Studijní programy

Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských oborů, je možné studovat některé magisterské obory v angličtině. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

  • Obor - Konstrukce pozemních staveb

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 1,5

   Obor - Konstrukce pozemních staveb

   Obor je zaměřen na navrhování nosných konstrukcí budov, statiku a dynamiku. Diplomové práce se řeší ve spolupráci s praxí a zapojením do výzkumných úkolů.

   Informace o studiu

   • Modelování, materiálové modely, numerická i experimentální analýza
   • Komplexní navrhování všech typů nosných konstrukcí budov (nosný systém, interakce konstrukčních prvků včetně interakce s podložím)
   • Studijní plán

   Uplatnění

   • Navrhování konstrukčně-statické části pozemních staveb
   • Koncepční navrhování nosných konstrukcí pozemních staveb
   • Vývoj a zkoušení stavebních materiálů, nosných prvků a systémů objektů pozemních staveb
   • Profese StatikProjektant, Stavbyvedoucí, Pracovník veřejné správy

    

  • Obor - Konstrukce a dopravní stavby

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 1,5

   Obor - Konstrukce a dopravní stavby

   Informace o studiu

   • Navrhování konstrukcí dopravních a podzemních staveb, inženýrských a mostních konstrukcí
   • Řízení výstavby inženýrských staveb
   • Zameření studijního oboru - 3607T009 KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY (K) pro vyplnění do přihlášky do magisterského studia
    zaměření 1: K - Inženýrské konstrukce (studijní plán)
    zaměření 2: D - Dopravní stavby (studijní plán)

   Uplatnění

   • Specialisté při navrhování a projektování, ve výstavbě, údržbě a modernizaci inženýrských konstrukcí a mostů, dopravních a podzemních staveb
   • Vedoucí pracovníci v institucích zabývajících se organizací různých druhů dopravy a v institucích se zaměřením na inženýrský urbanismu
   • Profese StatikProjektant, Stavbyvedoucí, Pracovník veřejné správy
  • Obor - Vodní hospodářství a vodní stavby

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 1,5

   Obor - Vodní hospodářství a vodní stavby

   Zaujalo vás studium bakalářského oboru Vodní hospodářství a vodní stavby? Pojďte si rozšířit znalosti tohoto oboru v magisterském studiu a získat vyšší kvalifikaci pro vaše širší a prestižnější profesionální uplatnění!

   Informace o studiu

   • Správa a management ve vodním hospodářství, modelování a optimalizace procesů ve vodohospodářských systémech
   • Projektování, výstavba a provoz vodních a jiných staveb
   • Principy vodohospodářského výzkumu
   • Studijní plán

   Uplatnění

  • Obor - Inženýrství životního prostředí

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 1,5

   Obor - Inženýrství životního prostředí

   Najít svoji profesní cestu je na tomto oboru jednoduché, neboť všechna odvětví lidské činnosti přicházejí do styku s životním prostředím a možnosti uplatnění jsou tak široké.

   Informace o studiu

   • Náplní studia je řešení komplexních problémů ochrany životního prostředí ovlivněného stavební činností v krajině
   • Studijní plán

   Uplatnění

   • Absolventi se uplatní při řešení problematiky životního prostředí ve stavebnictví
   • Jako odborníci v soukromém sektoru 
   • Ve státní správě v resortu životního prostředí, zemědělství, dopravy
   • Ve výzkumných organizacích zabývající se využitím a ochranou vodních zdrojů, půdy a krajiny
   • Profese Ekolog a krajinný inženýr, Projektant, StavbyvedoucíPracovník veřejné správy
  • Obor - Projektový management a inženýring

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 1,5

   Obor - Projektový management a inženýring

   Studijní oblasti zahrnují stavební management a oblast finančního řízení, inženýring, projektové řízení (developer, projektový manažer apod.), oceňování nemovitostí a facility management.

   Informace o studiu

   • Projektové řízení přípravy, realizace a provádění staveb
   • Tvorba nabídek a nákladový management
   • Časové plánování a financování staveb
   • Personální a mzdové řízení
   • Projektový controlling
   • Studijní plán

   Uplatnění

   • Řízení stavebních projektů ve funkcích projektového manažera
   • Projektový inženýr ve výstavbových projektech
   • V poradenských a projektových společnostech
   • Profese Stavební manažer a ekonom
  • Obor - Materiálové inženýrství

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 1,5

   Obor - Materiálové inženýrství

   Studium a spolupráce se špičkovým pracovištěm dává šanci být u vývoje a zkoušení nových materiálů a technologií, umožňuje hledat řešení a objevovat novinky nejen pro oblast stavebnictví.

   Informace o studiu

   • Podrobná znalost vlastností a chování materiálů používaných ve stavebnictví
   • Technologie výroby stavebních hmot
   • Experimentální analýza a testování materiálů
   • Návrh optimálního řešení konstrukcí z pohledu materiálové báze
   • Studijní plán

   Uplatnění

   • Ve výzkumu a vývoji nových materiálů
   • Jako kontrolor kvality výroby stavebních materiálů
   • Ve firmách zabývajících se zkoušením a měřením stavebních materiálů a konstrukcí
   • Při navrhování atypických konstrukcí se specifickými požadavky na trvanlivost a funkčnost
   • V oblasti diagnostiky poruch a sanace staveb
   • Jako materiálový specialista při realizaci staveb
   • Ve firmách zabývajících se recyklací materiálů a využíváním druhotných surovinových zdrojů
   • Při rekonstrukci památkově chráněných historických budov
   • Při projektování staveb – zejména při volbě vhodného materiálového a technologického řešení
   • Profese Technolog, MetrologProjektant, Stavbyvedoucí, Pracovník veřejné správy
  • Obor - Stavební management

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 1,5

   Obor - Stavební management

   Absolvent se stane univerzálně technicky a ekonomicky vzdělaným odborníkem se širokou možností uplatnění na trhu práce. K základu odborných technických znalostí z bakalářského studia získá na tomto oboru znalosti z oblasti managementu a ekonomiky.

   Informace o studiu

   • Ekonomická a manažerská příprava absolventů technických bakalářských oborů
   • Podnikový management
   • Projektové řízení
   • Development nemovitostí a facility management
   • Inovační inženýrství
   • Studijní plán

   Uplatnění

  • Obor - Příprava, realizace a provoz staveb

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 1,5

   Obor - Příprava, realizace a provoz staveb

   Studium rozšiřuje znalosti bakalářského studia zejména v oblasti realizace a provozu staveb. Studenti jsou seznámeni s moderními metodami a technologiemi, které ve své praxi následně mohou využít.

   Informace o studiu

   • Příprava, plánování a řízení stavby, řízení lidských zdrojů
   • Bezpečnost práce na staveništích, rizikové inženýrství
   • Rozpočtování a oceňování, řízení kvality ve stavebnictví
   • Stroje a mechanizace ve stavebnictví
   • Řízení environmentálního působení stavební činnosti
   • Řízení správy, provozu a údržby budov
   • Studijní plán

   Uplatnění

  • Integrální bezpečnost staveb

   Studijní program Integrální bezpečnost staveb

   Délka studia: 1,5 roku

   Integrální bezpečnost staveb

   Vedle akcentu na požární bezpečnost budov je profil absolventa doplněn o znalosti a dovednosti v oblasti rizik havárií na životní prostředí, na udržitelný rozvoj, na energeticky úspornou výstavu včetně rizik ve finanční řízení, investování a pojišťování.

   Informace o studiu

   • Zaměřen na bezpečnost staveb s důrazem na požární problematiku
   • Nabízí studentům znalosti, dovednosti a modely myšlení v oblasti stavební výroby, navrhování staveb, požární ochrany budov, rizikového inženýrství, ochrany životního prostředí a udržitelné výstavby
   • Studijní plán

   Uplatnění

  • Specializace - Inženýrská geodézie

   Studijní program Geodézie a kartografie

   Délka studia: 2

   Specializace - Inženýrská geodézie

   Informační technologie vnesly do tradiční geodézie nové možnosti. Uplatnění absolventů se tak rozšířilo napříč oblastmi životního prostředí, dopravy, památkové péče a dalších.

   Informace o studiu

   • Technická a inženýrská geodézie
   • Globální družicové polohové systémy
   • Katastr nemovitostí
   • Digitální kartografie
   • Fotogrammetrie a dálkový průzkum Země
   • studijní plán

   Uplatnění

   • Řízení projektů geodetických prací ve výstavbě a dopravě
   • Správa a tvorba dat pro Informační systém zeměměřictví a katastru nemovitostí
   • Specialista v oblasti budování geodetických základů (mezinárodní spolupráce)
   • Manažer týmové spolupráce s orgány státní správy (pozemkové úřady, odbory životního prostředí, dopravy, památkové péče, aj.)
   • Specialista na inženýrskou geodézii
   • Profese Geodet, Pracovník veřejné správy
  • Specializace - Geomatika

   Studijní program Geodézie a kartografie

   Délka studia: 2 roky

   Specializace - Geomatika

   Propojení informatiky a geodézie rozšířilo profesní uplatnění do oblastí, které využívají sběr a analýzu geografických dat.

   Informace o studiu

   • Statistika, programování
   • Dálkový průzkum Země, fotogrammetrie
   • Zpracování a analýza dat
   • Geografické informační systémy (GIS)
   • Teoretická geodézie
   • Studijní plán

   Uplatnění

   • Specialista na správu geografických informačních systémů
   • Analytik prostorových dat
   • Programátor nástrojů pro analýzu a publikaci prostorových dat
   • Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
   • Informační systém katastru nemovitostí (ISKN), vedení a revize katastru
   • Profese Geodet, Pracovník veřejné správy
  • Architektura a stavitelství

   Studijní program Architektura a stavitelství

   Délka studia: 2

   Architektura a stavitelství

   Magisterské studium už převážně obsahuje předměty z oblasti architektury a architektonické tvorby. Hlavní důraz je zde kladen na ateliérovou tvorbu včetně navrhování interiéru a urbanistického ateliéru.

   Informace o studiu

   • Architektonické a konstrukční navrhování staveb
   • Esteticko-výtvarné řešení návrhu a realizace staveb
   • Ateliérová tvorba
   • Rekonstrukce a ochrana památek, včetně památek národního kulturního dědictví
   • Urbanismus a územní plánování
   • Zameření studijního oboru - 3501T011 ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ (A) pro vyplnění do přihlášky do magisterského studia
    zaměření 1: Architektura a stavitelství Studijní plán
    zaměření 2: Architektura a urbanismus Studijní plán
    zaměření 3: Ochrana a obnova památek Studijní plán

   Uplatnění

   • Architekti s rozšířeným inženýrským vzděláním v oblasti koncepčního navrhování a projektování staveb
   • Koordinátoři projektového týmu
   • Architektonický a technický dozor staveb
   • Profese Architekt, Projektant, Pracovník veřejné správy
  • Obor - Budovy a prostředí

   Studijní program Budovy a prostředí

   Délka studia: 1,5 roku

   Obor - Budovy a prostředí

   Cílem oboru je chápání budovy jako celku s vazbami na vnější i vnitřní životní prostředí v měřítku celého životního cyklu budov (Integrated building design).

   Informace o studiu

   • Prohlubující kurzy z oboru technických zařízení budov zaměřené na pokročilé koncepční a integrované navrhování technických zařízení budov
   • Prohlubující kurzy z oblasti konstrukcí pozemních staveb zaměřené na integrované navrhování budov, s důrazem na stavebně-energetickou a materiálově-konstrukční koncepci
   • Základní kurzy matematického modelování energetického a environmentálního chování budov (BPS a CFD), energetického auditorství a aplikované ekologie
   • Projekty a laboratorní výuka
   • Dobrovolné letní školy
   • Zameření studijního oboru - 3608T006 BUDOVY A PROSTŘEDÍ (B) pro vyplnění do přihlášky do magisterského studia
    zaměření 1: Technická zařízení (studijní plán)
    zaměření 2: Konstrukce budov (studijní plán)

   Uplatnění

   • Navrhování budov (komplexní stavebně-technické řešení)
   • Projektant – specialista tzb (technická zařízení budov - vytápění, vzduchotechnika, zdravotně-technické instalace) 
   • Konzultační činnost v oboru tepelná technika, akustika, osvětlení, energetika budov, energetické auditorství
   • Vedoucí projekčního týmu specialistů tzb
   • Realizace staveb
   • Management provozu budov (facility management)
   • Výzkum a vývoj
   • Státní správa
   • Doktorské studium
   • Profese Projektant, Specialista na technická zařízení budov (TZB), Pracovník veřejné správy
  • Inteligentní budovy

   Studijní program Inteligentní budovy

   Délka studia: 2 roky

   Inteligentní budovy

   Zaměření oboru odpovídá realitě současného stavitelství, kdy budovy jsou komplikovanými technologickými objekty a je potřeba odborníků, kteří budou umět využít schopnosti řídicích systémů ke zvýšení komfortu a snížení energetické náročnosti.

   Informace o studiu

   • Mezifakultní studijní obor společně vyučovaný fakultami stavební, strojní a elektrotechnickou fakultou ČVUT v Praze
   • Varianty zaměření studia na stavební inženýrství, elektrotechniku/informatiku nebo na strojní inženýrství
   • Studijní plán

   Uplatnění

   • Při návrhu, realizaci a řízení moderních budov, vývoji a výrobě prvků pro inteligentní budovy
   • V řízení, správě a provozu budov a zařízení techniky prostředí velkých budov
   • Ve státní správě (stavební úřady, státní dozory – životní prostředí, hygiena)
   • V poradenských a výzkumných organizacích
   • Profese Projektant, Specialista na technická zařízení budov(TZB), Pracovník veřejné správy
  • Water and Environmental Engineering

   Studijní program Water and Environmental Engineering

   Délka studia: 2 roky

   Water and Environmental Engineering

   The MSc programme in Water and Environmental Engineering aims to educate and train civil engineers with advanced knowledge and technical competences to solve complex problems, build facilities and provide services in water- and environment-related disciplines helping to develop and safeguard our environment and society.

   Informace o studiu

   The two-years programme offers three specializations (tracks). All specializations comprise a common block of compulsory core courses providing a broad fundamental basis (courses related to hydraulics, hydrology, risk analysis, water quality and water reservoir management).

   Study plans:

   Hydraulic Engineering
   Environmental Engineering and Science
   Water Management

   How to aply

   Informace o přijímacím řízení v českém jazyce - Směrnice děkana, část B

   Uplatnění

   The MSc programme in Water and Environmental Engineering aims to educate and train civil engineers with advanced knowledge and technical competences to solve complex problems, build facilities and provide services in water- and environment-related disciplines helping to develop and safeguard our environment and society.

   The engineers are able to work professionally in complex conditions and deliver technologically and scientifically sound solutions based on the understanding of processes and the interactions of the addressed engineering problems and challenges.

   They find employment opportunities and career prospects with profit- and non-profit employers such as contractors, engineering and consultancy companies, water administrators, governmental bodies and academic institutions. 

   application form

  • Obor - Building Structures

   Studijní program Civil Engineering

   Délka studia: 1,5 roku

   Obor - Building Structures

   Study plan is focused on detailed analyses of load-bearing structures, design of concrete, steel, timber and masonry elements and structures including their interactions as well as optimization of their structural and technological design.

   Informace o studiu

   • Complex design of building structures (load-bearing systems, final completion structures, interaction of structural members) respecting the criteria of sustainable construction
   • Modelling of structural members, numerical and experimental analyses
   • Studijní plán

   Uplatnění

   • Design of structural static parts of buildings
   • Integrated design of buildings and their parts specialized in functional, structural static and physical characteristics (acoustics, thermal and moisture microclimate, lighting)
   • Building materials development and testing
   • Profession StatikProjektant, Stavbyvedoucí, Pracovník veřejné správy
Zpátky nahoru