Studijní programy

Bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obhajobou bakalářské práce a udělením titulu Bc.

  • Specializace - Pozemní stavby

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 4 roky

   Specializace - Pozemní stavby

   Student získá základy z celého spektra problematiky pozemních staveb. Dále se specializuje podle svého zájmu a svůj odborný profil si utváří výběrem volitelných předmětů.

   Informace o studiu

   • Komplexní navrhování budov všech typů (nosný systém, kompletační konstrukce, interakce konstrukčních prvků, technická zařízení budov) včetně hledisek technologie a kritérií udržitelné výstavby
   • Analýza a modelování, základy materiálového inženýrství
   • Studijní plán 1. a 2. rok
   • Studijní plán 3. a 4. rok

    

   • Pro všechny specializace studijního programu Stavební inženýrství jsou první dva roky společné

    To znamená, že všichni studují společný základ programu a teprve od třetího ročníku si studenti volí studijní specializaci podle své volby. Do přihlášky ke studiu se uvádí studijní program, NE specializace!

   Uplatnění

    

   Přihláška ke studiu

  • Specializace - Konstrukce a dopravní stavby

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 4 roky

   Specializace - Konstrukce a dopravní stavby

   Studium se soustředí na problematiku navrhování a řízení výstavby konstrukcí inženýrských staveb, mostních konstrukcí, dopravních a podzemních staveb.

   Informace o studiu

    

   • Pro všechny specializace studijního programu Stavební inženýrství jsou první dva roky společné

    To znamená, že všichni studují společný základ programu a teprve od třetího ročníku si studenti volí studijní specializaci podle své volby. Do přihlášky ke studiu se uvádí studijní program, NE specializace!

   Uplatnění

   • Specialisté při navrhování a projektování, ve výstavbě, údržbě a modernizaci inženýrských konstrukcí a mostů, dopravních a podzemních staveb
   • Vedoucí pracovníci v institucích zabývajících se organizací různých druhů dopravy a v institucích se zaměřením na inženýrský urbanismus
   • Profese Projektant, Statik, Stavbyvedoucí, TechnologPracovník veřejné správy   

    

   Přihláška ke studiu

  • Specializace - Vodní hospodářství a vodní stavby

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 4 roky

   Specializace - Vodní hospodářství a vodní stavby

   Živel ohrožující majetek a lidské životy, ale i surovina nezbytná pro život – to jsou různé tváře vody. Jak profesionálně s vodou hospodařit v krajině i zastavěných územích a jak v kontaktu s vodou stavět z hlediska dlouhodobé udržitelnosti.

   Informace o studiu

   • Hospodaření s vodou, udržitelné využití a efektivní ochrana povrchových a podzemních vod
   • Projektování, výstavba a provoz vodních a jiných staveb
   • Názorná experimentální výuka v laboratořích i terénu
   • Studijní plán 1. a 2. rok
   • Studijní plán 3. a 4. rok

    

   • Pro všechny specializace studijního programu Stavební inženýrství jsou první dva roky společné

    To znamená, že všichni studují společný základ programu a teprve od třetího ročníku si studenti volí studijní specializaci podle své volby. Do přihlášky ke studiu se uvádí studijní program, NE specializace!

   Uplatnění

    

   Přihláška ke studiu

  • Specializace - Inženýrství životního prostředí

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 4 roky

   Specializace - Inženýrství životního prostředí

   Obor spojuje technický a přírodní pohled na změny kolem nás.

   Informace o studiu

   • Náplní studia je řešení komplexních problémů ochrany životního prostředí ovlivněného stavební činností v krajině.
   • Nejužší přesahy jsou do oblastí vodního hospodářství, dopravy, odpadového hospodářství, energetické náročnosti budov a urbanismu.
   • Studenti často využívají výpočetní techniku, pracují s matematickými modely a nástroji GIS, ale tráví i hodně času v terénu na exkurzích a kurzech.
   • Studijní plán 1. a 2. rok
   • Studijní plán 3. a 4. rok

    

   • Pro všechny specializace studijního programu Stavební inženýrství jsou první dva roky společné

    To znamená, že všichni studují společný základ programu a teprve od třetího ročníku si studenti volí studijní specializaci podle své volby. Do přihlášky ke studiu se uvádí studijní program, NE specializace!

   Uplatnění

   • Při řešení problematiky životního prostředí obytné a občanské výstavby, inženýrských, průmyslových, dopravních a vodních staveb
   • V organizacích zabývajících se využitím krajiny a ochranou vodních zdrojů, energie, nakládáním s odpady, stejně tak i ve státní správě v resortu ŽP, zemědělství a dopravy
   • V různých projektových i realizačních společnostech na pozicích koordinujícího experta, zastřešujícího problematiku životního prostředí
   • Profese Ekolog a krajinný inženýr, Projektant, StavbyvedoucíPracovník veřejné správy

    

   Přihláška ke studiu

  • Management ve stavebnictví

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 4 roky

   Management ve stavebnictví

   <p>Obor připravuje budoucí manažery a specialisty v oblastech vedení přípravy a organizace výstavby, plánování nákladů a stanovení ekonomické návratnosti investice.</p>

   Informace o studiu

    

   • Pro všechny specializace studijního programu Stavební inženýrství jsou první dva roky společné

    To znamená, že všichni studují společný základ programu a teprve od třetího ročníku si studenti volí další směr podle své volby. Do přihlášky ke studiu se uvádí studijní program, NE specializace!

   Uplatnění

  • Specializace - Příprava, realizace a provoz staveb

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 4 roky

   Specializace - Příprava, realizace a provoz staveb

   Obor dává důraz na pravidelný kontakt studentů s praxí v průběhu studia. Studenti mají možnost získat certifikáty a osvědčení, např. Manažer kvality, Koordinátor BOZP na staveništi.

   Informace o studiu

   • Technologie stavebních procesů, objektů a investičních celků
   • Příprava a řízení stavby
   • Řízení lidských zdrojů
   • Stroje a mechanizace ve stavebnictví
   • Bezpečnost práce na staveništích, rizikové inženýrství
   • Řízení kvality ve stavebnictví
   • Řízení správy, provozu a údržby budov (facility management)
   • Studijní plán 1. a 2. rok
   • Studijní plán 3. a 4. rok

    

   • Pro všechny specializace studijního programu Stavební inženýrství jsou první dva roky společné

    To znamená, že všichni studují společný základ programu a teprve od třetího ročníku si studenti volí studijní specializaci podle své volby. Do přihlášky ke studiu se uvádí studijní program, NE specializace!

   Uplatnění

   • Stavbyvedoucí
   • Přípraváři staveb
   • Technický dozor stavebníka
   • Manažeři projektů
   • Stavební úřady
   • Vrcholoví manažeři firem
   • Manažeři kvality
   • Koordinátoři BOZP
   • Management realizačních, developerských a správcovských firem
   • Facility manažeři
   • Majitelé stavebních firem
   • Profese Stavbyvedoucí, Přípravář staveb, Stavební manažer

    

   Přihláška ke studiu

  • Specializace - Požární bezpečnost staveb

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 4 roky

   Specializace - Požární bezpečnost staveb

   Termínem požární bezpečnost stavby se rozumí schopnost stavby omezit riziko vzniku a šíření požáru a zabránit ztrátám na životech a zdraví osob, včetně osob provádějících požární zásah.

   Informace o studiu

   • Základní principy konstrukcí pozemních staveb v širším kontextu stavebního inženýrství se zaměřením na oblast požární bezpečnosti
   • Požární prevence, požárně technická zařízení, požární odolnost konstrukcí
   • Správní právo, požární předpisy a normy
   • Obor patří do 4 letého studijního programu Stavební inženýrství, kde jsou první dva ročníky studia pro všechny studenty společné a na konci druhého ročníku si studenti volí studijní obor, tj. zaměření pro zbylé dva roky bakalářského studia
   • Studijní plán 1. a 2. rok
   • Studijní plán 3. a 4. rok

    

   • Pro všechny specializace studijního programu Stavební inženýrství jsou první dva roky společné

    To znamená, že všichni studují společný základ programu a teprve od třetího ročníku si studenti volí studijní specializaci podle své volby. Do přihlášky ke studiu se uvádí studijní program, NE specializace!

   Uplatnění

    

   Přihláška ke studiu

  • Specializace - Materiálové Inženýrství

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 4 roky

   Specializace - Materiálové Inženýrství

   Informace o studiu

   • Prohloubení znalostí o struktuře stavebních materiálů
   • Komplexní znalosti v oblasti návrhu, výroby a testování stavebních materiálů
   • Kromě obecných znalostí projektování a statiky i schopnost experimentální práce
   • Orientace v oblasti historických materiálů a jejich sanace
   • Stavebně technické průzkumy historických významných a památkově chráněných staveb
   • Studijní plán 1. a 2. rok
   • Studijní plán 3. a 4. rok

    

   • Pro všechny specializace studijního programu Stavební inženýrství jsou první dva roky společné

    To znamená, že všichni studují společný základ programu a teprve od třetího ročníku si studenti volí studijní specializaci podle své volby. Do přihlášky ke studiu se uvádí studijní program, NE specializace!

   Uplatnění

   • Odborníci s hlubšími znalostmi v oblasti výroby, chování a aplikace stavebních materiálů
   • Vedení zkušebních laboratoří výrobních podniků
   • Management v oblasti kvality výroby
   • Ve výrobě stavebních hmot a konstrukčních prvků
   • Ve veřejné správě
   • V oblasti památkové ochrany
   • Profese Ekolog, TechnologPracovník veřejné správy,

    

   Přihláška ke studiu

  • Architektura a stavitelství

   Studijní program Architektura a stavitelství

   Délka studia: 4 roky

   Architektura a stavitelství

   Čtyřleté bakalářské studium představuje komplexní základ pro budoucího architekta. Těžiště je v hodinách atelierové tvorby - jakémsi simulátoru procesu navrhování.

   Informace o studiu

   • Atelierová tvorba - základ výchovy budoucího architekta
   • Kompozice
   • Typologie
   • Konstrukce
   • Udržitelná výstavba
   • Rekonstrukce
   • Památková ochrana
   • Urbanismus a územní plánování
   • Studijní plán

   Uplatnění

   • Tvůrčí architekti s rozšířeným inženýrským vzděláním v oblasti koncepčního navrhování a projektování staveb
   • koordinátoři projektového týmu
   • Architektonický a technický dozor staveb
   • Státní správa
   • Profese Architekt, Projektant, Pracovník veřejné správy

    

   Přihláška ke studiu

  • Stavitelství

   Studijní program Stavitelství

   Délka studia: 4 roky

   Stavitelství

   Studium je zaměřeno na zvládnutí základních principů realizace pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb.

   Informace o studiu

   • Komplexní znalosti v oblasti provádění pozemních, dopravních a vodních staveb.
   • Široké zapojení se do stavebního procesu v rámci 12 ti týdenní praxe, která je součástí výuky.
   • Praktické znalosti přípravy stavebního díla, povolovacích procesů stavby, údržby a provozu stavby, kontroly kvality stavebního díla a bezpečnosti práce při provádění stavebního díla.
   • Schopnosti organizovat a řídit výstavbové procesy.
   • Příprava pro autorizaci v oboru autorizovaný inženýr.
   • Absolventi mohou být na základě úspěšného složení přijímací zkoušky přijati ke studiu v navazujícím magisterském programu Stavební inženýrství.
   • Studijní plán

   Uplatnění

   • Provádění pozemních, dopravních a vodních staveb po autorizaci jako stavbyvedoucí.
   • Technický dozor na stavbě, koordinátor BOZP
   • Vedoucí projektu (Project manager)
   • Státní správa - stavební úřady, dotčené orgány statní správy
   • Profese Stavitel

    

   Přihláška ke studiu

  • Geodézie a kartografie

   Studijní program Geodézie a kartografie

   Délka studia: 3 roky

   Geodézie a kartografie

   Geodet je odborníkem na práci s prostorovými informacemi. Během studia se může zaměřit na pořizování, analýzu a distribuci prostorových dat, klasickou geodézii (měření, vytyčování), fotogrammetrii, kartografii či geografické informační systémy.

   Informace o studiu

   • Teoretické a praktické zázemí v zeměměřictví a moderní geodézii
   • Teorie chyb a vyrovnávací počet
   • Kartografie, katastr nemovitostí a mapování
   • Fotogrammetrie a geografické informační systémy (GIS)
   • Studijní plán

   Uplatnění

    

   Přihláška ke studiu

  • Obor - Building Structures (výuka v angličtině)

   Studijní program Civil Engineering

   Délka studia: 4 roky

   Obor - Building Structures (výuka v angličtině)

   Complex design of building structures respecting the criteria of sustainable construction.

   Informace o studiu

   • Complex design of building structures (load-bearing systems, final completion structures, interaction of structural members) respecting the criteria of sustainable construction
   • Integrated design of buildings and their parts specialized in functional, structural static and physical characteristics (acoustics, thermal and moisture microclimate, lighting)
   • Design of structural static parts of buildings, including analyses and modelling of structural members
   • Design of structural detail and its complex functional analysis
   • Study plan

   Uplatnění

    

   Přihláška ke studiu

Zpátky nahoru