Specializace - Požární bezpečnost staveb

Studium v bakalářském programu trvá tři nebo čtyři roky. Nabízíme studium také v angličtině. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obhajobou bakalářské práce a udělením titulu Bc.

O výuce na oboru

Volbou tohoto studijního oboru se studenti od třetího ročníku* odborně zaměří na zvládnutí základů konstrukcí pozemních staveb a to v širším kontextu stavebního inženýrství s prohloubením v oblasti požární bezpečnosti.

Studium umožní získání odborných vědomostí v oblasti:

 • navrhování nosných konstrukcí pozemních staveb a jejich analýzy,
 • modelování včetně interakce s konstrukcemi nenosnými.

Proto je výuka soustředěna na navrhování prvků a konstrukcí

 • z betonu a železobetonu,
 • zdiva, kovů, dřeva,
 • i dalších progresivních materiálů,

a dále na

 • navrhování kompletačních konstrukcí pozemních staveb,
 • základní principy tepelné techniky budov,
 • osvětlení, akustiku,
 • stavební fyziku.  

Základní orientaci získají studenti i v oblasti dopravních a vodohospodářských staveb. Odborné vzdělání je doplněno vybranými společenskovědními a ekonomickými předměty.

Studenti jsou vedeni k praktickému využívání výpočetní techniky s aktuálním softwarovým vybavením.

* První dva roky studia jsou pro všechny obory programu Stavebního inženýrství společné, tj. všichni studují společný základ programu a teprve od třetího ročníku studují studijní obor podle své volby. Tato volba směřuje studium k předmětům vybraného odborného zaměření a je přípravou ke studiu navazujícího magisterského programu.

O výuce na oboru

Co budete umět a kde se uplatníte?

V požární ochraně se absolvent bude orientovat v otázkách požárně technických, důraz je kladen na tyto oblasti:

 • požární prevence,
 • požárně technická zařízení,
 • požární odolnost konstrukcí,
 • požárních předpisy a správní právo,
 • požární represe.

V praxi se absolventi bakalářského oboru uplatní:

 • v průmyslové sféře při návrhu a realizaci požární ochrany budov,
 • v oblasti státní správy (např. v činnostech odborně způsobilých osob a techniků požární ochrany podle §11 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a na ní navazujících předpisů).
Co budete umět a kde se uplatníte?

Co je požární bezpečnost staveb?

Obor se zabývá předcházením rizik vzniku a důsledků požáru v budovách.

Řeší především bezpečnou evakuaci osob, člení budovy na požární úseky, zabývá se dimenzováním a bezpečností únikových cest a východů, jejich vybavením (např. nouzové osvětlení) a provedením (např. panické chování), dobou evakuace, počtem zásahových cest. Stanovuje optimální počty osob pro únikové cesty a východy.

Posuzuje nutnost umístění požárně bezpečnostních zařízení (požární signalizace, samočinného stabilního hasícího zařízení, hasicích přístrojů, odvětrávání).

Hodnotí stavební konstrukce z hlediska požární odolnosti (odpadávání, odkapávání, hořlavost apod.), technická zařízení v budově podle dalších hledisek bezpečnosti (udržení funkčnosti, vliv na zdraví při hoření).

Co je požární bezpečnost staveb?
Zpátky nahoru