Studijní program Stavební inženýrství

Výuka vedená zkušenými odborníky poskytuje už v bakalářském stupni studia solidní znalosti z oboru. Studium je propojeno s praxí a otevírá tak cestu na pracovní trh. Studovat lze i v zahraničí. Bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obhajobou bakalářské práce a udělením titulu Bc.

Studijní program Stavební inženýrství

Studijní program Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky
Studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze je strukturované vysokoškolské studium (bakalářské, magisterské, doktorské), kde postup do vyššího stupně je podmíněn úspěšným ukončením stupně předchozího a absolvováním přijímacího řízení. Bakalářský studijní programu Stavební inženýrství má standardní dobu studia 4 roky a jeho absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.).

Informace o studiu

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství (SI) má sedm specializací. Učební plán prvních dvou ročníků studijního programu je společný, na specializace se člení až od 3. ročníku. Do společných úvodních dvou ročníků studia jsou zařazeny teoretické a průpravné předměty (včetně úvodu BIM), které tvoří základ pro všechny specializace studijního programu. Společné předměty programu Stavební inženýrství tak seznamují studenty s charakteristikami jednotlivých specializací a profesním uplatněním absolventů a poskytují podklady pro volbu specializace:

V rámci studia si studenti jednotlivých specializací prohlubují své znalosti ve zvolené oblasti zápisem povinně volitelných předmětů. Studenti si mohou podle zájmu dále zapisovat další volitelné předměty z celofakultní nabídky odborných předmětů i předmětů humanitního zaměření, jazykové přípravy apod. V průběhu studia každý student absolvuje odbornou praxi ve stavebním podniku / firmě, projekční kanceláři či výzkumné organizaci zaměřené na stavebnictví, a to v rozsahu tří týdnů.

Studijní plán pro 1. a 2. rok studia.

Studijní plány pro 3. a 4. rok jsou uvedeny u jednotlivých specializací.

Uplatnění

Studium bakalářského studijního programu Stavební inženýrství končí v 8. semestru studia zpracováním bakalářské práce, její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky.  Absolvent bakalářského studijního programu Stavební inženýrství může buď pokračovat ve studiu ve vybraném navazujícím magisterském studijním programu Fakulty stavební ČVUT v Praze stejného nebo příbuzného zaměření nebo nastoupit do praxe, kde se po předepsané době může stát autorizovanou osobou jako autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik.

Přihláška ke studiu

Zpátky nahoru