Přijímací řízení

Termín podání přihlášek

Přihlášky pro nástup od 1. 3. 2020 se podávají 18. 11. 2019 - 8. 1. 2020 

Přihlášky pro nástup od 1. 10. 2020 se podávají 16. 4. - 28. 5. 2020

Přihláška v .pdf

INFORMACE K PŘIHLÁŠCE s nástupem od 1. 3. 2020

INFORMACE K PŘIHLÁŠCE s nástupem od 1. 10. 2020

Kompletní informace k přijímacímu řízení naleznete ve směrnici děkana č.6/2019 a vyhlášce děkana č.12/2018

Přihlášky přijímáme na oddělení pro vědu a výzkum Fakulty stavební ČVUT v Praze, v místnosti C-105.

Upozornění: Přihlášky nelze zasílat poštou z důvodu zajištění podpisu školitele a vedoucího katedry na každé přihlášce.

 

 

 

 

 

 

Termíny přijímacích zkoušek

 

Uchazeči mohou být pozváni od předsedů oborových rad k osobní účasti na přijímací zkoušce.

V případě pozvání bude termín stanoven individuálně.

 

 

 

Přihláška

Informace k přihlášce pro nástup od 1. 3. 2020 zde.

Informace k přihlášce pro nástup od 1. 10. 2020 zde.

Náležitosti a přílohy přihlášky

Se řídí:

Náležitosti:

 • Přihláška (DOC, PDF) se včetně níže uvedených příloh vždy předává na oddělení pro vědu a výzkum do termínu stanoveného Směrnicí děkana
 • Přihlášku včetně všech příloh nelze zasílat elektronicky nebo poštou kvůli zajištění podpisů (školitele a vedoucího katedry)
 • Fakulta stavební ČVUT nepřijímá přihlášky na doktorské studium uchazečů, kteří byli již jednou vyloučeni z doktorského studia na FSv ČVUT.

Přílohy:

 1. Životopis (vlastnoručně podepsaný uchazečem)
 2. Studijní výsledky během vysokoškolského studia (bakalářského i magisterského).
 3. Kopie dokladů o vzdělání (ověřená kopie diplomu o udělení akad. titulu v magisterském studiu – nejpozději do 5 dnů od promoce, kopie může být ověřena podle originálu pověřenou osobou při zápisu), případně další doklady o vykonaných zkouškách (ze zvoleného oboru, ze světových jazyků), studující posledního ročníku VŠ dodají po promoci. Uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice nebo Slovenské republice, musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o nostrifikaci svého diplomu (provádí Odbor pro studium a studentské záležitosti Rektorátu ČVUT).
 4. Soupis publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče a jiné aktivity.
 5. Doporučení (hodnocení) dvou odborníků z oboru, alespoň jedním z nich musí být vysokoškolský pedagog viz. formulář. Doporučení musí být důvěrné, tzn. v zalepené obálce.
 6. Doklad o úhradě poplatku za náklady spojené s přijímacím řízením.
 7. Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z českého jazyka v souladu s Vyhláškou děkana odst. 1d) - týká se cizinců (kromě občanů Slovenské republiky) ucházejících se o studium v českém jazyce:
  - doklad o absolvování magisterského studijního programu vyučovaného v českém jazyce,
  - doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z českého jazyka,
  - doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky" na katedře jazyků FSv ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.
 8. Jeden z těchto dokladů, prokazující vykonání zkoušky z anglického jazyka v souladu s Vyhláškou děkana odst. 1e) - týká se uchazečů o studium v anglickém jazyce:
  - doklad o absolvování magisterského studijního programu vyučovaného v anglickém jazyce,
  - doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z anglického jazyka,
  - dokald o vykonání zkoušky z anglického jazyka minimálně úrovně B2 podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky" na katedře jazyků FSv ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.

Přijímací zkouška

Administrativní poplatek za přijímací řízení

Kolik? 800

Poplatek je možné uhradit složenkou typu A nebo převodním příkazem. Fakultní složenku lze získat na  odd. pro vědu a výzkum.

Bankovní spojení:
Komerční banka Praha 6
Číslo účtu: 19-5504610227/0100
Variabilní symbol: 312
Zpráva pro příjemce: jméno uchazeče

Bankovní poplatky spojené s převodem částky na účet fakulty vždy hradí uchazeč.

Bez doložení dokladu o zaplacení poplatku nebude přihláška evidována.

Po zaevidování přihlášky na fakultě se administrativní poplatek nevrací.

Kontakt na fakultu

Oddělení pro vědu a výzkum

Veronika Kabilková

Referentka pro doktorské studium
Zpátky nahoru