Stavitelství

Studium v bakalářském programu trvá tři nebo čtyři roky. Nabízíme studium také v angličtině. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obhajobou bakalářské práce a udělením titulu Bc.

O oboru

Studium je zaměřeno na zvládnutí základních principů realizace pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb.

V prvním až třetím ročníku je studium založeno jak na předmětech teoretického základu oboru (stavební mechanika, základy navrhování konstrukcí z betonu, oceli, dřeva, mechanika zemin, zakládání staveb, pozemní stavby, dopravní inženýrství, hydraulika, životní prostředí), tak i na předmětech odborných, zaměřených převážně na oblast realizace staveb a technologii.

Ve čtvrtém ročníku mají studenti možnost specializace formou volby povinně volitelných předmětů ve třech oblastech:

  • pozemní stavby,
  • dopravní stavby,
  • vodohospodářské stavby.

Na rozdíl od studijního programu Stavební inženýrství je kladen důraz zejména na praktické zvládnutí problematiky přípravy, realizace a provozu pozemních a inženýrských staveb.

Jedná se o profesně orientovaný bakalářský studijní program, po absolvování tohoto programu se počítá s nástupem studentů přímo do praxe. Absolventi tohoto bakalářského programu mají omezené možnosti pro pokračování v navazujícím magisterském studiu na FSv ČVUT v Praze.

O oboru

Možnosti uplatnění

V praxi se mohou absolventi bakalářského studijního oboru uplatnit zejména v oblasti přípravy, realizace, údržby a provozování pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb.

Získané vědomosti mohou dobře uplatnit v praxi také v oblasti

  • výroby stavebních hmot,
  • ochrany a tvorby životního prostředí,
  • ve státní správě,
  • v institucích zabývajících se organizací dopravy,
  • v obchodní sféře.

U České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě mají absolventi též možnost získat autorizaci jako autorizovaný stavitel.

Možnosti uplatnění

Proč právě tento obor

Možnost získat autorizaci jako autorizovaný stavitel u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Nejlepší absolventi mohou být na základě úspěšného složení přijímací zkoušky přijati ke studiu v navazujícím magisterském programu Stavební inženýrství.

Proč právě tento obor
Zpátky nahoru