Přijímací řízení

Je to první zkouška, kterou budete na fakultě absolvovat. Přejeme hodně štěstí!

Termín podání přihlášek

1. 6. – 31. 7. 2020

Termín podání přihlášek do druhého kola přijímacího řízení do akademického roku 2020/2021

Termín pro úhradu poplatku spojeného s přijímacím řízením: do 31. 7. 2020

Přihláška ke studiu

 

 

 

Termíny přijímacích zkoušek

Mimořádně promíjíme přijímací zkoušku z matematiky všem uchazečům o studium v bakalářských studijních programech.

Přijímací zkouška na studijní program Architektura a stavitelství proběhne bez osobní účasti uchazeče na základě ohodnocení elektronicky zaslaných výtvarných prací.

Termín pro zaslání výtvarných prací pro přihlášky podané 1. 1. – 31. 3. 2020 je 15. 5. - 30. 6. 2020.

Termín pro zaslání výtvarných prací pro přihlášky podané 1. 6. – 31. 7. 2020 je 1. 7. - 15. 8. 2020.

více informací o přijímací zkoušce z architektury zde

Více informací o prominutí přijímací zkoušky z matematiky zde

 

 

Dokumenty k přijímacímu řízení

21. 5. 2020 Opatření děkana č 7/2020: Vyhlášení mimořádného (druhého) termínu přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2020/21, obsahuje info a termíny ke druhému kolu podávájí přihlášek a přijímacímu řízení.

12. 5. 2020 Směrnice děkana č.7/2019 - II. úplné znění: Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2020/2021, obsahuje info o mimořádném prominutí přijímací zkoušky z matematiky

12. 5. 2020 Opatření děkana č.2/2019 - I. úplné znění: Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2020/2021, upravuje podmínky přijímací zkoušky na studijní program Architektura a stavitelství

ke stažení: Čestné prohlášení o vlastním autorství předložených prací a potvrzení pravdivosti sdělovaných údajů pro přijímací zkoušku z architektury

Opatření děkana č. 1/2020: Mimořádná motivační stipendia na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol pro akademický rok 2020/2021

Opatření děkana č. 1/2019: Uznávání předmětů z předchozího studia 

Zprávy o průběhu přijímacího řízení do bakalářského studia

 

 

Přijímací řízení v bodech

 1. 1. 6. – 31. 7. 2020 termín podání elektronické přihlášky do druhého kola přijímacího řízení do akademického roku 2020/2021

  V souvislosti s koronavirovou krizí děkan Fakulty stavební ČVUT mimořádně promíjí přijímací zkoušku z matematiky všem uchazečům o studium v bakalářských studijních programech. Více info zde.

  Přijímací zkouška z architektury bude probíhat bez osobní účasti uchazeče na základě ohodnocení elektronicky zaslaných výtvarných prací. Více info zde.

 2. Vybrat si studijní PROGRAM, který chcete studovat. Do přihlášky ke studiu se uvádí studijní program, NE obor či specializace!
  Přehled studijních programů
  Pro všechny specializace studijního programu Stavební inženýrství jsou první dva roky společné, tj. všichni studují společný základ programu a teprve od třetího ročníku si studenti volí studijní specializaci podle své volby. 

 3. Mít dokončenou střední školu s maturitou, neboli dá se alespoň předpokládat, že ji budete mít dokončenou před zahájením výuky.

 4. Zaslat kopii vašeho maturitního vysvědčení, osvědčení o uznání studia v zahraničí nebo nostrifikaci maturitního vysvědčení ze zahraničí. 
  Čti: Směrnici děkana (bod V. DOKUMENTY ZASÍLANÉ NA FAKULTU V RÁMCI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ)

 5. Pokud jste cizinec (kromě občanů Slovenské republiky), a chcete studovat v českém jazyce, je třeba prokázat schopnost studovat v českém jazyce certifikovanou zkouškou z češtiny pro studium na VŠ

 6. Pokud máte zájem studovat v anglickém jazyce je třeba prokázat schopnost studovat v tomto jazyce vykonáním zkoušky z anglického jazyka viz Směrnice děkana (bod V. DOKUMENTY ZASÍLANÉ NA FAKULTU V RÁMCI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ).
  Seznamte se také s Poplatky za studium studijního programu v cizím jazyce.

   

   

Přijímací zkouška

Mimořádně promíjíme přijímací zkoušku z matematiky

V souvislosti s koronavirovou krizí děkan Fakulty stavební ČVUT mimořádně promíjí přijímací zkoušku z matematiky všem uchazečům o studium v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2020/2021. O prominutí přijímací zkoušky z matematiky není třeba žádat.

Do studijních programů Stavební inženýrství, Stavitelství, Geodézie a kartografie, Civil Engineering budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška matematiky a splní ostatní podmínky pro přijetí uvedené v těchto dvou dokumentech (Směrnice č. 7/2019 – II. úplné znění; Opatření děkana č. 2/2019 – I. úplné znění). Podmínky pro přijetí platí stejné pro I. i II. kolo přijímacího řízení. Do druhého kola přijímacího řízení si lze podávat přihlášky od 1. 6. do 31. 7. 2020.

Na studijní program Architektura a stavitelství budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška z matematiky a kteří získají minimální počet bodů z přijímací zkoušky z architektury. Přijímací zkouška z architektury bude probíhat bez osobní účasti uchazeče na základě ohodnocení elektronicky zaslaných výtvarných prací. S přípravou výtvarných prací pro přijímací řízení z architektury pomáhají uchazečům kurzy kreslení, které letos probíhají on-line formou.

Podmínky přijímací zkoušky z architektury jsou uvedeny v bodě č. 2, dokumentu: Opatření děkana č. 2/2019 – I. úplné znění.

Příprava na přijímací zkoušku z architektury

Zářijové vyrovnávací kurzy

S ohledem na prominutí přijímací zkoušky z matematiky, doporučujeme přijatým studentům pro hladký start studia využít naše zářiové vyrovnávací kurzy (nejen matematické).

 

Administrativní poplatek za přijímací řízení

Kolik? 800,- Kč

variabilní symbol:  
77777
konstantní symbol: 
0308 (bezhotovostní platba) - doklad o zaplacení NENÍ NUTNO k přihlášce přikládat
nebo 
0379 (hotovostní platba, údaje pro platbu složenkou typu A) - doklad o zaplacení NUTNO PŘILOŽIT k přihlášce. 
Specifický symbol:

kód přihlášky

Doplňující údaje pro platbu ze zahraničí:
IBAN: 
CZ7601000000195504610227
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Upozornění pro uchazeče ze zahraničí (včetně Slovenské rep.): Bankovní poplatky vždy hradí uchazeč.
Uhrazený poplatek se v žádném případě nevrací.
Fakultní složenku je možné získat na studijním oddělení fakulty.

Kontakt na fakultu

Korespondenční adresa

Dotazy a zasílání dokumentů k přijímacímu řízení je možné také emailem uchazec@fsv.cvut.cz
Kdo budete posílat dokumenty k přijímacímu řízení poštou, adresu uveďte takto:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Studijní oddělení
Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6 Dejvice

Studijní oddělení

Ing. Ditta Saláková

Vedoucí oddělení

Studijní oddělení

Ivana Hofmanová

Referent pro přijímací řízení
Zpátky nahoru