Specializace - Vodní hospodářství a vodní stavby

Bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obhajobou bakalářské práce a udělením titulu Bc.

Vodní hospodářství a vodní stavby

Studium vás seznámí s problematikou ochrany, rozvoje a udržitelného využití vodních zdrojů, managementu vodního hospodářství z pohledu projektování, výstavby a provozu vodohospodářských staveb všech typů.

Předměty teoretického základu specializace:

  • hydraulika,
  • hydrologie,
  • hydropedologie atd.

Na ně navazují profilové odborné předměty, zahrnující všechny směry vodního hospodářství a vodního stavitelství z oblastí:

  • zdravotně-inženýrských (tj. problematika vodovodů a kanalizací včetně úpravy pitné vody a čištění odpadních vod),
  • hydrotechnických (jezy, přehrady, vodní elektrárny, plavební kanály včetně plavebních komor a dalších objektů),
  • hydromelioračních staveb (odvodňování a závlahy pozemků),
  • krajinného inženýrství (protierozní ochrana atd.).

 

Vodní hospodářství a vodní stavby

Praxe a uplatnění

Kontakt s realitou student získá nejen na modelech v laboratoři Vodohospodářského centra a dalších laboratořích (např. laboratoř půdní fyziky, laboratoř hydrochemie a hydrobiologie), ale i během odborných exkurzí a výuky v terénu.

Studium zahrnuje rovněž předměty vztahující se k využití výpočetních metod, k legislativě v oboru a realizaci vodohospodářských staveb.

Absolventi mohou najít uplatnění v projekční, investorské, realizační a provozní oblasti vodního hospodářství, ve státní správě a v dalších odvětvích, především v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, zemědělství, dopravě, průmyslu a energetice. Naši absolventi také úspěšně působí například i v oblasti pojišťovnictví při stanovování povodňových rizik.

 

Praxe a uplatnění

Proč studovat tuto specializaci?

Proč je dnes vody málo nebo moc?

Co dělat, abychom ji měli v potřebném množství a kvalitě i v budoucnosti?

Aktuální otázky, na které se snažíme společně se studenty nalézt odpověď.

 

Vodní stavitelství má svoji budoucnost a odborníků je třeba ve firmách i veřejné sféře. Ze zpětné vazby na naše bývalé studenty lze usoudit, že vystudovat problematiku vodního hospodářství a vodních staveb se vyplatí na technicky orientované univerzitě jako je ČVUT. Vodní stavitelství má dlouhou historii (od prvopočátků bylo jedním ze studijních směrů pražské polytechniky), ale i světlou budoucnost.

Vzhledem ke skutečnosti, že problémy spojené s vodou nejen byly a jsou, ale zcela jistě i budou, lze tento obor označit za velmi perspektivní. Na bakalářské studium oboru lze navázat studiem tohoto oboru na magisterském stupni.

Pro obor je charakteristický individuální přístup pedagogů ke studentům.

 

 

Proč studovat tuto specializaci?
Zpátky nahoru