Přijímací řízení

Termín podání přihlášek

1. 1. - 31. 3. 2021

Termín pro podávání přihlášek do ak. roku 2021/2022

Přihláška ke studiu

Termín pro uhrazení poplatku spojeného s přijímacím řízením je 31. 3. 2021

Termín pro zaslání příloh A), B) je 31. 3. 2021

Termín pro zaslání příloh C) – J) je 2. 7. 2021

 

Termíny přijímacích zkoušek

17. – 21. 5. 2021

Termín přijímací zkoušky

Děkan fakulty může v souvislosti s koronavirovou krizí a nutnými hygienickými opatřeními posunout termíny konání pro ústní a písemné části přijímacích zkoušek na pozdější data tak, aby mohly být konány kontaktním způsobem viz směrnice děkana č. 4/2020 (Článek 3)

Přijímací řízení v bodech

 1. V termínu 1. 1. - 31. 3. března 2021 podat elektronickou přihlášku 

  Následně jsou také důležité termíny pro podání příloh přihlášky C-J. 

  Seznam příloh a termínů najdete ve Směrnici děkana (Článek 3 a Článek 7)

 2. Vybrat si studijní program, studijní obor a zaměření studijního oboru, který chcete studovat.

  Lze podat přihlášky i na více studijní oborů, ale je nutné na každý podat samostatnou přihlášku. Počet přihlášek není omezen, ale administrativní poplatek 850 Kč musíte uhradit za každou jednu přihlášku zvlášť.

  Pro více informací čti: Směrnici děkana (Článek 4)

 3. Mít úspěšně ukončené bakalářské studium.

  Více informací ve Směrnici děkana (Článek 7)

 4. V případě, že absolvovujete bakalářské studium na zahraniční škole (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky) je nutné doložit úředně ověřenou kopii potvrzení o uznání rovnocennosti či nostrifikace bakalářského diplomu.

  Pro více informací čti: Směrnici děkana (Článek 7)

 5. Přijímací zkoušku skládáte do každého studijního oboru, na který si podáte přihlášku. Rámcový obsah přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní obory je uveden v příloze Směrnice děkana

 6. Získat minimální počet bodů z přijímací zkoušky nutný pro přijetí ke studiu. Pro více informací k přijímací zkoušce čtěte: Podmínky pro přijetí ke studiu

  Ukázkové testy pro přijímací zkoušku do jednotlivých studijních oborů magisterského studia zde.

 7. Pokud jste cizinec (kromě občanů Slovenské republiky), a chcete studovat v českém jazyce, je třeba prokázat vaší jazykovou připravenost pro studium v českém jazyce.

  Čti: Směrnici děkana (Článek 7)

 8. Pokud máte zájem studovat v anglickém jazyce, je třeba prokázat schopnost studovat v anglickém jazyce vykonáním zkoušky z anglického jazyka viz Směrnice děkana

  Seznamte se také s Poplatky za studium studijního programu v cizím jazyce.

 9. Zapsat se do studia. Zápis do prvního ročníku mgr studia je 7. 9. 2021 (náhradní termín zápisu je 10. 9. 2021)

  Zahájení výuky akademického roku 2021/22 je 20. 9. 2021

Přijímací zkouška

Administrativní poplatek za přijímací řízení

Kolik? 850,- Kč

variabilní symbol:   
77777
konstantní symbol: 
0308 (bezhotovostní platba) - doklad o zaplacení NENÍ NUTNO k přihlášce přikládat
nebo 
0379 (hotovostní platba, údaje pro platbu složenkou typu A) - doklad o zaplacení NUTNO PŘILOŽIT k přihlášce.
specifický symbol:

kód přihlášky

Doplňující údaje pro platbu ze zahraničí:
IBAN: 
CZ7601000000195504610227
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Bankovní poplatky spojené s převodem částky na účet fakulty vždy hradí uchazeč.
Fakultní složenku je možné získat na studijním oddělení fakulty.
Poplatek za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

Kontakt na fakultu

Korespondenční adresa

slouží pro zasílání dokumentů k přijímacímu řízení
Na obálku připište "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ"

Fakulta stavební ČVUT v Praze
Studijní oddělení
Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6 Dejvice

Provoz studijního oddělení je od 12. 3. 2020 zajištěn pro uchazeče o studium korespondenční cestou a prostřednictvím e-mailů. Pro naše studenty platí od 11.5. u přepážek standardní úřední hodiny.

Studijní oddělení

Ing. Ditta Saláková

Vedoucí oddělení

Studijní oddělení

Informace o mgr. přijímacím řízení

Zpátky nahoru