Přijímací řízení

Je to první zkouška, kterou budete na fakultě absolvovat. Přejeme hodně štěstí!

Termín podání přihlášek

1. 1. – 31. 3. 2019

Termín podání přihlášek
do akademického roku 2019/20

Přihláška ke studiu

Termíny přijímacích zkoušek

červen 2019

Termín přijímací zkoušky

Dokumenty k přijímacímu řízení

Vyhláška děkana č.6/2018: Snížení minimálního počtu bodů pro přijetí v bakalářských studijních programech pro akademický rok 2018/2019

Vyhláška děkana č. 5/2018: Vyhlášení mimořádného termínu přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2018/19

 Směrnice děkanky č.1/2017: Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2018/19

Vyhláška děkanky č.9/2017: Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2018/2019

Zprávy o průběhu přijímacího řízení do bakalářského studia

 

Přijímací řízení v bodech

 1. Do 31. března 2018 odeslat řádně vyplněnou přihlášku včetně příloh.
  Čti: Směrnici děkanky (III. POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY), Elektronická přihláška - možno vkládat do databáze od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018

 2. Vybrat si studijní program, který chcete studovat. Do přihlášky ke studiu se uvádí studijní program, NE obor!
  Přehled studijních programů
  Pro všechny obory studijního programu Stavební inženýrství jsou první dva roky společné, tj. všichni studují společný základ programu a teprve od třetího ročníku si studenti volí studijní obor podle své volby. 

 3. Mít dokončenou střední školu s maturitou, neboli dá se alespoň předpokládat, že ji budete mít dokončenou před zahájením výuky.
  Čti: Směrnici děkanky (bod IV. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY)

 4. Zaslat kopii vašeho maturitního vysvědčení, osvědčení o uznání studia v zahraničí nebo nostrifikaci maturitního vysvědčení ze zahraničí. 
  Čti: Směrnici děkanky (bod IV. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY)

 5. Získat minimální počet bodů z přijímací zkoušky nutný pro přijetí ke studiu.
  Čti: Podmínky pro přijetí, (Odstavec č. 4.: Minimální počet bodů z přijímací zkoušky nutný pro přijetí ke studiu)
  Čti: Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky

 6. Pokud jste cizinec (kromě občanů Slovenské republiky), a chcete studovat v českém jazyce, je třeba prokázat schopnost studovat v českém jazyce certifikovanou zkouškou z češtiny pro studium na VŠ

 7. Pokud máte zájem studovat v anglickém jazyce je třeba prokázat schopnost studovat v tomto jazyce vykonáním zkoušky z anglického jazyka viz Směrnice děkanky (bod IV. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY).
  Seznamte se také s Poplatky za studium studijního programu v cizím jazyce.

Přijímací zkouška

Na studijní programy Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie, Stavitelství

Přijímací zkouška se skládá z matematiky formou písemného testu (ze středoškolské látky v rozsahu zveřejněném ve Směrnici děkanky). Uchazeči o studium oboru Building Structures konají přijímací zkoušku v anglickém jazyce.

Na studijní program Architektura a stavitelství

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí. Písemný test z matematiky (ze středoškolské látky v rozsahu zveřejněném ve Směrnici děkanky) a ústní pohovor z architektury. Uchazeč při ústní části předloží motivační práci, která má prokázat zájem uchazeče o studium programu. Dále 3 vlastní grafické práce.

Ústní pohovor z architektury

 • Motivační práce
 • Tři vlastní grafické práce
 • Další podklady - ukázky zájmu o obor

Administrativní poplatek za přijímací řízení

Kolik? 650,- Kč

variabilní symbol:  
77777
konstantní symbol: 
0308 (bezhotovostní platba) - doklad o zaplacení NENÍ NUTNO k přihlášce přikládat
nebo 
0379 (hotovostní platba, údaje pro platbu složenkou typu A) - doklad o zaplacení NUTNO PŘILOŽIT k přihlášce. 
Specifický symbol:

kód přihlášky

Doplňující údaje pro platbu ze zahraničí:
IBAN: 
CZ7601000000195504610227
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Upozornění pro uchazeče ze zahraničí (včetně Slovenské rep.): Bankovní poplatky vždy hradí uchazeč.
Uhrazený poplatek se v žádném případě nevrací.
Fakultní složenku je možné získat na studijním oddělení fakulty.

Kontakt na fakultu

Studijní oddělení

Ing. Ditta Saláková

Vedoucí oddělení

Studijní oddělení

Ivana Hofmanová

Referent pro přijímací řízení
Zpátky nahoru