Programy a obory

Studium v bakalářském programu trvá tři nebo čtyři roky. Vybrat si můžete z více než deseti oborů, včetně studia v angličtině. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obhajobou bakalářské práce a udělením titulu Bc.

  • Obor - Konstrukce pozemních staveb

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 4

   Obor - Konstrukce pozemních staveb

   Student získá základy z celého spektra problematiky pozemních staveb. Dále se specializuje podle svého zájmu a svůj odborný profil si utváří výběrem volitelných předmětů.

   Informace o studiu

   • Komplexní navrhování budov všech typů (nosný systém, kompletační konstrukce, interakce konstrukčních prvků, technická zařízení budov) včetně hledisek technologie a kritérií udržitelné výstavby
   • Analýza a modelování, základy materiálového inženýrství
   • Studijní plán

    

   • Pro všechny obory studijního programu Stavební inženýrství jsou první dva roky společné, tj. všichni studují společný základ programu a teprve od třetího ročníku si studenti volí studijní obor podle své volby. Do přihlášky ke studiu se uvádí studijní program, NE obor!

   Uplatnění

    

   Přihláška ke studiu

  • Obor - Konstrukce a dopravní stavby

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 4

   Obor - Konstrukce a dopravní stavby

   Studium se soustředí na problematiku navrhování a řízení výstavby konstrukcí inženýrských staveb, mostních konstrukcí, dopravních a podzemních staveb.

   Informace o studiu

   • Navrhování konstrukcí dopravních a podzemních staveb, inženýrských a mostních konstrukcí
   • Řízení výstavby inženýrských staveb
   • Studijní plán

    

   • Pro všechny obory studijního programu Stavební inženýrství jsou první dva roky společné, tj. všichni studují společný základ programu a teprve od třetího ročníku si studenti volí studijní obor podle své volby. Do přihlášky ke studiu se uvádí studijní program, NE obor!

   Uplatnění

   • Specialisté při navrhování a projektování, ve výstavbě, údržbě a modernizaci inženýrských konstrukcí a mostů, dopravních a podzemních staveb
   • Vedoucí pracovníci v institucích zabývajících se organizací různých druhů dopravy a v institucích se zaměřením na inženýrský urbanismus
   • Profese Projektant, Statik, Stavbyvedoucí, TechnologPracovník veřejné správy
  • Obor - Vodní hospodářství a vodní stavby

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 4

   Obor - Vodní hospodářství a vodní stavby

   Živel ohrožující majetek a lidské životy, ale i surovina nezbytná pro život – to jsou různé tváře vody. Jak profesionálně s vodou hospodařit v krajině i zastavěných územích a jak v kontaktu s vodou stavět z hlediska dlouhodobé udržitelnosti.

   Informace o studiu

   • Hospodaření s vodou, udržitelné využití a efektivní ochrana povrchových a podzemních vod
   • Projektování, výstavba a provoz vodních a jiných staveb
   • Názorná experimentální výuka v laboratořích i terénu
   • Studijní plán

    

   • Pro všechny obory studijního programu Stavební inženýrství jsou první dva roky společné, tj. všichni studují společný základ programu a teprve od třetího ročníku si studenti volí studijní obor podle své volby. Do přihlášky ke studiu se uvádí studijní program, NE obor!

   Uplatnění

  • Obor - Inženýrství životního prostředí

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 4

   Obor - Inženýrství životního prostředí

   Obor spojuje technický a přírodní pohled na změny kolem nás.

   Informace o studiu

   • Náplní studia je řešení komplexních problémů ochrany životního prostředí ovlivněného stavební činností v krajině.
   • Nejužší přesahy jsou do oblastí vodního hospodářství, dopravy, odpadového hospodářství, energetické náročnosti budov a urbanismu.
   • Studenti často využívají výpočetní techniku, pracují s matematickými modely a nástroji GIS, ale tráví i hodně času v terénu na exkurzích a kurzech.
   • Studijní plán

    

   • Pro všechny obory studijního programu Stavební inženýrství jsou první dva roky společné, tj. všichni studují společný základ programu a teprve od třetího ročníku si studenti volí studijní obor podle své volby. Do přihlášky ke studiu se uvádí studijní program, NE obor!

   Uplatnění

   • Při řešení problematiky životního prostředí obytné a občanské výstavby, inženýrských, průmyslových, dopravních a vodních staveb
   • V organizacích zabývajících se využitím krajiny a ochranou vodních zdrojů, energie, nakládáním s odpady, stejně tak i ve státní správě v resortu ŽP, zemědělství a dopravy
   • V různých projektových i realizačních společnostech na pozicích koordinujícího experta, zastřešujícího problematiku životního prostředí
   • Profese Ekolog a krajinný inženýr, Projektant, StavbyvedoucíPracovník veřejné správy
  • Obor - Management a ekonomika ve stavebnictví

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 4

   Obor - Management a ekonomika ve stavebnictví

   Obor připravuje budoucí manažery a specialisty v oblastech vedení přípravy a organizace výstavby, plánování nákladů a stanovení ekonomické návratnosti investice.

   Informace o studiu

   • Systém řízení stavební firmy a lidských zdrojů
   • Střední a vrcholový management
   • Rozpočty a příprava nabídek, finanční řízení 
   • Studijní plán

    

   • Pro všechny obory studijního programu Stavební inženýrství jsou první dva roky společné, tj. všichni studují společný základ programu a teprve od třetího ročníku si studenti volí studijní obor podle své volby. Do přihlášky ke studiu se uvádí studijní program, NE obor!

   Uplatnění

  • Obor - Příprava, realizace a provoz staveb

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 4

   Obor - Příprava, realizace a provoz staveb

   Obor dává důraz na pravidelný kontakt studentů s praxí v průběhu studia. Studenti mají možnost získat certifikáty a osvědčení, např. Manažer kvality, Koordinátor BOZP na staveništi.

   Informace o studiu

   • Technologie stavebních procesů, objektů a investičních celků
   • Příprava a řízení stavby
   • Řízení lidských zdrojů
   • Stroje a mechanizace ve stavebnictví
   • Bezpečnost práce na staveništích, rizikové inženýrství
   • Řízení kvality ve stavebnictví
   • Řízení správy, provozu a údržby budov (facility management)
   • Studijní plán

    

   • Pro všechny obory studijního programu Stavební inženýrství jsou první dva roky společné, tj. všichni studují společný základ programu a teprve od třetího ročníku si studenti volí studijní obor podle své volby. Do přihlášky ke studiu se uvádí studijní program, NE obor!

   Uplatnění

   • Stavbyvedoucí
   • Přípraváři staveb
   • Technický dozor stavebníka
   • Manažeři projektů
   • Stavební úřady
   • Vrcholoví manažeři firem
   • Manažeři kvality
   • Koordinátoři BOZP
   • Management realizačních, developerských a správcovských firem
   • Facility manažeři
   • Majitelé stavebních firem
   • Profese Stavbyvedoucí, Přípravář staveb, Stavební manažer

    

  • Obor - Požární bezpečnost staveb

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 4

   Obor - Požární bezpečnost staveb

   Termínem požární bezpečnost stavby se rozumí schopnost stavby omezit riziko vzniku a šíření požáru a zabránit ztrátám na životech a zdraví osob, včetně osob provádějících požární zásah.

   Informace o studiu

   • Základní principy konstrukcí pozemních staveb v širším kontextu stavebního inženýrství se zaměřením na oblast požární bezpečnosti
   • Požární prevence, požárně technická zařízení, požární odolnost konstrukcí
   • Správní právo, požární předpisy a normy
   • Obor patří do 4 letého studijního programu Stavební inženýrství, kde jsou první dva ročníky studia pro všechny studenty společné a na konci druhého ročníku si studenti volí studijní obor, tj. zaměření pro zbylé dva roky bakalářského studia
   • Studijní plán

    

   • Pro všechny obory studijního programu Stavební inženýrství jsou první dva roky společné, tj. všichni studují společný základ programu a teprve od třetího ročníku si studenti volí studijní obor podle své volby. Do přihlášky ke studiu se uvádí studijní program, NE obor!

   Uplatnění

  • .

   Studijní program Architektura a stavitelství

   Délka studia: 4

   .

   Čtyřleté bakalářské studium představuje komplexní základ pro budoucího architekta. Těžiště je v hodinách atelierové tvorby - jakémsi simulátoru procesu navrhování.

   Informace o studiu

   • Atelierová tvorba - základ výchovy budoucího architekta
   • Kompozice
   • Typologie
   • Konstrukce
   • Udržitelná výstavba
   • Rekonstrukce
   • Památková ochrana
   • Urbanismus a územní plánování
   • Studijní plán

   Uplatnění

   • Tvůrčí architekti s rozšířeným inženýrským vzděláním v oblasti koncepčního navrhování a projektování staveb
   • koordinátoři projektového týmu
   • Architektonický a technický dozor staveb
   • Státní správa
   • Profese Architekt, Projektant, Pracovník veřejné správy
  • Obor - Realizace pozemních a inženýrských staveb

   Studijní program Stavitelství

   Délka studia: 4

   Obor - Realizace pozemních a inženýrských staveb

   Studium je zaměřeno na zvládnutí základních principů realizace pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb.

   Informace o studiu

   • Stavební mechanika, základy navrhování konstrukcí z betonu, oceli, dřeva, mechanika zemin a zakládání staveb, pozemní stavby, dopravní inženýrství, hydraulika, životní prostředí, realizace a technologie staveb
   • Možnost specializace ve třech oblastech – pozemní stavby, dopravní stavby, vodohospodářské stavby
   • Profesně orientovaný bakalářský studijní program, po absolvování tohoto programu se počítá s nástupem studentů přímo do praxe
   • Absolventi tohoto bakalářského programu mají omezené možnosti pro pokračování v navazujícím magisterském studiu na FSv ČVUT v Praze.
   • Nejlepší absolventi mohou být na základě úspěšného složení přijímací zkoušky přijati ke studiu v navazujícím magisterském programu Stavební inženýrství.
   • Studijní plán

   Uplatnění

   • V oblasti přípravy, realizace, údržby a provozování pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb
   • V oblast výroby stavebních hmot, ochrany a tvorby životního prostředí, ve státní správě, v institucích zabývajících se organizací dopravy, v obchodní sféře
   • Základním cílem studia je vychovat vysokoškolsky vzdělaného odborníka, který po absolvování bakalářského studia odejde do praxe
   • U České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) má též možnost získat autorizaci jako autorizovaný stavitel
   • Profese Stavitel
  • Obor - Geodézie, kartografie a geoinformatika

   Studijní program Geodézie a kartografie

   Délka studia: 3

   Obor - Geodézie, kartografie a geoinformatika

   Geodet je odborníkem na práci s prostorovými informacemi. Během studia se může zaměřit na pořizování, analýzu a distribuci prostorových dat, klasickou geodézii (měření, vytyčování), fotogrammetrii, kartografii či geografické informační systémy.

   Informace o studiu

   • Teoretické a praktické zázemí v zeměměřictví a moderní geodézii
   • Teorie chyb a vyrovnávací počet
   • Kartografie, katastr nemovitostí a mapování
   • Fotogrammetrie a geografické informační systémy (GIS)
   • Studijní plán

   Uplatnění

  • Obor - Building Structures (výuka v angličtině)

   Studijní program Civil Engineering

   Délka studia: 4

   Obor - Building Structures (výuka v angličtině)

   Complex design of building structures respecting the criteria of sustainable construction.

   Informace o studiu

   • Complex design of building structures (load-bearing systems, final completion structures, interaction of structural members) respecting the criteria of sustainable construction
   • Integrated design of buildings and their parts specialized in functional, structural static and physical characteristics (acoustics, thermal and moisture microclimate, lighting)
   • Design of structural static parts of buildings, including analyses and modelling of structural members
   • Design of structural detail and its complex functional analysis
   • Study plan

   Uplatnění

Zpátky nahoru