Specializace - Příprava, realizace a provoz staveb

Bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obhajobou bakalářské práce a udělením titulu Bc.

Příprava, realizace a provoz staveb

Specializace se zaměřuje zejména na fázi přípravy realizace výstavbových projektů jak na straně investora, projektanta i dodavatele – zhotovitele staveb.

Studenti této specializace navazují na technické znalosti všech odvětví stavebnictví a v průběhu studia se zaměřují zejména na rozšíření znalostí v oblasti realizace a potřebných technologií stavebních procesů a technologie realizace výstavby objektů a staveb od záměru, přes realizaci až po jeho vyžívání.

Důraz je v průběhu studia kladen zejména na úzké propojení s praxí. Z tohoto důvodu je do studijních plánů zařazeno velké množství exkurzí a možností propojit studium s prací nebo brigádou v oboru.

Součástí studia je praktický výcvik kontrolní činnosti na stavbě s použitím měřící techniky jako např. termovize, měření vlhkosti, videoskop a jiné přístroje, včetně možnosti aktivního zapojení do diagnostického střediska katedry.

V rámci studia jsou studenti seznámeni i s dalšími oblastmi, které s přípravou, realizací a provozem staveb souvisejí. Jedná se zejména o ekonomické a řídící dovednosti v rámci kalkulací a rozpočtování, časového a zdrojového řízení.

Výuka je z velké části zajišťována katedrou technologie staveb, na které působí množství odborníků v jednotlivých oblastech přípravy, realizace a provozu staveb, a kteří jsou zároveň aktivně činní v realizační praxi a vyučovanou problematikou se trvale aktivně zabývají.

 

Příprava, realizace a provoz staveb

Exkurze v ČR i do zahraničí

Díky dlouhodobé spolupráci se stavební praxí se na výuce podílí velké množství externích odborníků pro konkrétní témata od stavbyvedoucích přes odborníky na technický dozor nebo BOZP až po facility manažery, spravující budovy v jejich provozní fázi.

Studenti se během studia účastní praktických exkurzí souvisejících se specializací. Při těchto exkurzích se seznamují s profesí stavbyvedoucích, přípravářů staveb a v neposlední řadě činností stavebních dozorů a koordinátorů BOZP. V poslední době probíhala tato výuka

  • na stavbě nového rekonstruovaného objektu CIIRC (Praha 6–Dejvice),
  • na novostavbě bytového domu v ulici Svornost (Praha 5–Smíchov),
  • při výstavbě prodloužení trasy metra A (stanice Motol).

Studenti se také účastní výjezdních exkurzí do zahraničí do výrobních závodů předních stavebních výrobců a na veletrhy: BAUMA, DOKA a SCHÖCK.

Exkurze v ČR i do zahraničí

Proč studovat tuto specializaci?

Protože specializace nabízí:

  • stálý kontakt s realitou,
  • vazbu na skutečně probíhající projekty,
  • znalost soudobých technologií,
  • seznámení s praxí techniků v přípravě, realizaci i provozování staveb,
  • kontrolní a ověřovací postupy používané v kontrole stavebních projektů.

Specializace seznamuje studenty se soudobou úrovní tohoto oboru prostřednictvím právě realizovaných staveb v celém spektru problematiky.

Umožňuje studentům si uvědomit, že pouze realizovaná stavba je výsledkem velkého úsilí v předrealizačních fázích jako je navrhování, projektování, rozpočtování. Současně je seznamuje s problematikou kvality na staveništi, s nutností se vypořádat se všemi překážkami při realizaci a ukazuje i systém a problematiku provozování hotových staveb. Realizace je specializace pro odvážné, ochotné podstupovat rizika pro včasné a správné rozhodování směřující k naplnění faktických i ekonomických výsledků stavebních projektů.

Absolventi nemají problém s uplatněním na trhu práce, jsou žádanými posilami projektových týmů.

Proč studovat tuto specializaci?

Stavební web

Projekt Koordinuj.cz je tak trochu jiný stavební web. Je postaven na jednoduchém předání informací pro uživatele napříč spektrem všech účastníků výstavby či provozu staveb.

Je to informační projekt, který řeší jednotlivé stavební procesy od přípravy stavby až po její demolici.

Spolupracující firmy zde prezentují své postupy a technologie, které jsou doplněny o produktové linky. Produktové linky slouží k dalšímu doplnění prezentovaného materiálu o navazující firmy.

banner_koordinuj_2_.png

Stavební web
Zpátky nahoru