Studijní programy

Bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obhajobou bakalářské práce a udělením titulu Bc.

  • Specializace - Pozemní stavby

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 4 roky

   Specializace - Pozemní stavby

   Bakalářský studijní program Stavební inženýrství je 4leté studium, kdy první dva roky studia jsou společné, na konci druhého ročníku si student volí zaměření studia podle své volby, tzv. SPECIALIZACI. Výuka klade důraz na kvalitní vzdělání a uplatnění absolventa. Samozřejmostí při výuce je BIM, virtuální realita, energeticky efektivní výstavba, optimalizace stavebních konstrukcí a ohled na životní prostředí. Více o předmětech najdeš ve studijním plánu. V průběhu studia každý student absolvuje odbornou praxi ve stavebním podniku / firmě, projekční kanceláři či výzkumné organizaci zaměřené na stavebnictví, a to v rozsahu tří týdnů.

   Informace o studiu

   Specializace Pozemní stavby
   (3. a 4. ročník programu Stavební inženýrství)

   Studenti jsou připravováni k uplatnění v širokém spektru problematiky navrhování a provozu budov nejrůznějších typů a konstrukčního řešení.

   Charakteristikou oboru je komplexní pojetí výuky a vzájemné vazby mezi předměty završené v semestrálních projektech. Profesní zaměření si studenti sestavují volbou povinně volitelných předmětů ze široké nabídky oboru, dále výběrem témat projektů a bakalářské práce.

   Studijní plán obsahuje odborné předměty z oblastí

   • konstrukcí pozemních staveb, stavební fyziky, kompletačních konstrukcí,
   • poruch a rekonstrukcí budov, požární bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti budov, technických zařízení budov, navrhování nosných konstrukcí a zakládání.

    

   Součástí studia jsou též předměty

   • realizace objektů pozemních staveb stavební management,
   • materiálové inženýrství. 

    

   Uplatnění

    

   Navazující magisterské studium na FSv ČVUT:

   Konstrukce pozemních staveb – zaměření na statiku a dynamiku, analýzu a navrhování nosných konstrukcí budov

   Budovy a prostředí – studium určeno pro zájemce o projektování budov, energetických systémů, zaměření na ekologické a energetické aspekty, technické zařízení budov

   Inteligentní budovy – mezifakultní studijní program

    

   Přihláška ke studiu

  • Specializace - Konstrukce a dopravní stavby

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 4 roky

   Specializace - Konstrukce a dopravní stavby

   Bakalářský studijní program Stavební inženýrství je 4leté studium, kdy první dva roky studia jsou společné, na konci druhého ročníku si student volí zaměření studia podle své volby, tzv. SPECIALIZACI. Výuka klade důraz na kvalitní vzdělání a uplatnění absolventa. Samozřejmostí při výuce je BIM, virtuální realita, energeticky efektivní výstavba, optimalizace stavebních konstrukcí a ohled na životní prostředí. Více o předmětech najdeš ve studijním plánu. V průběhu studia každý student absolvuje odbornou praxi ve stavebním podniku / firmě, projekční kanceláři či výzkumné organizaci zaměřené na stavebnictví, a to v rozsahu tří týdnů.

   Informace o studiu

   Specializace Konstrukce a dopravní stavby
   (3. a 4. ročník programu Stavební inženýrství)

   Studium je zaměřeno na:

   • navrhování a výstavbu inženýrských konstrukcí - např. mostů, tunelů, stožárů, komínů, založení a speciální části pozemních staveb,
   • dopravní stavby - silnice, železnice, městské komunikace, letiště apod.

    

   Studium zahrnuje i výuku v laboratořích, např.

   • Podzemní výuková laboratoř Josef (urc-josef.eu),
   • silniční laboratoř
   • laboratoři betonových konstrukcí

    

   Uplatnění

   • Specialisté při projektování, výstavbě, údržbě a modernizaci inženýrských konstrukcí a mostů, dopravních a podzemních staveb
   • Vedoucí pracovníci v institucích zabývajících se organizací dopravy, ve státní správě a institucích se zaměřením na inženýrský urbanismus, ve výzkumu a školství.
   • Profese Projektant, Statik, Stavbyvedoucí, TechnologPracovník veřejné správy  
   • Řada absolventů je také zaměstnána u významných zahraničních firem.
   • Mezi absolventy tohoto oboru jsou čelní představitelé nejvýznamnějších stavebních firem.

    

   Navazující magisterské studium na FSv ČVUT:

   Studenti jsou připraveni na pokračování ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu Konstrukce a dopravní stavby.

    

   Přihláška ke studiu

  • Specializace - Vodní hospodářství a vodní stavby

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 4 roky

   Specializace - Vodní hospodářství a vodní stavby

   Bakalářský studijní program Stavební inženýrství je 4leté studium, kdy první dva roky studia jsou společné, na konci druhého ročníku si student volí zaměření studia podle své volby, tzv. SPECIALIZACI. Výuka klade důraz na kvalitní vzdělání a uplatnění absolventa. Samozřejmostí při výuce je BIM, virtuální realita, energeticky efektivní výstavba, optimalizace stavebních konstrukcí a ohled na životní prostředí. Více o předmětech najdeš ve studijním plánu. V průběhu studia každý student absolvuje odbornou praxi ve stavebním podniku / firmě, projekční kanceláři či výzkumné organizaci zaměřené na stavebnictví, a to v rozsahu tří týdnů.

   Informace o studiu

   Specializace Vodní hospodářství a vodní stavby
   (3. a 4. ročník programu Stavební inženýrství)

   Vodohospodář pečuje o vodu v krajině i městech a obcích. A protože s vodou začíná být stále více problémů (např. kvůli klimatu máme stále častěji dlouhodobá sucha a krátkodobé povodně), bude řešení vodohospodářské problematiky stále závažnější a absolventi stále žádanější.

   Tato oblast studia má u nás dlouholetou tradici a skvělé jméno i v zahraničí.

   Technicky vzdělaný vodohospodář snadno nachází celospolečensky významnou a uznávanou práci s uplatněním doma i ve světě.

   Studium je zaměřeno na:

   • Hospodaření s vodou, udržitelné využití a efektivní ochrana povrchových a podzemních vod
   • Projektování, výstavba a provoz vodních a jiných staveb
   • Názorná experimentální výuka v laboratořích i terénu

    

   Zajímavé studium zahrnuje

   • experimenty v laboratoři i terénu,
   • počítačové modelování,
   • praktické exkurze
   • nabídku studijních výjezdů do zahraničí

    

    

   Uplatnění

   Absolventi se stanou odborníky v těchto oblastech:

   • voda v krajině: revitalizace a úprava toků, ochrana vody a půdy, závlahy, odvodňování pozemků, prevence povodní a sucha,
   • voda ve městech a obcích: zásobování pitnou vodou, čištění odpadních vod, protipovodňové stavby, bazény a rekreace,
   • vodní stavby a konstrukce: přehrady, jezy, nádrže a rybníky, vodní energie, lodní doprava.

    

   Absolventi jsou odborníci pro:

   • Projekční, investorskou, realizační, provozní a konzultantskou činnost v oboru
   • působí v tuzemsku i zahraničí

    

   Absolventi působí v řadě oblastí:

   • v průmyslu a energetice,
   • v dopravě a zemědělství,
   • ve státní správě

    

   Navazující magisterské studium na FSv ČVUT:

   Studenti jsou připraveni na pokračování ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu Vodní hospodářství a vodní stavby.

    

   Přihláška ke studiu

  • Specializace - Inženýrství životního prostředí

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 4 roky

   Specializace - Inženýrství životního prostředí

   Bakalářský studijní program Stavební inženýrství je 4leté studium, kdy první dva roky studia jsou společné, na konci druhého ročníku si student volí zaměření studia podle své volby, tzv. SPECIALIZACI. Výuka klade důraz na kvalitní vzdělání a uplatnění absolventa. Samozřejmostí při výuce je BIM, virtuální realita, energeticky efektivní výstavba, optimalizace stavebních konstrukcí a ohled na životní prostředí. Více o předmětech najdeš ve studijním plánu. V průběhu studia každý student absolvuje odbornou praxi ve stavebním podniku / firmě, projekční kanceláři či výzkumné organizaci zaměřené na stavebnictví, a to v rozsahu tří týdnů.

   Informace o studiu

   Specializace Inženýrství životního prostředí
   (3. a 4. ročník programu Stavební inženýrství)

   Stavby v krajině, přírodě blízká výstavba, revitalizace povodí, udržitelná doprava, protihluková opatření a zelené střechy, to vše je náplní studia na „Životku“ nebo „Zetku“, jak se tomuto zaměření na Fakultě stavební říká.

   Studium je zaměřeno na získání širokých znalostí z oblastí:

   • udržitelné výstavby,
   • hodnocení a minimalizace vlivu staveb na prostředí,
   • urbanismu, územnímu plánování a hodnocení krajinného rázu,
   • krajinného inženýrství a využití nástrojů GIS v krajině,
   • městského inženýrství (odpadů, ČOV, vodáren…).

   Náplní studia je tedy řešení komplexních problémů ochrany životního prostředí ovlivněného stavební činností v krajině. Nejužší přesahy jsou do oblastí vodního hospodářství, dopravy, odpadového hospodářství, energetické náročnosti budov a urbanismu. Studenti v rámci výuky využívají výpočetní techniku, pracují s matematickými modely a nástroji GIS, účastní se exkurzí v terénu a specializovaných kurzů.

    

   Každý Zetkař má rád své zaměření a hrdě se k němu hlásí. Mnoho absolventů se rádo účastní pravidelných akcí, které pro sebe studenti Životka organizují. Během nich, ale i při pravidelných exkurzích a praktické výuce v terénu, které jsou nedílnou součástí výuky, se pak studenti poznají lépe s vyučujícími i mezi sebou a samozřejmě lépe pochopí aktuální probíraná témata.

   Zetko je pak prostě radost studovat! Staň se i ty odborníkem na životní prostředí. Environmentální problémy se řeší všude ve světě, a tak můžeš semestr či celý ročník studovat na zahraniční univerzitě a rozšířit své obzory.

   Uplatnění

   • Při řešení problematiky životního prostředí obytné a občanské výstavby, inženýrských, průmyslových, dopravních a vodních staveb
   • V organizacích zabývajících se využitím krajiny a ochranou vodních zdrojů, energie, nakládáním s odpady, stejně tak i ve státní správě v resortu ŽP, zemědělství a dopravy
   • V různých projektových i realizačních společnostech na pozicích koordinujícího experta, zastřešujícího problematiku životního prostředí
   • Profese Ekolog a krajinný inženýr, Projektant, StavbyvedoucíPracovník veřejné správy

    

   Navazující magisterské studium na FSv ČVUT:

   Studenti jsou připraveni na pokračování ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu Inženýrství životního prostředí.

   Uplatnění je široké a Zetkaři tak nikdy nebudou inventářem úřadů práce. Vystuduj toto zajímavé a perspektivní zaměření a dělej v životě něco, na co můžeš být hrdý, ať už to bude ve firmě nebo na úřadě.

   Zajímavosti a další informace z oboru nabízí stránky kateder:

   hydraulika.fsv.cvut.cz | prehrady.cz/k142 | storm.fsv.cvut.cz | kzei.fsv.cvut.cz

    

   Přihláška ke studiu

  • Management ve stavebnictví

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 4 roky

   Management ve stavebnictví

   Bakalářský studijní program Stavební inženýrství je 4leté studium, kdy první dva roky studia jsou společné, na konci druhého ročníku si student volí zaměření studia podle své volby, tzv. SPECIALIZACI. Výuka klade důraz na kvalitní vzdělání a uplatnění absolventa. Samozřejmostí při výuce je BIM, virtuální realita, energeticky efektivní výstavba, optimalizace stavebních konstrukcí a ohled na životní prostředí. Více o předmětech najdeš ve studijním plánu. V průběhu studia každý student absolvuje odbornou praxi ve stavebním podniku / firmě, projekční kanceláři či výzkumné organizaci zaměřené na stavebnictví, a to v rozsahu tří týdnů.

   Informace o studiu

   Management ve stavebnictví
   (3. a 4. ročník programu Stavební inženýrství)

   Studium je zaměřeno na:

   • systém řízení stavební firmy a lidských zdrojů
   • střední a vrcholový management
   • rozpočty a příprava nabídek, finanční řízení 

    

   Studium poskytuje znalosti v oblastech:

   • stavitelství,
   • ekonomiky a informatiky,
   • kalkulací, přípravy a řízení staveb,
   • managementu,
   • financování a práva.

    

    

   Uplatnění

   Absolventi jsou připraveni pro:

   • operativní, střední a vrcholový management staveb a stavebních firem všech velikostí,
   • developerské organizace a projekční kanceláře, útvary veřejných i soukromých investorů,
   • ve státní správě, ve finančních organizacích a realitních kancelářích.

    

   Absolventi najdou uplatnění v profesích:

    

   Navazující magisterské studium na FSv ČVUT:

   Studenti jsou připraveni na pokračování ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu Projektový management a inženýring nebo Stavební management.

  • Specializace - Příprava, realizace a provoz staveb

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 4 roky

   Specializace - Příprava, realizace a provoz staveb

   Bakalářský studijní program Stavební inženýrství je 4leté studium, kdy první dva roky studia jsou společné, na konci druhého ročníku si student volí zaměření studia podle své volby, tzv. SPECIALIZACI. Výuka klade důraz na kvalitní vzdělání a uplatnění absolventa. Samozřejmostí při výuce je BIM, virtuální realita, energeticky efektivní výstavba, optimalizace stavebních konstrukcí a ohled na životní prostředí. Více o předmětech najdeš ve studijním plánu. V průběhu studia každý student absolvuje odbornou praxi ve stavebním podniku / firmě, projekční kanceláři či výzkumné organizaci zaměřené na stavebnictví, a to v rozsahu tří týdnů.

   Informace o studiu

   Specializace Příprava, realizace a provoz staveb
   (3. a 4. ročník programu Stavební inženýrství)

   Výuka je zaměřena na nejnovější postupy a trendy, kdy je využíván jednotný model pro projekt, plánování výstavby, realizaci stavby a provoz stavby – BIM. V průběhu studia jsou studenti seznámeni jak s plánovacími, tak s realizačními procesy.

   Studenti absolvují řadu tematicky zaměřených exkurzí na významné stavby.

   Studium je zaměřeno na:

   • navrhování postupů výstavby pozemních staveb,
   • časové plánování výstavby, kalkulace a rozpočty,
   • plánování a návrh opatření pro zajištění bezpečnosti práce na stavbě,
   • provoz staveb,
   • kvalitu při výstavbě.

    

   Uplatnění

   Absolventi se uplatní především v těchto profesích:

   • Přípraváři projektu
   • Koordinátoři bezpečnosti práce na stavbě
   • Facility manažeři
   • Manažeři kvality
   • Rozpočtáři
   • Stavbyvedoucí
   • Projektoví manažeři
   • Zástupci státu na stavebních úřadech
   • Profese StavbyvedoucíPřípravář staveb,Stavební manažer

    

   Navazující magisterské studium na FSv ČVUT:

   Studenti jsou připraveni na pokračování ve studiu v navazujícím magisterském studiu Příprava, realizace a provoz staveb.

    

   Přihláška ke studiu

  • Specializace - Požární bezpečnost staveb

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 4 roky

   Specializace - Požární bezpečnost staveb

   Bakalářský studijní program Stavební inženýrství je 4leté studium, kdy první dva roky studia jsou společné, na konci druhého ročníku si student volí zaměření studia podle své volby, tzv. SPECIALIZACI. Výuka klade důraz na kvalitní vzdělání a uplatnění absolventa. Samozřejmostí při výuce je BIM, virtuální realita, energeticky efektivní výstavba, optimalizace stavebních konstrukcí a ohled na životní prostředí. Více o předmětech najdeš ve studijním plánu. V průběhu studia každý student absolvuje odbornou praxi ve stavebním podniku / firmě, projekční kanceláři či výzkumné organizaci zaměřené na stavebnictví, a to v rozsahu tří týdnů.

   Informace o studiu

   Specializace Požární bezpečnost staveb
   (3. a 4. ročník programu Stavební inženýrství)

   Studenti získávají základy navrhování konstrukcí pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb se zaměřením na problematiku požární bezpečnosti. Aby jako požární specialisté uměli připravit, realizovat a ověřit požárně bezpečnostní řešení navrhovaných i stávajících budov, učí se otázky evakuace, pasivní a aktivní požární ochrany a péče o životní prostředí.

   Ve studiu je kladen důraz na oblasti:

   • požární prevence,
   • požárně technických zařízení,
   • požární odolnosti konstrukcí,
   • požárních předpisů a správního práva,
   • požární represe.

    

    

   Praxe studentů probíhá u jednotek hasičských záchranných sborů, v projekčních kancelářích a ve stavební výrobě.

   Studium je koncipováno obdobně jako na partnerských universitách v Edinburghu, Lundu, Gentu, Aveiru, Neapoli, Záhřebu, Poznani, a Helsinkách, se kterými je připravena výměna studentů.

   Videa a další materiály lze nalézt na stránkách oboru pozar.fsv.cvut.cz

   Uplatnění

   Absolventi se uplatní:

   • v průmyslové sféře při návrhu a realizaci požárního řešení budov pomocí evakuace,
   • požární odolnosti konstrukce,
   • pasivní požární ochrany,
   • aktivních požárně-bezpečnostních zařízení,
   • jako odborně způsobilá osoba při posuzování požárního nebezpečí,
   • v oblasti státní správy při schvalování projektů.
   • Profese Požární specialistaProjektantPracovník veřejné správy

    

   Navazující magisterské studium na FSv ČVUT:

   Studenti jsou připraveni na pokračování ve studiu v navazujícím magisterském studiu Integrální bezpečnost staveb.

    

    

   Přihláška ke studiu

  • Specializace - Materiálové Inženýrství

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 4 roky

   Specializace - Materiálové Inženýrství

   Bakalářský studijní program Stavební inženýrství je 4leté studium, kdy první dva roky studia jsou společné, na konci druhého ročníku si student volí zaměření studia podle své volby, tzv. SPECIALIZACI. Výuka klade důraz na kvalitní vzdělání a uplatnění absolventa. Samozřejmostí při výuce je BIM, virtuální realita, energeticky efektivní výstavba, optimalizace stavebních konstrukcí a ohled na životní prostředí. Více o předmětech najdeš ve studijním plánu. V průběhu studia každý student absolvuje odbornou praxi ve stavebním podniku / firmě, projekční kanceláři či výzkumné organizaci zaměřené na stavebnictví, a to v rozsahu tří týdnů.

   Informace o studiu

   Specializace Materiálové Inženýrství
   (3. a 4. ročník programu Stavební inženýrství)

   Studium je zaměřeno na:

   • prohloubení znalostí o struktuře stavebních materiálů,
   • komplexní znalosti v oblasti návrhu, výroby a testování stavebních materiálů,
   • orientaci v oblasti historických materiálů a jejich sanace
   • stavebně technické průzkumy historických významných a památkově chráněných staveb

   Důležitou a nedílnou součástí studia jsou experimentální práce v laboratořích. Studenti vyjíždí na pravidelné exkurze k významným výrobcům stavebních materiálů.

    

   Uplatnění

    Absolventi se uplatní:

   • vedení zkušebních laboratoří výrobních podniků,
   • ve vývojových laboratořích výrobců stavebních materiálů,
   • v managementu v oblasti kvality výroby,
   • ve veřejné správě,
   • v oblasti památkové ochrany.

   Absolventi:

   • jsou odborníci s hlubšími znalostmi v oblasti výroby, chování a aplikace stavebních materiálů,
   • mají kromě obecných znalostí projektování a statiky i schopnost experimentální práce,
   • jsou schopni vyhodnotit experimentálně zjištěné výsledky,
   • orientují se i v oblasti historických materiálů a jejich sanací,
   • jsou schopni provádět stavebně technické průzkumy historicky významných a památkově chráněných staveb.

    

   Navazující magisterské studium na FSv ČVUT:

   Studenti jsou připraveni na pokračování ve studiu v navazujícím magisterském studiu Materiálové inženýrství.

    

   Přihláška ke studiu

  • Architektura a stavitelství

   Studijní program Architektura a stavitelství

   Délka studia: 4 roky

   Architektura a stavitelství

   Čtyřleté bakalářské studium představuje komplexní základ pro budoucího architekta. Těžiště je v hodinách atelierové tvorby - jakémsi simulátoru procesu navrhování.

   Informace o studiu

   Jedná se o jediný bakalářský studijní program v České republice akreditovaný coby kombinovaný ve dvou oblastech vzdělávání Architektura a urbanismus a Stavebnictví.

   Studium zahrnuje tyto oblasti:

   • Atelierová tvorba - základ výchovy budoucího architekta
   • Kompozice
   • Typologie
   • Konstrukce
   • Udržitelná výstavba
   • Rekonstrukce
   • Památková ochrana
   • Urbanismus a územní plánování
   • Studijní plán

    

   Studium je zaměřeno na poznání nejrůznějších odstínů stavitelského umění tak, aby si student dokázal vybrat svůj směr, po kterém chce kráčet, buď vstříc více architektonickým, nebo více technickým dovednostem.

   Možnost volby a vynikající zázemí odborníků z oblasti stavebnictví je to, co dělá studijní program Architektura a stavitelství výjimečným. Vyvážené znalosti a umění propracovat návrh až do technického detailu činí naše absolventy v praxi vysoce žádanými.

   Běžná skladba výuky je obohacena o exkurze, tematické workshopy a soutěže, přednášky odborníků z praxe. S velkým úspěchem se setkávají přednášky cyklu Co je architektura, v rámci kterých přednášeli například i Eva Jiřičná a Josef Pleskot.

   Hojně je využívána možnost studia v zahraničí či absolvování ateliéru v anglickém jazyce společně se zahraničními studenty.

   Každoročně jsou pořádány desítky výstav studentských prací v budově fakulty i mimo ni. 

   Studenti Architektury a stavitelství se úspěšně účastní tuzemských i zahraničních soutěží a workshopů. Více zajímavostí najdete na apluses.cz a facebooku: facebook.com/aplusesFSv

   Uplatnění

   • Tvůrčí architekti s rozšířeným inženýrským vzděláním v oblasti koncepčního navrhování a projektování staveb
   • Koordinátoři projektového týmu
   • Architektonický a technický dozor staveb
   • Státní správa
   • Profese ArchitektProjektantPracovník veřejné správy

    

   Velké tuzemské i zahraniční architektonické kanceláře upřednostňují architekty s rozšířeným technickým vzděláním před více umělecky zaměřenými absolventy. To umožňuje získat dobrou pozici v zajímavých společnostech. Ale uplatnění našli mnozí i ve sféře státní správy (třeba na poli územního plánování nebo památkové péče), anebo ve vlastní projekční praxi.

    

    

   Přihláška ke studiu

  • Stavitelství

   Studijní program Stavitelství

   Délka studia: 4 roky

   Stavitelství

   Studium je zaměřeno na zvládnutí základních principů realizace pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb.

   Informace o studiu

   Jedná se o profesně zaměřené studium, které znamená vyšší adaptabilitu v zaměstnání hned po ukončení studia. Budete připraveni plně se zapojit do pracovního procesu v co nejkratším časovém horizontu.

   Studium je zaměřeno především na odborné předměty, které vyučují odborníci z praxe. Studenti získávají znalosti z oblastí:

   • Realizace pozemních, inženýrských, dopravních a vodních staveb
   • Kvality a její kontroly v rámci provádění stavby
   • Plánování a řízení výstavby
   • Bezpečnosti práce na stavbě
   • Povolovacích procesů výstavby

    

   Praxe jako součást studia. Na rozdíl od ostatních studijních programů je povinná praxe přímo součástí výuky a trvá 12 týdnů. Na základě smluv mezi Fakultou stavební ČVUT v Praze a předními stavebními společnostmi budete obsazováni na odborné pozice.

   V průběhu studia studenti absolvují řadu tematicky zaměřených exkurzí na stavby. Exkurze jsou cíleny na témata probíraná v odborných předmětech.

   Uplatnění

   Absolventi programu Stavitelství se uplatní především jako

   • Stavbyvedoucí
   • Projektoví manažeři
   • Technický dozor na stavbě
   • Manažeři kvality
   • Preventisté rizik

    

   a též jako

   • Stavební podnikatelé
   • Koordinátoři bezpečnosti práce na stavbě
   • Přípraváři
   • Referenti na stavebních úřadech

   Po absolvování bakalářského programu Stavitelství lze pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

    

   Přihláška ke studiu

  • Geodézie a kartografie

   Studijní program Geodézie a kartografie

   Délka studia: 3 roky

   Geodézie a kartografie

   Geodet je odborníkem na práci s prostorovými informacemi. Během studia se může zaměřit na pořizování, analýzu a distribuci prostorových dat, klasickou geodézii (měření, vytyčování), fotogrammetrii, kartografii či geografické informační systémy.

   Informace o studiu

   Široce zaměřený obor, zasahující od sběru prostorových dat pomocí nejmodernějších měřicích přístrojů, přes analýzu těchto dat v geografických informačních systémech, až po vizualizace geodat v podobě 2D map, 3D modelů či webových mapových aplikací.

   Studium zahrnuje:

   • předměty o pořizování, zpracování, a vizualizaci geodat
   • práci s moderními geodetickými přístroji
   • aktivní práci s geografickými informačními systémy GIS / po odborné stránce se tímto rozšiřuje uplatnění i do oblastí životního prostředí, dopravy či památkové péče /
   • předměty z oblastí kartografie, katastru nemovitostí a mapování, fotogrammetrie
   • výuku v terénu, kde studenti řeší praktické geodetické úlohy
   • Studijní plán

   Uplatnění

   Absolvent tohoto programu bude připraven:

   • pro geodetické práce související s katastrem nemovitostí nebo pozemkovými úpravami (mapování, tvorba geometrických plánů)
   • pro inženýrskou geodézii, která je základem všech stavebních prací (vytyčení, zaměření staveb)
   • pro zpracování a vizualizaci geodat v geografických informačních systémech (ve státní správě i v soukromé sféře)

    

   Studium je tříleté, po jeho úspěšném absolvování může student pokračovat v magisterském studijním programu Geodézie a kartografie, který tvoří dvě specializace: Inženýrská geodézie, Geomatika

    

   Přihláška ke studiu

  • Civil Engineering (výuka v angličtině)

   Studijní program Civil Engineering

   Délka studia: 4 roky

   Civil Engineering (výuka v angličtině)

   Complex design of building structures respecting the criteria of sustainable construction.

   Informace o studiu

   • Complex design of building structures (load-bearing systems, final completion structures, interaction of structural members) respecting the criteria of sustainable construction
   • Integrated design of buildings and their parts specialized in functional, structural static and physical characteristics (acoustics, thermal and moisture microclimate, lighting)
   • Design of structural static parts of buildings, including analyses and modelling of structural members
   • Design of structural detail and its complex functional analysis
   • Study plan

   Uplatnění

    

   Přihláška ke studiu

Zpátky nahoru