Specializace - Pozemní stavby

Bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obhajobou bakalářské práce a udělením titulu Bc.

Pozemní stavby

S projektem a stavbou jakékoliv budovy je spojena celá řada odborných profesí a činností.  Během studia si každý student projde základy napříč studijním programem. V rámci volitelných předmětů se pak může individuálně profilovat v oblasti, která ho nejvíce zajímá.

V hlavních nosných předmětech specializace pozemních staveb se student naučí veškeré principy fungování budov a jejich spolupůsobení s okolím od základů až po komín na střeše.  Součástí výuky jsou předměty zaměřené na navrhování nosných konstrukcí – betonových, zděných, ocelových i dřevěných a také geotechnika, kterou využijete při návrhu zakládání staveb. Důležité jsou i oblasti stavební fyziky, kompletačních konstrukcí, technických zařízení budov. Důraz je kladen na propojení jednotlivých disciplin, student by měl pochopit  spolupůsobení  a vzájemné ovlivnění jednotlivých prvků a částí stavby a také nutnost spolupráce jednotlivých profesí při projektování, realizaci i provozu budov.

Během studia jsou cennou zkušeností i tzv. Projekty. Jsou to cvičení, kde si každý student vyzkouší samostatně s podporou pedagogů navrhnout zvolený objekt. V prvním, komplexním projektu student vytváří projekt budovy z pohledu dílčích profesí (část stavební, statickou, technická zařízení budov), uvědomí si nutnou koordinaci. V dalším semestru si student volí zaměření projektu, prohloubí projekční dovednosti ve zvolené profesi. Projekty jsou tedy velmi dobrou přípravou na budoucí uplatnění.

 

Pozemní stavby

Uplatnění v praxi

Při studiu se klade důraz na propojení s praxí, proto kromě zařazení přednášek externích odborníků je zde v rámci zpracovávání projektů a bakalářské práce možnost spolupracovat se stavebními firmami, laboratořemi i projekčními kancelářemi.

Studium neprobíhá jen v teoretické rovině, studenti projdou i prací ve specializovaných laboratořích. Vyzkouší si přípravu vlastních vzorků stavebních materiálů, za pomoci přístrojů změří jejich vlastnosti a naučí se různé postupy na určování charakteristik. Studenti využívají laboratoře i v projektech a při zpracování závěrečných prací.   

V praxi se absolventi mohou uplatnit především v oblasti projektování pozemních staveb, navrhování konstrukčně statické části staveb, navrhování technických zařízení budov i při realizaci pozemních staveb.

Širokoprofilový základ jim umožní zařadit se do stavební praxe také v oblasti výroby stavebních hmot a konstrukčních prvků, v obchodní sféře, ve státní správě i v oblasti praktického uplatnění informačních technologií.

 

Uplatnění v praxi

Návaznost studia

Absolventi studia mohou na bakalářský stupeň přímo navázat v magisterském studijním oboru Konstrukce pozemních staveb, zaměřeném na statiku a dynamiku konstrukcí pozemních staveb, nebo si vybrat studijní obor Building Structures programu Civil Engineering vyučovaný v anglickém jazyce.

Přímá návaznost je též na magisterské studijní programy Budovy a prostředí (Building and Environment v angličtině) a program Inteligentní budovy. Absolvent může pokračovat též studiem jiného magisterského oboru studijního programu Stavební inženýrství.

 

Návaznost studia
Zpátky nahoru