Přijímací řízení

Je to první zkouška, kterou budete na fakultě absolvovat. Přejeme hodně štěstí!

Termín podání přihlášek

1. 1. – 31. 3. 2021

Termín podání přihlášek do akademického roku 2021/2022

Termín pro úhradu poplatku spojeného s přijímacím řízením je také do 31. 3. 2021

Přihláška ke studiu

 

Naší fakultu ti se vším všudy představujeme ONLINE

320x100.gif

Termíny přijímacích zkoušek

8. - 10. 6. 2021

Termín přijímací zkoušky

Náhradní termín přijímací zkoušky je 15. 6. 2021

 

 

Přijímací řízení v bodech

 1. V termínu 1. 1. – 31. 3. 2021 podat elektronickou přihlášku 

 2. Vybrat si STUDIJNÍ PROGRAM, který chcete studovat. Do přihlášky se uvádí jen studijní program, NE specializace!

  Pro všechny specializace studijního programu Stavební inženýrství jsou první dva roky studia společné, to znamená, že všichni studují společný základ a teprve od třetího ročníku si zvolíte studijní specializaci podle vaší volby. 

 3. Mít dokončenou střední školu s maturitou a zaslat kopii vašeho maturitního vysvědčení (jakmile ho budete mít k dispozici).

  Termín pro předání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení v případě složení maturitní zkoušky v ČR či SR je 15. 6. 2021 nebo dříve, např. společně s přihláškou. Pokud budete skládat maturitní zkoušku v září, informujte o tom neprodleně fakultu a obdržíte náhradní termín pro doručení.

  Pokud studujete, nebo jste studovali střední školu v zahraničí (kromě Slovenské republiky) a nebo při absolvování střední školy v České republice a tato škola není uvedena v Rejstříku škol MŠMT, je třeba zaslat úředně ověřenou kopii osvědčení o uznání rovnocennosti nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (tj. nostrifikaci)

  Podrobně si přečtěte ve Směrnici děkana (Článek 6 DOKUMENTY ZASÍLANÉ NA FAKULTU V RÁMCI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ)

 4. Pokud máte zájem studovat v anglickém jazyce (nabízíme studijní program Civil Engineering) je třeba prokázat vaší jazykovou připravenost pro studium v anglickém jazyce jedním z těchto dokladů:

  • doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z anglického jazyka,
  • doklad o vykonání zkoušky z anglického jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky"

  Termín pro dodání příslušného dokladu je 6. 9. 2021.

  Seznamte se také s Poplatky za studium studijního programu v cizím jazyce.

 5. Pokud jste cizinec (kromě občanů Slovenské republiky), a chcete studovat v českém jazyce, je třeba prokázat vaší jazykovou připravenost pro studium v českém jazyce jedním z těchto dokladů:

  • doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka,
  • doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky" na Katedře jazyků FSv nebo na Katedře jazyků ostatních fakult/součástí ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.

  Termín pro dodání příslušného dokladu je 6. 9. 2021.

  Pro studium v českém jazyce nabízíme možnost složit certifikovanou zkoušku z češtiny přímo na naší fakultě.

Přijímací zkouška

Na studijní programy Stavební inženýrství, Stavitelství, Geodézie a kartografie, Management a ekonomika ve stavebnictví

Přijímací zkouška se skládá z matematiky formou písemného testu (ze středoškolské látky v rozsahu zveřejněném ve Směrnici děkana). Uchazeči o studium programu Civil Engineering konají přijímací zkoušku v anglickém jazyce.

Na studijní program Architektura a stavitelství

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí. Písemný test z matematiky (ze středoškolské látky v rozsahu zveřejněném ve Směrnici děkana) a ústní pohovor z architektury. Uchazeč při ústní části předloží motivační práci, která má prokázat zájem uchazeče o studium programu. Dále 3 vlastní grafické práce.

Ústní pohovor z architektury

 • Motivační práce
 • Tři vlastní grafické práce
 • Další podklady - ukázky zájmu o specializaci

Administrativní poplatek za přijímací řízení

Kolik? 850,- Kč

variabilní symbol:  
77777
konstantní symbol: 
0308 (bezhotovostní platba) - doklad o zaplacení NENÍ NUTNO k přihlášce přikládat
nebo 
0379 (hotovostní platba, údaje pro platbu složenkou typu A) - doklad o zaplacení NUTNO PŘILOŽIT k přihlášce. 
Specifický symbol:

kód přihlášky

Doplňující údaje pro platbu ze zahraničí:
IBAN: 
CZ7601000000195504610227
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Upozornění pro uchazeče ze zahraničí (včetně Slovenské rep.): Bankovní poplatky vždy hradí uchazeč.
Uhrazený poplatek se v žádném případě nevrací.
Fakultní složenku je možné získat na studijním oddělení fakulty.

Kontakt na fakultu

Korespondenční adresa

Dotazy a zasílání dokumentů k přijímacímu řízení je možné také emailem uchazec@fsv.cvut.cz
Kdo budete posílat dokumenty k přijímacímu řízení poštou, adresu uveďte takto:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Studijní oddělení
Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6 Dejvice

Studijní oddělení

Ing. Ditta Saláková

Vedoucí oddělení

Studijní oddělení

Ivana Hofmanová

Referent pro přijímací řízení
Zpátky nahoru