Studijní programy

Doktorské studium je třetí a poslední stupeň vysokoškolského studia. Je vstupem na akademickou dráhu a stávání se vědcem a vědkyní. Je pro ty, kteří se v průběhu bakalářského či magisterského studia našli v oblasti, ve které by se chtěli výrazně realizovat a sami ji rozvíjet.

  • Obor - Pozemní stavby

   Informace o studiu

    

   Uplatnění

   • Absolvent oboru Pozemní stavby je vybaven potřebnými znalostmi pro náročný výkon výzkumných, vývojových, koncepčních, konstrukčních a projekčních úkolů z oblasti navrhování a hodnocení pozemních staveb, to jak na úrovni samostatných kvalifikovaných pracovníků, tak i na úrovni řídících pracovníků. Absolvent je vybaven znalostmi, které mu umožňují aplikovat pro analýzu, návrh, případně realizaci staveb moderní teoretické a numerické postupy založené na výstižných matematických, fyzikálních a geometrických modelech, ovládá v potřebném rozsahu výpočetní techniku a aplikaci příslušných softwarů a moderních numerických postupů při řešení praktických úloh.
  • Obor - Konstrukce a dopravní stavby

   Informace o studiu

   • Navrhování konstrukcí dopravních a podzemních staveb, inženýrských a mostních konstrukcí
   • Řízení výstavby inženýrských staveb

   Uplatnění

   • Specialisté při navrhování a projektování, ve výstavbě, údržbě a modernizaci inženýrských konstrukcí a mostů, dopravních a podzemních staveb
   • Vedoucí pracovníci v institucích zabývajících se organizací různých druhů dopravy a v institucích se zaměřením na inženýrský urbanismus
  • Obor - Stavební management a inženýring

   Informace o studiu

   • Studenti doktorského studia si prohlubují znalosti v základních disciplínách, jako jsou např. užitá matematika, statistika, ekonomické teorie, matematické analýzy v ekonomice, řízení stavebnictví (inovace a speciální technologie, ekonomika a strategie stavební firmy, hodnotové inženýrství, simulace rizik a Construction Management - CM, projektový management a facility management apod.).
   • Uchazeč si vybere zaměření podle své orientace a svého výzkumu v oblasti CM, investičních projektů, využití matematických modelů ve stavebnictví apod.
   • Pro stavební aktivity je management rizika rozhodující informací pro minimalizaci ztrát a zvyšování výnosů. Stavební riziko je obecně chápáno jako problematika ovlivňující cíle projektu, jeho náklady, čas a kvalitu. Analýza rizika a řízení ve stavebnictví závisí především na intuici, odhadu a zkušenosti. V případě formulace i k řešení otázek řízení jsou preferovány kvantitativní metody a podpora pomocí informačních a komunikačních technologií.

   Uplatnění

   • Absolvent doktorského oboru Stavební management a inženýring nalezne uplatnění ve vedoucích pozicích stavebních firem a všude tam, kde jsou vyžadovány technické a ekonomické znalosti ve vztahu k řízení staveb a stavební ekonomice. Dále absolvent může působit v takových oborech, jako jsou např. expertní činnosti, hodnocení rozsáhlých a komplexních technických nebo ekonomických projektů, financování investic apod.
  • Obor - Inženýrství životního prostředí

   Informace o studiu

   • Velmi široce pojednaný studijní obor, shrnující aplikaci environmentálních přístupů ve všech disciplínách svatebního inženýrství. Hlavní témata disertačních prací se soustřeďují do oblastí vodního hospodářství a vodních staveb, ochrany přírody a krajiny, urbanismu, dopravního stavitelství i klasických pozemních staveb s přihlédnutím k úsporám energií, recyklacím a vyhledávání nových materiálů a zdrojů.
   • Studenti mají možnost velmi širokého výběru předmětů jak na Fakultě stavební ČVUT v Praze, tak na dalších fakultách i školách.
   • Anotace studijních předmětů 
   • Studijní plán 

   Uplatnění

   • Cílem je vychovat všestranně vzdělaného a profilovaného technika, který se dobře orientuje ve velmi širokém spektru souvisejících, často čistě environmentálních věd. Důraz je kladen na schopnost kombinací informací a jejich praktickou aplikaci, stejně jako na schopnost využívat nejmodernější postupy a technologie jako je matematické modelování, aplikace GIS a další.
   • Absolventi doktorského programu Inženýrství životního prostředí mají velmi dobrou šanci zapojení ve vědě a výzkumu v ČR i ve světě. Zaměření je opět velmi široké a odpovídá šíři studia. Žádáni jsou ale i na vedoucí pozice ve státní správě v oblasti ochrany životního prostředí. V případě, že hledají uplatnění v průmyslu nebo jiné technické praxi, absolventi obsazují střední manažerské pozice ve velkých stavebních firmách, projektových atelierech, případně dalších podnicích, podle zaměření svého studia.
  • Obor - Matematika ve stavebním inženýrství

   Informace o studiu

   • Student oboru si osvojuje znalost matematických a informatických disciplín, zejména těch, jež nalézají uplatnění v inženýrské praxi (algebra, matematická analýza, geometrie, teorie pravděpodobnosti, matematická statistika, obyčejné a parciální diferenciální rovnice, metody optimalizace, funkcionální analýza, variační počet, matematické modelování, víceúrovňové metody, teorie slabých řešení a zejména přibližné metody jejich řešení). Pro práci s výpočetní technikou je také student vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi v oboru Informatika. Komplexní problémy, jež jsou formulovány pomocí multi-fyziky zvládá za použití víceúrovňových metod typu multigrid, metod založených na rozložení oblastí na podoblasti (DDM), agregačních a dalších metod.

   Uplatnění

   • Absolvent doktorského studia se specializací Matematika ve stavebním inženýrství nalézá uplatnění všude tam, kde se řeší inženýrské problémy vyžadující k vyřešení použití vědeckých výpočtů (Scientific Computing). Absolvent je připraven pro profesi jak ve sféře akademické, tak i ve firmách.
  • Obor - Fyzikální a materiálové inženýrství

   Informace o studiu

   • Obor je zaměřen na orientaci v základním výzkumu v oblasti vývoje, stanovení a v hodnocení užitných vlastností moderních i klasických materiálů. Aplikace směřují především na oblasti stavebních materiálů. Výzkum v oblasti kompozitních materiálů má širší uplatnění. Obor disponuje řadou zdatných školitelů s vysokou mezinárodní reputací a s vysokým indexem.
   • Témata zadávaných disertačních prací jsou z oblastí trvanlivosti, využití druhotných surovin, vývoje multifunkčních materiálů a materiálů se speciálními vlastnostmi. Pokrývají tak celou oblast materiálového inženýrství. Konkrétně se jedná o experimentální a teoretickou analýzu přenosu a akumulace tepla, vlhkosti a chemických látek ve stavebních materiálech, metodiku řízeného a optimálního návrhu stavebních materiálů a jejich vícevrstvých systémů a testování, hodnocení a ovlivňování funkčních vlastností stavebních materiálů a jejich systémů za různých podmínek od vědeckých laboratoří po dokončené stavební konstrukce. Aktivity pokrývají širokou škálu stavebních materiálů od malt, sáder, betonů a cihel až po izolační materiály, tmely a kompozitní materiály a jejich povrchové úpravy.

   Uplatnění

   • Absolvent oboru Fyzikální a materiálové inženýrství je vyhledávaným odborníkem nejen v akademické sféře, nýbrž i ve stavebním průmyslu a ve výrobě stavebních hmot. Snadno získává pozice postdoc na zahraničních pracovištích.
  • Obor - Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě

   Informace o studiu

   • Doktorské studium a vědecká práce v rámci oboru je zaměřena na rozvoj metodologií v oblasti teorie systémů a informačních technologií. Studované předměty zvyšují teoretickou úroveň znalostí studentů. Předměty pokrývají oblasti obecné teorie systémů, systémové metodologie, systémové dynamiky, teorie rozhodování, informačních systémů, umělé inteligence, kombinatorických algoritmů a programování. Předměty jsou doplněny semináři na konkrétní odborná témata. Studenti jsou seznámeni s metodami vědecké práce, které uplatňují ve svých výzkumných projektech a následně v dizertační práci.
   • Dizertační práce řeší problémy z oblasti stavebnictví a computer science. Studenti uplatňují systémový přístup k řešení problémů v komplexních systémech. Aplikační oblastí jsou stavební firmy, jejich informační a manažerské systémy. Témata dizertačních prací jsou věnována oblastem bezpečnosti dat, data miningu, building stock managementu, web services, firemním procesům, strategickému rozhodování a problematice BIM včetně začlenění do procesů firmy.

   Uplatnění

   • Absolvent oboru může pracovat ve výzkumných a vývojových útvarech firem a na vysokých školách. Další uplatnění může mít v konzultantských firmách zaměřených na řízení, kde uplatňují systémový přístup při řešení komplexních problémů. Podílí se také na vývoji a implementaci rozsáhlých informačních systémů.
  • Obor - Vodní hospodářství a vodní stavby

   Informace o studiu

   • Studijní obor je zaměřen na vědecko-výzkumnou činnost v oblasti vodního hospodářství, vodních zdrojů a vodních staveb. Při řešení výzkumných problémů je kladen důraz na kvantitativní a interdisciplinární přístupy. Doktorské práce se soustřeďují na široké spektrum výzkumných otázek zahrnujících problematiku: povrchové a podpovrchové hydrologie včetně hydrologie urbanizovaných povodí, proudění v otevřených korytech, pohybu splavenin a kontaminantů, protipovodňové ochrany a revitalizace vodních toků, proudění v potrubí, projektování, výstavby a provozu vodních děl, řízení odtoku nádržemi, vodní dopravy, hydroenergetiky, komplexního řešení vodohospodářských a ekologických prvků v krajině, půdní eroze, ochrany povrchových a podzemních vod před znečištěním, vodohospodářských soustav v podmínkách měnícího se klimatu, úpravy povrchových a podzemních vod, kvality vody v distribučních sítích pitné vody a ve stokových sítích, intenzifikace čistírenských procesů, a vodohospodářskou problematiku lázeňských zařízení. Ve všech uvedených oblastech je věnována pozornost užití a rozvoji experimentálních metod a aplikaci matematických modelů.

   Uplatnění

   • Absolvent oboru Vodní hopodářství a vodní stavby nalezne uplatnění jak v akademickém prostředí jako vědecko-pedagogický pracovník na vysokých školách a vědecko-výzkumný pracovník ústavů AV ČR, tak i ve sféře resortního výzkumu a v oblasti komerčního podnikání zaměřeného na konzultační a expertní činnost. Své znalosti může uplatnit i jako špičkový odborník ve vodohospářství.
  • Studijní program Stavební management a inženýring

   Informace o studiu

   • Studenti doktorského studia si prohloubí znalosti v základních disciplínách (užitá matematika, statistika, ekonomické teorie, matematické analýzy v ekonomice) a v ekonomice a řízení stavebnictví (inovace a speciální technologie, ekonomika a strategie stavební firmy, hodnotové inženýrství, simulace rizik a Construction Management - CM, projektový management a facility management atd.). Uchazeč si vybere zaměření podle své orientace a svého výzkumu v oblasti CM, investičních projektů, využití matematických modelů ve stavebnictví atp.
   • Pro stavební aktivity je management rizika rozhodující informací pro minimalizaci ztrát a zvyšování výnosů. Stavební riziko je obecně chápáno jako problematika ovlivňující cíle projektu jeho náklady, čas a kvalitu. Analýza rizika a řízení ve stavebnictví závisí především na intuici, odhadu a zkušenosti. V případě formulace i řešení otázek řízení jsou preferovány kvantitativní metody a podpora pomocí informačních a komunikačních technologií.

   Uplatnění

   • Absolventi doktorského programu naleznou praktické uplatnění na vedoucích pozicích v rámci stavebních firem a všade tam, kde je vyžadována hluboká znalost technických a ekonomických znalostí ve vztahu k řízení staveb, stavební ekonomice a řízení stavebních firem. Dále absolventi působí v takových oborech, jako je financování investic, expertní činnosti, hodnocení rozsáhlých a komplexních technických a ekonomických projektů.
  • Obor - Architektura a stavitelství

   Informace o studiu

   • Obor poskytuje specializované studium zaměřené na specifické problémy obnovy a ochrany stavebního fondu, udržitelného navrhování, typologie, membránových konstrukcí, modulární výstavby, urbanizmu, venkova, krajiny a dalších, což dokládá přehled a náplň zajišťovaných kurzů a zaměření doktorských prací. Fakulta stavební - díky rozmanitosti svých odborných pracovišť - poskytuje oboru potřebné vědní i experimentální zázemí.
   • Anotace studijních předmětů 
   • Studijní plán 

    

   Uplatnění

   • Absolvent doktorského studia je hluboce erudovaným odborníkem, s komplexními znalostmi architektonické a konstrukční tvorby, historických a teoretických kořenů architektury a urbanizmu. Rovněž je seznámen nejen se soudobými, ale i historickými konstrukcemi (s teorií a technologií konstrukcí) a materiály staveb, s technologickými postupy jejich zabezpečení a bude připraven řešit i úkoly regenerace a rozvoje městského a venkovského prostoru. Na rozdíl od absolventa magisterského studia je vybaven rozšířeným vědecko–teoretickým základem, umožňujícím zaujímat nové postoje, vytvářet nové metody a řešení nově vznikajících problémů v rámci trvale udržitelného rozvoje, to vše s ohledem na ekologické důsledky rozvoje městského a venkovského prostoru. Je připraven nalézt uplatnění především jako koncepční pracovník v důležitých institucích, zabývajících se rozvojem sídel, jejich regenerací a obnovou včetně rekonstrukcí památkových objektů, dále pak v řídících a rozhodovacích funkcích orgánů státní správy, v pedagogických a vědeckých funkcích na vysokých školách a výzkumných pracovištích.
  • Obor - Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví

   Informace o studiu

   • Program je formován s cílem vyškolit odborníky pro péči o průmyslové dědictví na území ČR, které je součástí evropské industriální paměti. Vysvětlí způsoby jeho evidence, hodnocení a kategorizace i hledání možností jeho záchrany včetně forem nového využití. Součástí programu je i aktuální téma tzv. průmyslových úhorů (brownfields), průmyslem znehodnocených a posléze opuštěných ploch. Náplň programu přesahuje i do nezbytných témat sociologických, environmentálních i témat industriální archeologie.

   Uplatnění

   • Absolvent doktorského studia bude hluboce erudovaným inženýrem, s komplexními znalostmi architektonické a konstrukční tvorby, historických a teoretických kořenů architektury a urbanizmu.
  • Obor - Geodézie a kartografie

   Informace o studiu

   • Studenti se seznámí s problematikou aplikované matematiky a numerickými metodami, s matematickou statistikou, teorií chyb v geodézii a kartografii, teorií optického zobrazení v aplikaci na geodézii a dále s digitální fotogrammetrií, digitálním katastrem nemovitostí a digitální kartografií. Patřičná pozornost je věnována také teoretickým základům inženýrské geodézie, nejmodernějším metodám určování polohy, technikám kosmické geodézie, navigace a informačním technologiím včetně GIS. Důraz je kladen i na studium fyzikálních vlastností zemského tělesa.

   Uplatnění

   • Absolvent oboru Geodézie a kartografie bude po ukončení studia schopen interdisciplinární vědecko-výzkumné práce např. ve specializaci teoretické a inženýrské geodézie, budování geodetických bodových polí, automatizovaného zpracování geodetických informací, návrhu a tvorbě odvětvových GIS, aplikace dálkového průzkumu Země a digitální fotogrammetrie ve spojení s laserovým skenováním, využití možností digitální kartografie a robustních mapových serverů a rovněž i v oblasti nejrozsáhlejšího informačního systému ve státní správě ISKN. Absolvent také podle svého odborného profilu nalezne uplatnění nejen v resortu zeměměřictví a katastru, ale rovněž ve všech odvětvích, využívajících pro svou rozhodovací a řídící činnost geoinformace, jako např. ve tvorbě a ochraně životního prostředí, vodohospodářství, v logistice, integrovaných záchranných systémech, v územním plánování apod. Dále se absolvent uplatní jako mladý odborný asistent s perspektivou dalšího odborného a pedagogického růstu
Zpátky nahoru