Přijímací řízení

Je to první zkouška, kterou budete na fakultě absolvovat. Přejeme hodně štěstí!

Termín podání přihlášek

1. 1. - 31. 3. 2022

Podávání přihlášek do přijímacího řízení pro akademický rok 2022 / 2023

Podmínky a průběh přijímacího řízení zveřejníme v listopadu 2021.

Přihláška ke studiu

 

Termíny přijímacích zkoušek

červen 2022

 

 

 

 

 

Dokumenty k přijímacímu řízení

Podmínky a průběh přijímacího řízení zveřejníme v listopadu 2021.

Lze nahlédnout do podmínek z minulého roku:

Směrnice děkana č. 3/2020, o vyhlášení přijímacího řízení do bakalářských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2021/2022

Opatření děkana č. 16/2020: Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2021/2022

Prohlášení o vlastním autorství předložených prací - pro uchazeče do studijního programu Architektura a stavitelství

 

 

Přijímací řízení v bodech

 1. Přihlášky do přijímacího řízení bude možné podávat 1. 1. – 31. 3. 2022. Přihláška zde.

 2. Vybrat si STUDIJNÍ PROGRAM, který chcete studovat. Do přihlášky se uvádí jen studijní program, NE specializace!

  Pro všechny specializace studijního programu Stavební inženýrství jsou první dva roky studia společné, to znamená, že všichni studují společný základ a teprve od třetího ročníku si zvolíte studijní specializaci podle vaší volby. 

 3. Mít dokončené středoškolské vzdělání.

  Pokud studujete střední školu v ČR:

  Zašlete nám kopii vašeho maturitního vysvědčení. Termín pro předání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení u maturantů 2022 bezprostředně po obdržení vysvědčení; u maturantů dřívějších co nejdříve. Pokud budete skládat maturitní zkoušku v září, informujte o tom neprodleně fakultu a obdržíte náhradní termín pro doručení.

  Pokud studujete, nebo jste studovali střední školu v zahraničí (kromě Slovenské republiky) a nebo při absolvování střední školy v České republice a tato škola není uvedena v Rejstříku škol MŠMT:

  Je nutné provést nostrifikaci zahraničního středoškolského vzdělání. Postup při nostrifikaci zde. Po ukončení procestu nostrifikace nám zašlete úředně ověřenou kopii nostrifikačního rozhodnutí a nostrifikační doložky vystavené příslušným krajským úřadem v ČR.

  Podrobně si přečtěte ve Směrnici děkana (Článek 6 DOKUMENTY ZASÍLANÉ NA FAKULTU V RÁMCI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ)

 4. Pokud máte zájem studovat v anglickém jazyce (nabízíme studijní program Civil Engineering) je třeba prokázat vaší jazykovou připravenost pro studium v anglickém jazyce jedním z těchto dokladů:

  • doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z anglického jazyka,
  • doklad o vykonání zkoušky z anglického jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky"

  Termín pro dodání příslušného dokladu je konce srpna.

  Seznamte se také s Poplatky za studium studijního programu v cizím jazyce.

 5. Pokud jste cizinec (kromě občanů Slovenské republiky), a chcete studovat v českém jazyce, je třeba prokázat vaší jazykovou připravenost pro studium v českém jazyce jedním z těchto dokladů:

  • doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka,
  • doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky" na Katedře jazyků FSv nebo na Katedře jazyků ostatních fakult/součástí ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.

  Termín pro dodání příslušného dokladu je do konce srpna.

  Pro studium v českém jazyce nabízíme možnost složit certifikovanou zkoušku z češtiny přímo na naší fakultě.

 6. Pokud přestupujete z jiné VŠ či fakulty ČVUT (nebo se hlásíte opakovaně na Fakultu stavební ČVUT), můžete požádat o uznání předmětů z předchozího studia. Podmínky naleznete zde.

Přijímací zkouška

MIMOŘÁDNĚ PROMÍJÍME PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU Z MATEMATIKY

Děkan Fakulty stavební ČVUT v souvislosti s epidemiologickou situací  promíjí přijímací zkoušku z matematiky všem uchazečům o studium v bakalářských studijních programech pro akademický rok 2021/2022 viz Opatření děkana č. 5/2021. O prominutí přijímací zkoušky z matematiky není třeba žádat. Na fakultu uchazeči proto neposílají žádný doklad o známkách z matematiky na SŠ.

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení zašlete prosím na adresu:
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Přijímací řízení
Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6 - Dejvice

Do studijních programů Stavební inženýrství, Stavitelství, Geodézie a kartografie, Management a ekonomika ve stavebnictví, Civil Engineering  budou tedy  přijati uchazeči po zaslání ověřené kopie maturitního vysvědčení. Dále uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku v zahraničí (kromě SR) či na SŠ v ČR, která není v rejstříku MŠMT, mají povinnosti zaslat doklad o uznání SŠ vzdělání v ČR, resp. nostrifikaci, případně doklad o znalosti českého jazyka úrovně B2 - pro program Civil engineering doklad oznalosti anglického jazyka (tyto podmínky viz odst. 1 Opatření děkana č. 16/2020 a  čl. 6 Směrnice děkana 6/2020).

Do studijního programu Architektura a stavitelství budou přijati všichni uchazeči, kteří získají minimální počet bodů z přijímací zkoušky z architektury a zašlou úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Přijímací zkouška z architektury bude probíhat bez osobní účasti uchazeče na základě ohodnocení zaslaných výtvarných prací v digitální formě. S přípravou výtvarných prací pro přijímací řízení z architektury pomáhají uchazečům také kurzy kreslení, které letos probíhají on-line formou.

Kompletní informace o zkoušce z architektury

další informace k přijímacímu řízení 

podat přihlášku

 

Administrativní poplatek za přijímací řízení

Kolik? 850,- Kč

variabilní symbol:  
77777
konstantní symbol: 
0308 (bezhotovostní platba) - doklad o zaplacení NENÍ NUTNO k přihlášce přikládat
nebo 
0379 (hotovostní platba, údaje pro platbu složenkou typu A) - doklad o zaplacení NUTNO PŘILOŽIT k přihlášce. 
Specifický symbol:

kód přihlášky

Doplňující údaje pro platbu ze zahraničí:
IBAN: 
CZ7601000000195504610227
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Upozornění pro uchazeče ze zahraničí (včetně Slovenské rep.): Bankovní poplatky vždy hradí uchazeč.
Uhrazený poplatek se v žádném případě nevrací.
Fakultní složenku je možné získat na studijním oddělení fakulty.

Kontakt na fakultu

Korespondenční adresa

Dotazy a zasílání dokumentů k přijímacímu řízení je možné také emailem uchazec@fsv.cvut.cz
Kdo budete posílat dokumenty k přijímacímu řízení poštou, adresu uveďte takto:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Studijní oddělení
Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6 Dejvice

Studijní oddělení

Ing. Ditta Saláková

Vedoucí oddělení

Studijní oddělení

Ivana Hofmanová

Referent pro přijímací řízení
Zpátky nahoru