Přijímací řízení

Termín podání přihlášek

1.1. - 31. 3. 2019

Termín podání přihlášek společně s předepsanými přílohami, má-li je uchazeč v době podání přihlášky k dispozici

Termín pro zaslání příloh A), B)

Termín pro uhrazení poplatku spojeného s přijímacím řízením

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

4. 7. 2019

Termín pro zaslání příloh C) - J)

 

Termíny přijímacích zkoušek

20. - 24. 5. 2019

Termíny přijímacích zkoušek do akademického roku 2019/2020

Dokumenty k přijímacímu řízení

Vyhláška děkana č. 11/2018: Podmínky pro přijetí ke studiu v mgr. studijních programech uskutečňovaných na FSv ČVUT v Praze pro ak.rok 2019/2020

Směrnice děkana č. 4/2018: Vyhlášení přijímacího řízení do navazujících mgr. studijních programů uskutečňovaných na FSv ČVUT v Praze pro ak. rok 2019/2020

Příloha č. 1 ke Směrnici děkana č. 4/2018: Rámcové požadavky k přijímací zkoušce do magisterského studia Fakulty stavební ČVUT v Praze pro ak. rok 2019/2020

Zprávy o průběhu přijímacího řízení do magisterského navazujícího studia

 

Přijímací řízení v bodech

 1. Do 31. března 2019 odeslat řádně vyplněnou přihlášku a nejpozději do 4. července 2019 přílohy C-J.

  Seznam příloh - Směrnice děkana (VI. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY), Elektronická přihláška - možno vkládat do databáze od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019

 2. Vybrat si studijní program, studijní obor a zaměření studijního oboru, který chcete studovat. Na každý zvolený studijní obor, podávat samostatnou přihlášku. Pro více informací, čti:

  Směrnici děkana (III. VOLBA STUDIJNÍHO PROGRAMU A OBORU)

 3. Počet přihlášek není omezen, ale administrativní poplatek musíte uhradit za každou jednu přihlášku zvlášť. Pro více informací, čti:

  Směrnici děkana (V. POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY)

 4. Mít úspěšně ukončené bakalářské studium. Čeho čti:

  Směrnici děkana (VI. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY)

 5. Doložit úředně ověřenou kopii potvrzení o uznání rovnocennosti či nostrifikace bakalářského diplomu v případě, že uchazeč absolvoval bakalářské studium na zahraniční škole (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky). Pro více informací čti: 

  Směrnici děkana (VI. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY)

 6. Uchazeč koná přijímací zkoušku do každého studijního oboru, na který podal přihlášku. Rámcový obsah přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní obory je uveden v příloze č. 1  Směrnice děkana

 7. Získat minimální počet bodů z přijímací zkoušky nutný pro přijetí ke studiu. Pro více informací, čti: 

  Podmínky pro přijetí

 8. Pokud jste cizinec (kromě občanů SR) a chcete studovat v českém jazyce, prokázat schopnost studovat v tomto jazyce (dle Směrnice děkana)

  Čti: Směrnici děkana (VI. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY),

  Nostrifikaci bakalářského diplomu pro přijetí do magisterského studia na FSv (Uznávání zahraničního vzděláníNostrification), Certifikovaná zkouška z češtiny pro studium na VŠ

   

 9. Pokud máte zájem studovat v anglickém jazyce, prokázat schopnost studovat v tomto jazyce (jak, naleznete v Směrnici děkana)

  Čti: Směrnici děkana (VI. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY), 

  Poplatky za studium studijního programu v cizím jazyce

Přijímací zkouška

Administrativní poplatek za přijímací řízení

Kolik? 650,- Kč

variabilní symbol:   
77777
konstantní symbol: 
0308 (bezhotovostní platba) - doklad o zaplacení NENÍ NUTNO k přihlášce přikládat
nebo 
0379 (hotovostní platba, údaje pro platbu složenkou typu A) - doklad o zaplacení NUTNO PŘILOŽIT k přihlášce.
specifický symbol:

kód přihlášky

Doplňující údaje pro platbu ze zahraničí:
IBAN: 
CZ7601000000195504610227
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Bankovní poplatky spojené s převodem částky na účet fakulty vždy hradí uchazeč.
Fakultní složenku je možné získat na studijním oddělení fakulty.
Poplatek za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

Kontakt na fakultu

Studijní oddělení

Ing. Ditta Saláková

Vedoucí oddělení

Studijní oddělení

Informace o mgr. přijímacím řízení

Zpátky nahoru