Přijímací řízení

Je to první zkouška, kterou budete na fakultě absolvovat. Přejeme hodně štěstí!

Termín podání přihlášek

1. 1. - 31. 3. 2020

Termín podání přihlášek do akademického roku 2020/2021

Přihláška ke studiu

2. kolo přihlášek bude upřesněno

Termín podání přihlášek do druhého kola přijímacího řízení do akademického roku 2020/2021 bude přesněný

 

Termíny přijímacích zkoušek

Termíny přijímacích zkoušek budou zveřejněny nejpozději 1. 6. 2020

Termín přijímacího řízení do bakalářských studijních programů bude zveřejněn nejpozději 1. 6. 2020 v závislosti na tom, jak budou skutečně probíhat maturitní zkoušky v roce 2020.
Přijímací zkoušky budou probíhat nejdříve od 29. 6. 2020.

Termín 2. kola přijímacích zkoušek bude upřesněn.

Termín druhého kola přijímacích zkoušek předpokládáme v září 2020

 

 

Dokumenty k přijímacímu řízení

Opatření děkana č.2/2019: Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana č.7/2019: Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2020/2021

Opatření děkana č. 1/2020: Mimořádná motivační stipendia na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol pro akademický rok 2020/2021

Opatření děkana č. 1/2019: Uznávání předmětů z předchozího studia 

Zprávy o průběhu přijímacího řízení do bakalářského studia

 

 

Přijímací řízení v bodech

 1. V termínu 1. 1. - 31. 3. března 2020 podat elektronickou přihlášku včetně příloh. 

  Dokumenty potvrzující nárok na prominutí přijímací zkoušky z matematiky lze na fakultu zaslat i e-mailem formou scanu na adresu uchazec@fsv.cvut.cz. Není nutné zasílat originál poštou.  Uchazeč tedy může komunikovat v této věci se svojí střední školou (potvrzení známek z matematiky) také pouze elektronicky.

  Termín pro zaslání dokumentů potvrzující nárok na prominutí přijímací zkoušky z matematiky není totožný s termínem podání přihlášky. Tyto dokumenty lze zaslat i později, tzn. známky z matematiky na SŠ do 30. dubna 2020 a známku z matematiky při maturitní zkoušce po absolvování maturity (do 5. 6. 2020).

  Více informací o prominutí přijímací zkoušky z matematiky zde.

 2. Vybrat si studijní PROGRAM, který chcete studovat. Do přihlášky ke studiu se uvádí studijní program, NE obor či specializace!
  Přehled studijních programů
  Pro všechny specializace studijního programu Stavební inženýrství jsou první dva roky společné, tj. všichni studují společný základ programu a teprve od třetího ročníku si studenti volí studijní specializaci podle své volby. 

 3. Mít dokončenou střední školu s maturitou, neboli dá se alespoň předpokládat, že ji budete mít dokončenou před zahájením výuky.
  Čti: Směrnici děkana (bod IV. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY)

 4. Zaslat kopii vašeho maturitního vysvědčení, osvědčení o uznání studia v zahraničí nebo nostrifikaci maturitního vysvědčení ze zahraničí. 
  Čti: Směrnici děkana (bod IV. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY)

 5. Získat minimální počet bodů z přijímací zkoušky nutný pro přijetí ke studiu.
  Čti: Podmínky pro přijetí (Odstavec č. 4.: Minimální počet bodů z přijímací zkoušky nutný pro přijetí ke studiu)
  Čti: Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky

 6. Pokud jste cizinec (kromě občanů Slovenské republiky), a chcete studovat v českém jazyce, je třeba prokázat schopnost studovat v českém jazyce certifikovanou zkouškou z češtiny pro studium na VŠ

 7. Pokud máte zájem studovat v anglickém jazyce je třeba prokázat schopnost studovat v tomto jazyce vykonáním zkoušky z anglického jazyka viz Směrnice děkana (bod IV. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY).
  Seznamte se také s Poplatky za studium studijního programu v cizím jazyce.

Přijímací zkouška

Na studijní programy Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie, Stavitelství

Přijímací zkouška se skládá z matematiky formou písemného testu (ze středoškolské látky v rozsahu zveřejněném ve Směrnici děkana). Uchazeči o studium specializace Building Structures konají přijímací zkoušku v anglickém jazyce.

Na studijní program Architektura a stavitelství

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí. Písemný test z matematiky (ze středoškolské látky v rozsahu zveřejněném ve Směrnici děkana) a ústní pohovor z architektury. Uchazeč při ústní části předloží motivační práci, která má prokázat zájem uchazeče o studium programu. Dále 3 vlastní grafické práce.

Ústní pohovor z architektury

 • Motivační práce
 • Tři vlastní grafické práce
 • Další podklady - ukázky zájmu o specializaci

Administrativní poplatek za přijímací řízení

Kolik? 800,- Kč

variabilní symbol:  
77777
konstantní symbol: 
0308 (bezhotovostní platba) - doklad o zaplacení NENÍ NUTNO k přihlášce přikládat
nebo 
0379 (hotovostní platba, údaje pro platbu složenkou typu A) - doklad o zaplacení NUTNO PŘILOŽIT k přihlášce. 
Specifický symbol:

kód přihlášky

Doplňující údaje pro platbu ze zahraničí:
IBAN: 
CZ7601000000195504610227
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Upozornění pro uchazeče ze zahraničí (včetně Slovenské rep.): Bankovní poplatky vždy hradí uchazeč.
Uhrazený poplatek se v žádném případě nevrací.
Fakultní složenku je možné získat na studijním oddělení fakulty.

Kontakt na fakultu

Korespondenční adresa

Dotazy a zasílání dokumentů k přijímacímu je možné také emailem uchazec@fsv.cvut.cz
Kdo budete posílat dokumenty k přijímacímu řízení poštou, připište na obálku "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ"

Fakulta stavební ČVUT v Praze
Studijní oddělení
Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6 Dejvice

Provoz studijního oddělení je od 12. 3. 2020 zajištěn pro studenty a uchazeče o studium korespondenční cestou prostřednictvím e-mailů. Úřední hodiny studijního oddělení jsou do odvolání zrušeny.

Studijní oddělení

Ing. Ditta Saláková

Vedoucí oddělení

Provoz studijního oddělení je zajištěn pro studenty a uchazeče o studium korespondenční cestou prostřednictvím e-mailů. Úřední hodiny studijního oddělení jsou do odvolání zrušeny.

Studijní oddělení

Ivana Hofmanová

Referent pro přijímací řízení

Provoz studijního oddělení je zajištěn pro studenty a uchazeče o studium korespondenční cestou prostřednictvím e-mailů. Úřední hodiny studijního oddělení jsou do odvolání zrušeny.

Zpátky nahoru