Přijímací řízení

Termín podání přihlášek

1.1. - 31. 3. 2020

Termín podání přihlášek do akademického roku 2020/2021, společně s předepsanými přílohami, má-li je uchazeč v době podání přihlášky k dispozici

Termín pro zaslání příloh A), B)

Termín pro uhrazení poplatku spojeného s přijímacím řízením

 

3. 7. 2020

Termín pro zaslání příloh C) - J)

 PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Termíny přijímacích zkoušek

18. - 22. 5. 2020

Termíny přijímacích zkoušek do akademického roku 2020/2021

Konkrétní termín a čas přijímají zkoušky najde uchazeč v aplikaci prihlaska.cvut.cz. Při přihlášení budete vyzváni k zadání kódu přihlášky.

vstoupit do prihlaska.cvut.cz

Dokumenty k přijímacímu řízení

Opatření děkana č.3/2019: Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana č. 8/2019: Vyhlášení přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2020/2021

Příloha ke Směrnici děkana č. 8/2019: Rámcové požadavky k přijímací zkoušce do magisterského studia Fakulty stavební ČVUT v Praze

Opatření děkana č. 1/2019: Uznávání předmětů z předchozího studia 

Zprávy o průběhu přijímacího řízení do magisterského navazujícího studia

 

Přijímací řízení v bodech

 1. V termínu 1. 1. - 31. 3. března 2020 podat elektronickou přihlášku a nejpozději do 3. července 2020 přílohy C-J. 

  Seznam příloh - Směrnice děkana (VI. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY)

 2. Vybrat si studijní program, studijní obor a zaměření studijního oboru, který chcete studovat. Na každý zvolený studijní obor, podávat samostatnou přihlášku. Pro více informací, čti:

  Směrnici děkana (III. VOLBA STUDIJNÍHO PROGRAMU A OBORU)

 3. Počet přihlášek není omezen, ale administrativní poplatek 800 Kč musíte uhradit za každou jednu přihlášku zvlášť. Pro více informací, čti:

  Směrnici děkana (V. POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY)

 4. Mít úspěšně ukončené bakalářské studium. Čti:

  Směrnici děkana (VI. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY)

 5. Doložit úředně ověřenou kopii potvrzení o uznání rovnocennosti či nostrifikace bakalářského diplomu v případě, že uchazeč absolvoval bakalářské studium na zahraniční škole (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky). Pro více informací čti: 

  Směrnici děkana (VI. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY)

 6. Uchazeč koná přijímací zkoušku do každého studijního oboru, na který podal přihlášku. Rámcový obsah přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní obory je uveden v příloze Směrnice děkana

 7. Získat minimální počet bodů z přijímací zkoušky nutný pro přijetí ke studiu. Pro více informací, čti: 

  Podmínky pro přijetí

 8. Pokud jste cizinec (kromě občanů SR) a chcete studovat v českém jazyce, prokázat schopnost studovat v tomto jazyce.

  Čti: Směrnici děkana (VI. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY)

 9. Pokud máte zájem studovat v anglickém jazyce, prokázat schopnost studovat v tomto jazyce (jak, naleznete v Směrnici děkana)

  Čti: Směrnici děkana (VI. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY), 

  Poplatky za studium studijního programu v cizím jazyce

Přijímací zkouška

Administrativní poplatek za přijímací řízení

Kolik? 800,- Kč

variabilní symbol:   
77777
konstantní symbol: 
0308 (bezhotovostní platba) - doklad o zaplacení NENÍ NUTNO k přihlášce přikládat
nebo 
0379 (hotovostní platba, údaje pro platbu složenkou typu A) - doklad o zaplacení NUTNO PŘILOŽIT k přihlášce.
specifický symbol:

kód přihlášky

Doplňující údaje pro platbu ze zahraničí:
IBAN: 
CZ7601000000195504610227
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Bankovní poplatky spojené s převodem částky na účet fakulty vždy hradí uchazeč.
Fakultní složenku je možné získat na studijním oddělení fakulty.
Poplatek za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

Kontakt na fakultu

Studijní oddělení

Ing. Ditta Saláková

Vedoucí oddělení

Studijní oddělení

Informace o mgr. přijímacím řízení

Zpátky nahoru