Průběh studia

Studium v bakalářském programu trvá tři nebo čtyři roky. Nabízíme studium také v angličtině. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obhajobou bakalářské práce a udělením titulu Bc.

Harmonogram akademického roku

Akademický rok se skládá ze dvou semestrů (období výuky), každý semestr je zakončen tzn. zkouškovým obdobím. Aktuální časový plán akademického roku naleznete zde.

Průběh studia

Struktura studia

Bakalářské studium
Studium v bakalářském programu trvá tři nebo čtyři roky. Vybrat si můžete z více než deseti oborů, včetně studia v angličtině. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obhajobou bakalářské práce a udělením titulu Bc.
Seznam studijních programů a oborů bakalářského studia naleznete zde.

Magisterské studium
Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Stejně jako u bakalářských oborů, je možné studovat některé magisterské obory v angličtině. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Poté získáte titul Ing., nebo Ing. arch. 
Seznam studijních programů a oborů magisterského studia naleznete zde.

Doktorské studium
Doktorské studium je třetí a poslední stupeň vysokoškolského studia. Je vstupem na akademickou dráhu a stávání se vědcem a vědkyní. 
Seznam studijních programů a oborů doktorského studia naleznete zde.

Struktura studia

Hodnocení výuky

Hodnocení studia probíhá formou kreditů. Každému předmětu je přiřazen určitý počet kreditů, viz studijní plán. Kredit je jednotka, která vyjadřuje rozsah a obtížnost předmětu. Jeden kredit představuje jednu šedesátinu průměrné roční studijní zátěže studenta při standardní době studia a doporučeném časovém plánu studia.

Student kredity získá úspěšným zakončením předmětu, tedy získáním zápočtu, nebo klasifikovaného zápočtu, nebo vykonáním zkoušky nebo získáním zápočtu a vykonáním zkoušky. Klasifikované zápočty a zkoušky jsou hodnoceny podle této klasifikační stupnice:

Klasifikační stupeň

A

B

C

D

E

F

Slovně

výborně

velmi dobře

dobře

uspokojivě

dostatečně

nedostatečně

Za jeden semestr lze získat při doporučeném studijním plánu obvykle 30 kreditů.

Za jeden akademický rok lze získat při doporučeném studijním plánu obvykle 60 kreditů.

Minimální počet kreditů je:

• za první semestr studia: 15

• za první akademický rok (2 semestry): 30

• za každý další akademický rok studia: 40

• za další akademický rok, pokud student nebyl část roku studentem ČVUT: 20

Pro magisterské studium jsou hodnoty odlišné.

Více informací naleznete ve Studijním a zkušebním řádu pro studenty ČVUT

Hodnocení výuky

Studijní plány a studijní předměty

Ve studijním plánu naleznete seznam předmětů pro konkrétní studijní program a obor. Plán je rozdělený na semestry. Pro každý semestr zde naleznete názvy předmětů, počet kreditů za řádné ukončení předmětu, způsob ukončení předmětu (zápočet/zkouška..) a další informace. 
Studijní plány naleznete zde.
Studijní předměty naleznete zde.

Studijní plány a studijní předměty

Poplatky spojené se studiem

Poplatky za delší studium

Informace o poplatcích zveřejňuje Rektorát ČVUT (Úřední deska ČVUT -> Poplatky spojené se studiem pro jednotlivé akademické roky).
Písemné rozhodnutí o vyměření poplatku vystavuje studentům Rektorát ČVUT, odbor pro studium a studentské záležitosti, Zikova 4, Praha 6 (vedoucí odboru Ing. Dana Dubnová).
S případnými dotazy se mohou studenti obracet také na studijní oddělení fakulty.

Poplatky za studium studijních programů v cizím jazyce naleznete v příloze č. 5, Statutu ČVUT

 

Poplatky spojené se studiem

Stipendia

Prospěchové stipendium  
Prospěchové stipendium se přiznává studentovi bakalářského a magisterského studijního programu za vynikající studijní výsledky za semestr nebo za akademický rok. Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia naleznete zde a dále ve Stipendijním řádu ČVUT, článek 3.

Účelové stipendium 
Účelové stipendium se přiznává studentovi za vynikající vědecké, výzkumné, inovační a další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí. Na podporu studia studentů v zahraničí a podporu studia studenta v České republice. Za významné odborné publikování v prestižních zahraničních časopisech, za úspěšnou reprezentaci Fakulty stavební ČVUT, za podporu odborných praxí, za účast v soutěžích a za sportovní reprezentaci ČVUT či sportovní výsledky, případně za jinou aktivitu související s činností ČVUT hodnou zvláštního zřetele.
Více informací zde.

Další typy účelových stipendií jako finanční podpora při studiu v zahraničí a v České republice a pro mimořádné mimoškolní aktivity zde.

Stipendiem oceňuje fakulta také nejlepší diplomové práce. Náhledy oceněných prací najdete zde.

Ubytovací stipendium 
Studenti s trvalým bydlištěm mimo sídlo školy mají na ČVUT nárok na ubytovací stipendium (cca 600 Kč měsíčně) bez ohledu na to, zda bydlí na kolejích ČVUT, nebo v soukromém ubytování. Více informací naleznete zde.

Sociální stipendia
Sociální stipendium se přiznává v případě tíživé sociální situace studenta. Více informací naleznete zde.

Více informací o stipendiích naleznete zde a také ve Stipendijním řádu ČVUT, článek 4.

Stipendia

Uznávání předmětů z předchozího studia

Studentovi, který byl přijat ke studiu ve stejném nebo obdobném studijním programu, který studoval již v minulosti na jakékoli vysoké škole, může na základě jeho žádosti děkan povolit započítání (uznání) úseku studia (semestr, akademický rok nebo blok) nebo jednotlivých předmětů, pokud od jejich splnění neuplynulo více než pět let. Uznání lze podmínit vykonáním rozdílových zkoušek.

Uznávání předmětů z předchozího studia

Studijní předpisy a užitečné odkazy

Zpátky nahoru