Přijímací řízení

Termín podání přihlášek

1.1. - 31. 3. 2018

Termín podání přihlášek společně s předepsanými přílohami, má-li je uchazeč v době podání přihlášky k dispozici
Elektronická přihláška ke studiu 2018/2019

Termín pro zaslání příloh A), B)

Termín pro uhrazení poplatku spojeného s přijímacím řízením

4. 7. 2018

Termín pro zaslání příloh C) - J)

 

Termíny přijímacích zkoušek

21. - 25. 5. 2018

Termín přijímací zkoušky

Dokumenty k přijímacímu řízení

Vyhláška děkanky č. 10/2017: Podmínky pro přijetí ke studiu v mgr. studijních programech uskutečňovaných na FSv ČVUT v Praze pro ak.rok 2018/19

Směrnice děkanky č. 2/2017: Vyhlášení přijímacího řízení do navazujících mgr. studijních programů uskutečňovaných na FSv ČVUT v Praze pro ak. rok 2018/19

Elektronická přihláška: Možno vkládat do databáze od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018

Zprávy o průběhu přijímacího řízení do magisterského navazujícího studia

 

Přijímací řízení v bodech

 1. Do 31. března 2018 odeslat řádně vyplněnou přihlášku a nejpozději do 4. července 2018 přílohy C-J.

  Seznam příloh - Směrnice děkanky (VI. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY), Elektronická přihláška - možno vkládat do databáze od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018

 2. Vybrat si studijní program, studijní obor a zaměření studijního oboru, který chcete studovat. Na každý zvolený studijní obor, podávat samostatnou přihlášku. Pro více informací, čti:

  Směrnici děkanky (III. VOLBA STUDIJNÍHO PROGRAMU A OBORU)

 3. Počet přihlášek není omezen, ale administrativní poplatek musíte uhradit za každou jednu přihlášku zvlášť. Pro více informací, čti:

  Směrnici děkanky (V. POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY)

 4. Mít úspěšně ukončené bakalářské studium. Čeho čti:

  Směrnici děkanky (VI. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY)

 5. Doložit úředně ověřenou kopii potvrzení o uznání rovnocennosti či nostrifikace bakalářského diplomu v případě, že uchazeč absolvoval bakalářské studium na zahraniční škole (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky). Pro více informací čti: 

  Směrnici děkanky (VI. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY)

 6. Uchazeč koná přijímací zkoušku do každého studijního oboru, na který podal přihlášku. Rámcový obsah přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní obory je uveden v příloze č. 1  Směrnice děkanky.

 7. Získat minimální počet bodů z přijímací zkoušky nutný pro přijetí ke studiu. Pro více informací, čti: 

  Podmínky pro přijetí

 8. Pokud jste cizinec (kromě občanů SR) a chcete studovat v českém jazyce, prokázat schopnost studovat v tomhle jazyce (jak, naleznete v Směrnici děkanky)

  Čti: Směrnici děkanky (VI. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY),

  Nostrifikaci bakalářského diplomu pro přijetí do magisterského studia na FSv (Uznávání zahraničního vzděláníNostrification), Certifikovaná zkouška z češtiny pro studium na VŠ

   

 9. Pokud máte zájem studovat v anglickém jazyce, prokázat schopnost studovat v tomto jazyce (jak, naleznete v Směrnici děkanky)

  Čti: Směrnici děkanky (VI. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY), 

  Poplatky za studium studijního programu v cizím jazyce

 10. Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních oborech studijního programu Civil Engineering zařazených do evropského programu Erasmus Mundus jsou společné pro všechny partnerské instituce. 

  Bližší informace naleznete na stránkách:

       http://www.msc-sahc.org/ – pro studijní obor Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions;

       http://steel.fsv.cvut.cz/suscos/index.htm– pro studijní obor Sustainable Constructions under Natural Hazards and Catastrophic Events.

Přijímací zkouška

Administrativní poplatek za přijímací řízení

Kolik? 650,- Kč

variabilní symbol:   
77777
konstantní symbol: 
0308 (bezhotovostní platba) - doklad o zaplacení NENÍ NUTNO k přihlášce přikládat
nebo 
0379 (hotovostní platba, údaje pro platbu složenkou typu A) - doklad o zaplacení NUTNO PŘILOŽIT k přihlášce.
specifický symbol:

kód přihlášky

Doplňující údaje pro platbu ze zahraničí:
IBAN: 
CZ7601000000195504610227
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Bankovní poplatky spojené s převodem částky na účet fakulty vždy hradí uchazeč.
Fakultní složenku je možné získat na studijním oddělení fakulty.
Poplatek za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

Kontakt na fakultu

Studijní oddělení

Ing. Ditta Saláková

Vedoucí oddělení

Studijní oddělení

Informace o mgr. přijímacím řízení

Zpátky nahoru