Stavitelství

Bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obhajobou bakalářské práce a udělením titulu Bc.

Stavitelství

Jedná se o profesně orientovaný bakalářský studijní program zaměřený na problematiku přípravy, realizace a provozu staveb s cílem vychovávat bakalářské absolventy pro praxi. Studium je zaměřeno na zvládnutí principů realizace pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb.


V prvním až třetím ročníku je studium založeno jak na předmětech teoretického základu oboru (stavební mechanika, základy navrhování konstrukcí z betonu, oceli, dřeva, mechanika zemin, zakládání staveb, pozemní stavby, dopravní inženýrství, hydraulika, životní prostředí), tak i na předmětech odborných, zaměřených převážně na oblast realizace staveb a technologii.

Ve čtvrtém ročníku mají studenti možnost specializace formou volby povinně volitelných předmětů ve třech oblastech:

  • pozemní stavby,
  • dopravní stavby,
  • vodohospodářské stavby.

Na rozdíl od studijního programu Stavební inženýrství je kladen důraz zejména na praktické zvládnutí problematiky přípravy, realizace a provozu pozemních a inženýrských staveb.

Studium je ukončeno zpracováním bakalářské práce a absolvováním odborné řízené praxe v 8. semestru studia, jejich obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky. Po jejím úspěšném absolvování může student pokračovat ve studiu v magisterském studijním programu nebo nastoupit do zaměstnání.

 

Stavitelství

Praxe a uplatnění

V praxi se mohou absolventi bakalářského studijního oboru uplatnit zejména v oblasti přípravy, realizace, údržby a provozování pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb.

Získané vědomosti mohou dobře uplatnit v praxi také v oblasti

  • výroby stavebních hmot,
  • ochrany a tvorby životního prostředí,
  • ve státní správě,
  • v institucích zabývajících se organizací dopravy,
  • v obchodní sféře.

U České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě mají absolventi též možnost získat autorizaci jako autorizovaný stavitel.

Praxe a uplatnění

Proč studovat tuto specializaci?

Možnost získat autorizaci jako autorizovaný stavitel u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Nejlepší absolventi mohou být na základě úspěšného složení přijímací zkoušky přijati ke studiu v navazujícím magisterském programu Stavební inženýrství.

Proč studovat tuto specializaci?
Zpátky nahoru