Přijímací řízení

Termín podání přihlášek

1. 1. - 31. 3. 2021

Podávání přihlášek do ak. roku 2020/2021 je uzavřeno.

Přijímací řízení do ak. roku 2021/2022 bude vyhlášeno v listopadu 2020.

Podávání přihlášek bude možné od 1. ledna do 31. března 2021.

 

 

 

Termíny přijímacích zkoušek

Termíny přijímacích zkoušek jsou posunuté na 31. 8. až 4. 9. 2020

Termín přijímacího řízení do magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021 byl kvůli situaci COVID-19 posunut na 31. 8. až 4. 9. 2020

Konkrétní termín a čas přijímají zkoušky najde uchazeč v aplikaci prihlaska.cvut.cz. Při přihlášení budete vyzváni k zadání kódu přihlášky.

vstoupit do prihlaska.cvut.cz

Dokumenty k přijímacímu řízení

nové Směrnice děkana č. 8/2019 - dodatek 1: A. Úprava termínů pro vyhlášené přijímací řízení s podáním přihlášek do 31. 3. 2020; B. Vyhlášení přijímacího řízení do nově akreditovaného magisterského studijního programu Water and Environmental Engineering

nové Opatření děkana č.6/2020: Podmínky pro přijetí ke studiu v mgr. programu Water and Environmental Engineering pro ak. rok 2020/21

Směrnice děkana č. 8/2019: Vyhlášení přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2020/2021

Opatření děkana č.3/2019: Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2020/2021

Příloha ke Směrnici děkana č. 8/2019: Rámcové požadavky k přijímací zkoušce do magisterského studia Fakulty stavební ČVUT v Praze

Opatření děkana č. 1/2019: Uznávání předmětů z předchozího studia 

Zprávy o průběhu přijímacího řízení do magisterského navazujícího studia

 

Přijímací řízení v bodech

 1. V termínu 1. 1. - 31. 3. března 2020 podat elektronickou přihlášku a nejpozději do 3. července 2020 přílohy C-J. 

  Seznam příloh - Směrnice děkana (VI. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY)

 2. Vybrat si studijní program, studijní obor a zaměření studijního oboru, který chcete studovat. Na každý zvolený studijní obor, podávat samostatnou přihlášku. Pro více informací, čti:

  Směrnici děkana (III. VOLBA STUDIJNÍHO PROGRAMU A OBORU)

 3. Počet přihlášek není omezen, ale administrativní poplatek 800 Kč musíte uhradit za každou jednu přihlášku zvlášť. Pro více informací, čti:

  Směrnici děkana (V. POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY)

 4. Mít úspěšně ukončené bakalářské studium. Čti:

  Směrnici děkana (VI. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY)

 5. Doložit úředně ověřenou kopii potvrzení o uznání rovnocennosti či nostrifikace bakalářského diplomu v případě, že uchazeč absolvoval bakalářské studium na zahraniční škole (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky). Pro více informací čti: 

  Směrnici děkana (VI. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY)

 6. Uchazeč koná přijímací zkoušku do každého studijního oboru, na který podal přihlášku. Rámcový obsah přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní obory je uveden v příloze Směrnice děkana

 7. Získat minimální počet bodů z přijímací zkoušky nutný pro přijetí ke studiu. Pro více informací k přijímací zkoušce, čti: Podmínky pro přijetí 

  Ukázkové testy pro přijímací zkoušku do jednotlivých studijních oborů magisterského studia zde.

 8. Pokud jste cizinec (kromě občanů SR) a chcete studovat v českém jazyce, prokázat schopnost studovat v tomto jazyce.

  Čti: Směrnici děkana (VI. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY)

 9. Pokud máte zájem studovat v anglickém jazyce, prokázat schopnost studovat v tomto jazyce (jak, naleznete v Směrnici děkana)

  Čti: Směrnici děkana (VI. PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY), 

  Poplatky za studium studijního programu v cizím jazyce

Přijímací zkouška

Administrativní poplatek za přijímací řízení

Kolik? 800,- Kč

variabilní symbol:   
77777
konstantní symbol: 
0308 (bezhotovostní platba) - doklad o zaplacení NENÍ NUTNO k přihlášce přikládat
nebo 
0379 (hotovostní platba, údaje pro platbu složenkou typu A) - doklad o zaplacení NUTNO PŘILOŽIT k přihlášce.
specifický symbol:

kód přihlášky

Doplňující údaje pro platbu ze zahraničí:
IBAN: 
CZ7601000000195504610227
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Bankovní poplatky spojené s převodem částky na účet fakulty vždy hradí uchazeč.
Fakultní složenku je možné získat na studijním oddělení fakulty.
Poplatek za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

Kontakt na fakultu

Korespondenční adresa

slouží pro zasílání dokumentů k přijímacímu řízení
Na obálku připište "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ"

Fakulta stavební ČVUT v Praze
Studijní oddělení
Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6 Dejvice

Provoz studijního oddělení je od 12. 3. 2020 zajištěn pro uchazeče o studium korespondenční cestou a prostřednictvím e-mailů. Pro naše studenty platí od 11.5. u přepážek standardní úřední hodiny.

Studijní oddělení

Ing. Ditta Saláková

Vedoucí oddělení
Zpátky nahoru