Přijímací řízení

Termín podání přihlášek

18. 11. 2021 - 6. 1. 2022

Termín podání přihlášek na doktorské studium s nástupem od 1. března 2022

INFORMACE K PŘIHLÁŠCE s nástupem od 1. března 2022

Přihlášku ke studiu zveřejníme zde od 18. 11. 2021. 

Kompletní informace k přijímacímu řízení naleznete ve směrnici děkana č.1/2021 a v podmínkách pro přijetí

 

 

 

 

 

 

Termíny přijímacích zkoušek

 

Uchazeči o doktorské studium v doktorských studijních programech mohou být po podání přihlášky vyzváni od předsedů oborových rad k distančnímu pohovoru.

Termín bude stanoven individuálně.

 

 

 

Přihláška

Informace k přihlášce pro nástup od 1. března 2022 zde.

Náležitosti a přílohy přihlášky

Se řídí:

Náležitosti:

 • Přihláška bude od 18. 11. 2021 ke stažení zde. Přihlášku včetně všech povinných příloh podejte na oddělení doktorského studia, místnost C 105.
 • Fakulta stavební ČVUT nepřijímá přihlášky na doktorské studium uchazečů, kteří byli již jednou vyloučeni z doktorského studia na FSv ČVUT.

Přílohy:

 1. Životopis (vlastnoručně podepsaný uchazečem)
 2. Studijní výsledky během vysokoškolského studia (bakalářského i magisterského).
 3. Kopie dokladů o vzdělání (ověřená kopie diplomu o udělení akad. titulu v magisterském studiu – nejpozději do
  5 dnů od promoce, kopie může být ověřena podle originálu pověřenou osobou při zápisu), případně další doklady o vykonaných zkouškách (ze zvoleného oboru, ze světových jazyků), studující posledního ročníku VŠ dodají po promoci. Uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice nebo Slovenské republice, musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o nostrifikaci svého diplomu (provádí Odbor pro studium a studentské záležitosti Rektorátu ČVUT).
 4. Soupis publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče a jiné aktivity.
 5. Doporučení (hodnocení) dvou odborníků z oboru, alespoň jedním z nich musí být vysokoškolský pedagog viz. formulář. Doporučení musí být důvěrné, tzn. v zalepené obálce.
 6. Doklad o úhradě poplatku za náklady spojené s přijímacím řízením.
 7. Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z českého jazyka v souladu s Vyhláškou děkana odst. 1d) - týká se cizinců (kromě občanů Slovenské republiky) ucházejících se o studium v českém jazyce:
  - doklad o absolvování magisterského studijního programu vyučovaného v českém jazyce,
  - doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z českého jazyka,
  - doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky" na katedře jazyků FSv ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.
 8. Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z anglického jazyka v souladu s Vyhláškou děkana odst. d) a Směrnicí děkana pro přijímací řízení ke studiu bod IV., g) - týká se cizinců (kromě občanů Slovenské republiky) ucházejících se o studium v českém jazyce:
  - doklad o absolvování magisterského studijního programu vyučovaného v anglickém jazyce,
  - doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z anglického jazyka,
  - dokald o vykonání zkoušky z anglického jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky" na katedře jazyků FSv ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.

 

Přijímací zkouška

Administrativní poplatek za přijímací řízení

Kolik? 850

Poplatek je možné uhradit složenkou typu A nebo převodním příkazem. Fakultní složenku lze získat na  odd. pro vědu a výzkum.

Bankovní spojení:
Komerční banka Praha 6
Číslo účtu: 19-5504610227/0100
Variabilní symbol: 312
Zpráva pro příjemce: jméno uchazeče

Bankovní poplatky spojené s převodem částky na účet fakulty vždy hradí uchazeč.

Bez doložení dokladu o zaplacení poplatku nebude přihláška evidována.

Po zaevidování přihlášky na fakultě se administrativní poplatek nevrací.

Kontakt na fakultu

Korespondenční adresa

ČVUT Fakulta stavební
Oddělení vědy a výzkumu
doktorské studium
Veronika Kabilková
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Oddělení pro vědu a výzkum

Veronika Kabilková

Referentka pro doktorské studium

Důležité upozornění: Úřední hodiny oddělení doktorského studia jsou do odvolání zrušeny. Preferujte elektronický kontakt.

Zpátky nahoru