Specializace - Konstrukce a dopravní stavby

Studium v bakalářském programu trvá tři nebo čtyři roky. Nabízíme studium také v angličtině. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obhajobou bakalářské práce a udělením titulu Bc.

O oboru

Návrh silnice není pouhé nakreslení čáry do mapy a položení asfaltu na neupravenou zem.

Při návrhu i výstavbě je potřeba dodržovat řadu postupů a norem, aby silnice nebo i železnice byla uživatelsky příjemná, bezpečná a aby vhodně korespondovala s krajinou.

Studium se tak skládá z řady specializovaných předmětů zabývajících se návrhem skladby vozovky a pravidly prostorového uspořádání silnice. Souvisejícím učivem je i oblast ze zakládání staveb.

Absolventi bakalářského studia se uplatní:

  • při navrhování, výstavbě a údržbě inženýrských konstrukcí a mostů, dopravních a podzemních staveb,
  • v institucích zabývajících se organizací různých druhů dopravy a inženýrským urbanismem,
  • ve státní správě.

 

O oboru

Specializované předměty oboru

Na bakalářském stupni oboru je studium zaměřeno na teoretické a praktické zvládnutí problematiky navrhování a řízení výstavby:

  • konstrukcí inženýrských staveb,
  • mostních konstrukcí,
  • dopravních staveb, 
  • podzemních staveb.

Předměty teoretického základu oboru- stavební mechanika, základy navrhování konstrukcí z betonu, oceli, dřeva, zemin, dopravní inženýrství.

Profilové odborné předměty zahrnují navrhování speciálních inženýrských konstrukcí a mostů, podzemních staveb a staveb dopravních - silničních, železničních a městských komunikací.

Studium zahrnuje rovněž předměty vztahující se k využití výpočetních metod a k projektování s počítačovou podporou.

Student se výběrem volitelných předmětů připravuje na přímé působení v praxi nebo na pokračování ve studiu v magisterském studijním programu.

Specializované předměty oboru

Praktická výuka a propojení s praxí

Praktická část studia má několik podob:

  • specializované laboratoře, kde si studenti sami vyzkouší přípravu vzorků a provedou na nich potřebné zkoušky,
  • tzv. Projekty, což jsou to cvičení, kde si student vyzkouší za podpory pedagogů samostatně navrhnout část silniční či železniční stavby, případně se může věnovat například návrhu křižovatek, 
  • praktická výuka v terénu, která probíhá jak pro silniční, tak pro železniční stavby.

Vyučované znalosti dostanou takto pro studenty reálný základ. Projekty jsou dobrou přípravou na budoucí projekční činnost.

Na fakultě je obecně kladen důraz na spolupráci s praxí, proto i v tomto oboru se nejen na přednáškách, ale i na cvičeních můžete setkat s odborníky z praxe, kteří vnesou do učiva nadhled.

V rámci vypracovávání bakalářské nebo diplomové práce je pak možná spolupráce s některou ze stavebních firem, které často s naší fakultou spolupracují.

Praktická výuka a propojení s praxí
Zpátky nahoru