA KOMPETENCE

název projektu  identifikační kód
Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) TE01020168
Inteligentní Regiony - Informační modelování budov a sídel, technologie a infrastruktura pro udržitelný rozvoj TE02000077

 

TA ČR NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE

název projektu  identifikační kód
Národní centrum kompetence Kybernetika a umělá inteligence TN01000024

TA ČR

Zahraniční projekty

HORIZON 2020

název projektu  identifikační kód
PROFessional multi-disciplinary TRAining and Continuing development in skills for NZEB principles (PROF-TRAC) 649473 
Cement-based materials, properties, evolution, barrier functions (CEBAMA) 662147 
Development and Demonstration of monitoring strategies and technologies for geological disposal (Modern2020) 662177 
Advanced Networking for Nuclear Education and Training and Transfer of Expertise (ANNETTE) 661910 
Quality management for building performance - improving energy performance by life cycle quality management (QUANTUM) 680529 
Multi-scale Composite Material Selection Platform with a Seamless Integration of Material Models and Multidisciplinary Design Framework (COMPOSELECTOR) 721105 
Bentonite Mechanical Evolution (BEACON) 745942 
Innovative training schemes for retrofitting to nZEB-levels (Fit-to-nZEB) 754059 
Setting up national qualification and training scheme for craftsmen in the Czech Republic and developing the further offer of training courses in Slovakia, Austria and Bulgaria (CraftEdu) 785036 
Soil Hydrology research platform underpinning innovation to manage water scarcity in European and Chinese cropping systems (Shui) 773903

 

RFCS

název projektu  identifikační kód
Valorisation of Knowledge for Sustainable Steel-Composite Bridges in Built Environment (SBRIplus) 710068 
Promotion of new Eurocode rules for structural stainless steels (PUREST) 709600 
EQUALJOINTS-PLUS 754048 
LOCAFIplus 54072
STABFI 751583

 

JINÉ ZAHRANIČNÍ PROJEKTY

název projektu  identifikační kód
FunDBitS project FunDBitS
Víceškálový model pro bezprůvlakové tažení trubek vyrobených s pomocí laseru z těžko defromovatelných magnesiových slitin 8F15004
IRES 1460129
CAMARO-D DTP1-1-096-2.1
STRIMA II 100282105 
- 21710508
Efekt chemické sloučeniny betonu a jeho chování v dlouhodobém radioaktivním prostředí (RADCON) 8F17002  

 

Zahraniční projekty

Národní projekty ostatních poskytovatelů

MK - HLAVNÍ PŘÍJEMCE

název projektu  identifikační kód
Metody pro zajištění udržitelnosti ocelových mostních konstrukcí industriálního kulturního dědictví DG18P02OVV033
Udržitelná správa stavebních objektů kulturního dědictví DG18P02OVV012
Vývoj progresivního sanačního postupu pro restaurování a konzervaci vojenských pevnostních objektů z 30. let 20. století DG18P02OVV063
Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky DG18P02OVV037
Dokumentace a prezentace technického kulturního dědictví na Labsko-vltavské vodní cestě DG18P02OVV004
Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století DG18P02OVV038
Vnitřní zateplovací systémy pro oblast architektonického dědictví DG16P02H046
Údržba, opravy a monitoring hrází historických rybníků jako našeho kulturního dědictví DG16P02M036
Zhodnocení stabilitního a stavebně technického stavu Broumovské skupiny kostelů a návrh opatření k zachování tohoto jedinečného evropského kulturního dědictví DG16P02R049
Dokumentace, evidence, prezentace a návrhy konverzí továrních komínů jako ohrožené skupiny památek průmyslového dědictví na území České republiky DG16P02B011
Vývoj a výzkum materiálů, postupů a technologií pro restaurování, konzervaci a zpevňování historických zděných konstrukcí a povrchů a systémů preventivní ochrany historických a památkově chráněných objektů ohrožených antropogenními a přírodními riziky DG16P02M055
Český historický atlas DG16P02H010
Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR. DG16P02R007

 

MK - DALŠÍ PŘÍJEMCE

název projektu  identifikační kód
Věžové vodojemy - identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití DG18P02OVV010
Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky DG16P02M034
Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století DG16P02H023
Optimalizace sledování a hodnocení informací o památkových stavbách DG16P02M050

 

MV ČR

název projektu  identifikační kód
Výzkum a vývoj ověřených modelů požáru a evakuace osob a jejich praktická aplikace při posuzování požární bezpečnosti staveb VI20162019034
Výzkum, vývoj, testování a hodnocení prvků kritické infrastruktury VI20172020061
Pokročilá technologie rychlého určování deformací mostů radarovou interferometrií a její využití v diagnostice VI3VS/758
Ochrana měkkých cílů v bezpečnostním prostředí ČR VI3VS/682

 

MZe ČR

název projektu  identifikační kód
Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích QK1910029
Vytvoření národní databáze parametrů matematického simulačního modelu Erosion 3D a jeho standardizace pro rutinní využití v podmínkách ČR QK1810341
Vývoj automatizovaného nástroje pro optimalizaci monitoringu eroze zemědělské půdy pomocí distančních metod QK1720289
Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích při vyloučení používání glyfosátu QK1920224

 

MPO ČR - DALŠÍ PŘÍJEMCE

název projektu  identifikační kód
Recyklace sádrokartonových desek a nová materiálová využití s přidanou hodnotou FV30359
Využití magnetoelastické metody pro zvýšení spolehlivosti a trvanlivosti stávajících a nově budovaných konstrukcí z předpjatého betonu FV30457
Vývoj pasportizačního a monitorovacího systému pro správu geotechnických rizik FV30153
Možnosti využití deponovaných popílků z uhelných elektráren FV30062
Recyklované eko-tvarovky na bázi minerálních materiálů a plniv z vedlejších produktů FV30407
Aplikace vysokohodnotných cementových kompozitů na rekonstrukce betonových staveb FV20472
Lehčené zdící materiály na bázi mikromletých minerálních vedlejších produktů s řízenými užitnými vlastnostmi FV20503
Využití cihelných mikročástic ve stavebnictví FV10036
Inteligentní kompozitní kotevní prvek FV10505
Výzkum a vývoj mobilní ochranné a balistické bariéry tvořené kompozitní deskou a vodní náplní FV10506
Databáze digitalizovaných materiálových mikrostruktur pro aditivní výrobu FV10202
Využití recyklovaných pneumatik pro výrobu akustických izolačních prvků FV40054
Inovace technologie výroby lehčeného cihelného střepu pro tenkostěnné cihelné bloky FV40007

 

MŠMT - INTER COST

název projektu  identifikační kód
Povodňové charakteristiky malých povodí LD11031
Ekosystémové služby horských lesů povodí vodárenských nádrží v podmínkách kyselé atmosférické depozice a změny klimatu LTC17006
Vliv změny využití území na erozní ohroženost, transport splavenin, kvalitu vody a odtokový režim LTC18030

 

MŠMT - INTER VECTOR

název projektu  identifikační kód
Zastoupení České republiky v řídícím výboru IWA/IAHR JCUD LTV17004

 

MŠMT - MOBILITY

název projektu  identifikační kód
Vliv kvality vstupních dat a způsobu výpočtu na stanovení erozní ohroženosti na zemědělské půdě 8J18DE006
Aplikace popílku ze spalování kalu z čistíren odpadních vod při výrobě ekologicky efektivních stavebních materiálů 8JPL19027
Matematické výzvy v mechanice kontinua velkých deformací 8J19AT013

 

MŠMT - PROJEKTY VELKÝCH INFRASTRUKTUR

název projektu  identifikační kód
Výzkumná infrastruktura pro geotermální energii LM2015084

 

Národní projekty ostatních poskytovatelů

Operační programy

Projekty OP VVV

 

název projektu    identifikační kód
Podpora akreditace modifikovaného výzkumně orientovaného studijního programu konstrukce a dopravní stavby  PDF CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002270
Rozvoj výzkumně orientovaných studijních programů v oblasti vodohospodářského a environmentálního inženýrství  PDF

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002272

Smart vybavení pro Postgraduální studentský inkubátor  PDF CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002384
Inovace stávajícího doktorského studijního programu architektura a stavitelství a vytvoření nových architektonických programů

PDF  WEB

Atelier_D_07.jpg

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002393
Obnova infrastruktury laboratoří Stavební fakulty ČVUT  PDF CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002526
Obnova a optimalizace umístění infrastruktury pro astronomii a stanice pro příjem dat dálkového průzkumu země  PDF CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002527
Vytvoření infrastruktury pro inovovaný doktorský studijní program fyzikální a materiálové inženýrství (CZ/ENG)

PDF  WEB

OPVVV_ERDF_FMI_2623_foto_03_04_R.jpg

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002623
Modernizace a doplnění infrastruktur výzkumně zaměřených programů v oblasti vodního hospodářství a enviromentálního inženýrství 

PDF  WEB

2626_21_02.jpg

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002626
Zavedení akreditovaného adaptovaného studijního doktorského programu geodézie a kartografie  PDF CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002679
Rozvoj výzkumně orientovaného studijního programu fyzikální a materiálové inženýrství (CZ/ENG)  PDF CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002274
Zajištění výzkumné infrastruktury pro potřeby nově akreditovaného upraveného programu geodézie a kartografie  PDF CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002390
Zajištění výzkumné infrastruktury pro potřeby nově akreditovaného upraveného programu konstrukce a dopravní stavby  PDF CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002391
Řízení rizik a bezpečnost složitých technologických objektů  PDF CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002649
Podpora akreditace výzkumně orientovaného studijního programu pozemní stavby  PDF CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002271
Inovovaná laboratorní a zkušební infrastruktura pro doktorský studijní program pozemní stavby PDF CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002625
Institucionální podpora Českého vysokého učení technického v Praze   CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002382

Projekty IRDS

název projektu    identifikační kód
Informace pro rozvoj demokratické společnosti  PDF CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008181

Projekty OP PPR

název projektu    identifikační kód
Koncepty Fakulty stavební ČVUT pro Prahu  PDF  

 

 

 

Operační programy

Archiv

Ostatní projekty jsou k nalezení v archívu.

Zpátky nahoru