Specializace - Inženýrství životního prostředí

Studium v bakalářském programu trvá tři nebo čtyři roky. Nabízíme studium také v angličtině. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obhajobou bakalářské práce a udělením titulu Bc.

O oboru

Ovlivňujeme si naše životní prostředí každý den a měníme tak výhledy na budoucnost sobě i následujícím generacím.

Odborníci jsou v této oblasti stále žádanější a najdou uplatnění jak napříč různými oblastmi, tak i regiony u nás i ve světě.

V budoucnosti bude tlak výstavby na prostředí dále narůstat a uplatnění tak bude přibývat. Také finanční prostředky na ekologické projekty budou spíše přibývat než naopak.

Cílem našich pedagogů, je vychovat schopné odborníky pro praxi, kteří na základě teoretických znalostí procesů, které mohou životní prostředí negativně i pozitivně ovlivňovat, dokáží minimalizovat negativní vliv stavební činnosti v krajině. 

O oboru

Jak probíhá výuka

Výuka zahrnuje předměty z oblasti:

  • aplikované ekologie a krajinného inženýrství, které mají vztah k výstavbě a dále předměty, které studenty připravují pro různá odvětví, jako např. pro oblast ochrany vodních zdrojů, projektování, výstavbu a provoz ekologických staveb (skládek, odkališť, čistíren odpadních vod, rekultivací apod.),
  • navrhování a výstavbu dopravních a dalších inženýrských staveb,
  • optimalizaci navrhování urbanizovaných celků – sídlišť, měst a obcí, zkrátka ve všech oblastech stavebních nebo inženýrských aktivit v krajině, kde je třeba minimalizovat jejich dopad na okolí.

Při studiu se studenti seznámí s jak ryze stavařskými předměty (Ocel a dřevo, Technologie staveb), tak i s těmi, které jsou pro obor specifické (Hydroekologický monitoring, Veřejná infrastruktura sídel, Odpady a kontaminace).

Studentům umožněno volit si projekt a na něj navazující bakalářskou práci napříč všemi zaměřeními na fakultě a to vzhledem k šířce zaměření a přesahu oboru do více specializací.

Studenti

  • řeší úlohy rekultivace a využití krajiny,
  • měří v laboratořích pohyb kontaminantů prostředím,
  • na exkurzích se setkají s revitalizovanými toky a nádržemi, nízkoenergetickými budovami i různými formami protierozních opatření.

Oborové vodohospodářské a pedologické laboratoře poskytují možnost si věci vyzkoušet, experimentovat a hledat správná řešení.

Softwarovým zpracováním prostorových dat získá student představu o našem vlivu na širší území. Výpočetní technika se používá také např. při projektování pozemkových úprav. 

Jak probíhá výuka

Proč právě tento obor

Výuku je možné individualizovat a to vzhledem k počtu cca 50ti studentů v ročníku. Zadávání úloh je možné konkrétněji specifikovat podle směrování každého studenta. Řada studentských prací je tak navázána na běžící fakultní výzkum (v terénu i v laboratoři) a umožňuje spolupráci vyučujících a studentů.

Atraktivní je univerzálnost využití absolventa na různých pozicích (od projekce přes realizaci, provoz až po úřady a dozorující orgány).

Výhodou oproti jiným školám environmentálního zaměření je technická znalost STAVEBNÍHO INŽENÝRA, oproti jiným stavařům je pak bonusem tohoto oboru znalost přírodních jevů ovlivňujících funkčnost staveb.

Exkurze jsou samožejmostí a propojují nabyté poznatky s praktickou ukázkou. 

Pravidelné jsou i společné akce studentů a pedagogů, které jsou organizovány studenty a navozují na oboru přátelskou atmosféru.

Uplatnění absolvetů jde napříč problematikou v oblastech životního prostředí, zemědělství, dopravy, urbanismu a architektury či zdravotnictví. Magisterské studium rozvíjí znalosti pro dílčí profesní uplatnění. 

 

Proč právě tento obor
Zpátky nahoru