Geodézie a kartografie

Studium v bakalářském programu trvá tři nebo čtyři roky. Nabízíme studium také v angličtině. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obhajobou bakalářské práce a udělením titulu Bc.

O oboru

Geodézie je obor, který se díky vývoji měřické techniky a informačních systémů posunul do roviny geoinformatiky. Studenti se tak profilují ve dvou rovinách a možnostech uplatnění - tradiční geodézie a práce s geoinformacemi.

Obor připravuje stále absolventy pro klasické uplatnění zeměměřiče, aby byl schopen provádět

  • geodetické práce související s pořizováním digitálních geometrických plánů,
  • práce související s pozemkovými úpravami v zemědělství a lesnictví (tvorba bodového pole, zaměřovací a vytyčovací práce, mapování aj.),
  • inženýrskou geodézii, která je jednou ze základních perspektivních specializací zeměměřictví.

Současně však obor zahrnuje předměty o pořizování, sběru a zpracování geoinformací. Důraz je kladen na aplikovanou statistiku, která je spolu s praktickou znalostí databází nezbytnou podmínkou pro aktivní práci s geografickými informačními systémy (GIS). Po odborné stránce se tímto rozšiřuje uplatnění i mimo resort tradičního zeměměřictví a katastru, tj. do oblastí životního prostředí, dopravy či památkové péče.

Rozsahem i obsahem významnou součástí studia je výuka v terénu. Součástí studijního plánu jsou předměty vztahující se k aktivnímu využívání výpočetní techniky v geodetické a kartografické praxi.

Další informace o oboru najde na stránkách katedry geomatiky a katedry speciální geodézie či stránkách fotogrammetrické laboratoře

 

O oboru

I kartografie je ve hře

Nelze nezmínit kartografické zaměření oboru, které nabízí vybavené učebny i odborné pedagogy pro tvorbu digitálních map.

V knihkupectví naleznete mnohokrát oceněnou krásnou publikaci doc. Jiřího Cajthamla z katedry Geomatiky, Akademický atlas českých dějin

Jedná se o impozatní dílo, které získalo Cenu Magnesia Litera v kategorii nakladatelský čin roku. Kniha je výsledkem práce kolektivu autorů pod vedením profesorky Evy Semotanové z Historického ústavu AV ČR a docenta Jiřího Cajthamla z Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Dále dílo získalo Cenu Josef Hlávky za vědeckou literaturu, která je udělována společně Nadací Český literární fond a Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice. 

Akademický atlas českých dějin byl oceněn Akademií věd České republiky jako jedna ze tří špičkových prací týmů vědeckých expertů. Byla slavnostně udělena Cena AV ČR a Cena předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu.

Již dříve publikace získala cenu Kniha roku nakladatelství Academia, ocenění Mapa roku, cenu Slovník roku v kategorii Encyklopedické dílo historické.

O publikaci

Publikace zpřístupňuje na mapách, kartografických modelech, vyobrazeních, grafech a kartogramech hierarchicky uspořádaný soubor vybraných poznatků moderní české historické vědy po roce 1989 vztahujících se k českým a slovenským dějinám, zasazených do evropského, především středoevropského prostoru. Cílem projektu bylo zpracování výsledků historického bádání v mezinárodních souvislostech kartografickou metodou.

 

I kartografie je ve hře

Návaznost studia

Bakalářské studium je tříleté, je ukončeno zpracováním bakalářské práce v 6. semestru studia, její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky.

Po jejím úspěšném absolvování může student pokračovat v magisterském studijním program Geodézie a kartografie, který nabízí dva studijní obory Geodézie a kartografie a Geomatika, nebo nastoupit do zaměstnání.

Návaznost studia
Zpátky nahoru