Specializace - Konstrukce a dopravní stavby

Bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obhajobou bakalářské práce a udělením titulu Bc.

Konstrukce a dopravní stavby

Současná doba vyžaduje možnost dopravy a komunikace. Propojení míst na zemi není jen nakreslení čáry do mapy či pomyslně vzdušnou čarou, ale budování potřebné infrastruktury, která je funkční, bezpečná a uživatelsky příjemná.

Studium specializace se tak skládá z řady odborných předmětů zabývajících se návrhem silničních a železničních staveb, letišť, mostů, tunelů apod. Souvisejícím učivem je i zakládání staveb.

Absolventi bakalářského studia se uplatní:

  • při navrhování, výstavbě a údržbě inženýrských konstrukcí a mostů, dopravních a podzemních staveb,
  • v institucích zabývajících se organizací různých druhů dopravy a inženýrským urbanismem,
  • ve státní správě.

 

Konstrukce a dopravní stavby

Studium této specializace

Na bakalářském stupni oboru je studium zaměřeno na teoretické a praktické zvládnutí problematiky navrhování a řízení výstavby:

  • konstrukcí inženýrských staveb,
  • mostních konstrukcí,
  • dopravních staveb, 
  • podzemních staveb.

Předměty teoretického základu specializace - stavební mechanika, základy navrhování konstrukcí z betonu, oceli, dřeva, zemin, dopravní inženýrství.

Profilové odborné předměty zahrnují navrhování speciálních inženýrských konstrukcí a mostů, podzemních staveb a staveb dopravních - silničních, železničních a městských komunikací.

Studium zahrnuje rovněž předměty vztahující se k využití výpočetních metod a k projektování s počítačovou podporou.

Student se výběrem volitelných předmětů připravuje na přímé působení v praxi nebo na pokračování ve studiu v magisterském studijním programu.

Studium této specializace

Praxe

Praktická část studia má několik podob:

  • specializované laboratoře, kde si studenti sami vyzkouší přípravu vzorků a provedou na nich potřebné zkoušky,
  • tzv. Projekty, což jsou cvičení, kde si student vyzkouší za podpory pedagogů samostatně navrhnout část dopravní stavby, podzemní konstrukce, mostu, inženýrské konstrukce případně se může věnovat podrobně vybranému detailu. 
  • praktická výuka v terénu, která probíhá jak pro silniční, tak pro železniční stavby.

Vyučované znalosti dostanou takto pro studenty reálný základ. Projekty jsou dobrou přípravou na budoucí projekční činnost.

Na fakultě je obecně kladen důraz na spolupráci s praxí, proto i v tomto oboru se nejen na přednáškách, ale i na cvičeních můžete setkat s odborníky z praxe, kteří vnesou do učiva nadhled.

V rámci vypracovávání bakalářské nebo diplomové práce je pak možná spolupráce s některou ze stavebních firem, které často s naší fakultou spolupracují.

Praxe
Zpátky nahoru