Studijní programy

Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských oborů, je možné studovat některé magisterské obory v angličtině. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

  • Obor - Konstrukce pozemních staveb

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 1,5

   Obor - Konstrukce pozemních staveb

   Obor je zaměřen na navrhování nosných konstrukcí budov, statiku a dynamiku. Diplomové práce se řeší ve spolupráci s praxí a zapojením do výzkumných úkolů.

   Informace o studiu

   • Modelování, materiálové modely, numerická i experimentální analýza
   • Komplexní navrhování všech typů nosných konstrukcí budov (nosný systém, interakce konstrukčních prvků včetně interakce s podložím)
   • Studijní plán

   Uplatnění

   • Navrhování konstrukčně-statické části pozemních staveb
   • Koncepční navrhování nosných konstrukcí pozemních staveb
   • Vývoj a zkoušení stavebních materiálů, nosných prvků a systémů objektů pozemních staveb
   • Profese StatikProjektant, Stavbyvedoucí, Pracovník veřejné správy

    

  • Obor - Konstrukce a dopravní stavby

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 1,5

   Obor - Konstrukce a dopravní stavby

   Informace o studiu

   • Navrhování konstrukcí dopravních a podzemních staveb, inženýrských a mostních konstrukcí
   • Řízení výstavby inženýrských staveb
   • Zameření studijního oboru - 3607T009 KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY (K) pro vyplnění do přihlášky do magisterského studia
    zaměření 1: K - Inženýrské konstrukce (studijní plán)
    zaměření 2: D - Dopravní stavby (studijní plán)

   Uplatnění

   • Specialisté při navrhování a projektování, ve výstavbě, údržbě a modernizaci inženýrských konstrukcí a mostů, dopravních a podzemních staveb
   • Vedoucí pracovníci v institucích zabývajících se organizací různých druhů dopravy a v institucích se zaměřením na inženýrský urbanismu
   • Profese StatikProjektant, Stavbyvedoucí, Pracovník veřejné správy
  • Obor - Vodní hospodářství a vodní stavby

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 1,5

   Obor - Vodní hospodářství a vodní stavby

   Zaujalo vás studium bakalářského oboru Vodní hospodářství a vodní stavby? Pojďte si rozšířit znalosti tohoto oboru v magisterském studiu a získat vyšší kvalifikaci pro vaše širší a prestižnější profesionální uplatnění!

   Informace o studiu

   • Správa a management ve vodním hospodářství, modelování a optimalizace procesů ve vodohospodářských systémech
   • Projektování, výstavba a provoz vodních a jiných staveb
   • Principy vodohospodářského výzkumu
   • Studijní plán

   Uplatnění

  • Obor - Inženýrství životního prostředí

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 1,5

   Obor - Inženýrství životního prostředí

   Najít svoji profesní cestu je na tomto oboru jednoduché, neboť všechna odvětví lidské činnosti přicházejí do styku s životním prostředím a možnosti uplatnění jsou tak široké.

   Informace o studiu

   • Náplní studia je řešení komplexních problémů ochrany životního prostředí ovlivněného stavební činností v krajině
   • Studijní plán

   Uplatnění

   • Absolventi se uplatní při řešení problematiky životního prostředí ve stavebnictví
   • Jako odborníci v soukromém sektoru 
   • Ve státní správě v resortu životního prostředí, zemědělství, dopravy
   • Ve výzkumných organizacích zabývající se využitím a ochranou vodních zdrojů, půdy a krajiny
   • Profese Ekolog a krajinný inženýr, Projektant, StavbyvedoucíPracovník veřejné správy
  • Obor - Projektový management a inženýring

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 1,5

   Obor - Projektový management a inženýring

   Studijní oblasti zahrnují stavební management a oblast finančního řízení, inženýring, projektové řízení (developer, projektový manažer apod.), oceňování nemovitostí a facility management.

   Informace o studiu

   • Projektové řízení přípravy, realizace a provádění staveb
   • Tvorba nabídek a nákladový management
   • Časové plánování a financování staveb
   • Personální a mzdové řízení
   • Projektový controlling
   • Studijní plán

   Uplatnění

   • Řízení stavebních projektů ve funkcích projektového manažera
   • Projektový inženýr ve výstavbových projektech
   • V poradenských a projektových společnostech
   • Profese Stavební manažer a ekonom
  • Obor - Materiálové inženýrství

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 1,5

   Obor - Materiálové inženýrství

   Studium a spolupráce se špičkovým pracovištěm dává šanci být u vývoje a zkoušení nových materiálů a technologií, umožňuje hledat řešení a objevovat novinky nejen pro oblast stavebnictví.

   Informace o studiu

   • Podrobná znalost vlastností a chování materiálů používaných ve stavebnictví
   • Technologie výroby stavebních hmot
   • Experimentální analýza a testování materiálů
   • Návrh optimálního řešení konstrukcí z pohledu materiálové báze
   • Studijní plán

   Uplatnění

   • Ve výzkumu a vývoji nových materiálů
   • Jako kontrolor kvality výroby stavebních materiálů
   • Ve firmách zabývajících se zkoušením a měřením stavebních materiálů a konstrukcí
   • Při navrhování atypických konstrukcí se specifickými požadavky na trvanlivost a funkčnost
   • V oblasti diagnostiky poruch a sanace staveb
   • Jako materiálový specialista při realizaci staveb
   • Ve firmách zabývajících se recyklací materiálů a využíváním druhotných surovinových zdrojů
   • Při rekonstrukci památkově chráněných historických budov
   • Při projektování staveb – zejména při volbě vhodného materiálového a technologického řešení
   • Profese Technolog, MetrologProjektant, Stavbyvedoucí, Pracovník veřejné správy
  • Obor - Stavební management

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 1,5

   Obor - Stavební management

   Absolvent se stane univerzálně technicky a ekonomicky vzdělaným odborníkem se širokou možností uplatnění na trhu práce. K základu odborných technických znalostí z bakalářského studia získá na tomto oboru znalosti z oblasti managementu a ekonomiky.

   Informace o studiu

   • Ekonomická a manažerská příprava absolventů technických bakalářských oborů
   • Podnikový management
   • Projektové řízení
   • Development nemovitostí a facility management
   • Inovační inženýrství
   • Studijní plán

   Uplatnění

  • Obor - Příprava, realizace a provoz staveb

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 1,5

   Obor - Příprava, realizace a provoz staveb

   Studium rozšiřuje znalosti bakalářského studia zejména v oblasti realizace a provozu staveb. Studenti jsou seznámeni s moderními metodami a technologiemi, které ve své praxi následně mohou využít.

   Informace o studiu

   • Příprava, plánování a řízení stavby, řízení lidských zdrojů
   • Bezpečnost práce na staveništích, rizikové inženýrství
   • Rozpočtování a oceňování, řízení kvality ve stavebnictví
   • Stroje a mechanizace ve stavebnictví
   • Řízení environmentálního působení stavební činnosti
   • Řízení správy, provozu a údržby budov
   • Studijní plán

   Uplatnění

  • Obor - Integrální bezpečnost staveb

   Studijní program Stavební inženýrství

   Délka studia: 1,5 roku

   Obor - Integrální bezpečnost staveb

   Vedle akcentu na požární bezpečnost budov je profil absolventa doplněn o znalosti a dovednosti v oblasti rizik havárií na životní prostředí, na udržitelný rozvoj, na energeticky úspornou výstavu včetně rizik ve finanční řízení, investování a pojišťování.

   Informace o studiu

   • Zaměřen na bezpečnost staveb s důrazem na požární problematiku
   • Nabízí studentům znalosti, dovednosti a modely myšlení v oblasti stavební výroby, navrhování staveb, požární ochrany budov, rizikového inženýrství, ochrany životního prostředí a udržitelné výstavby
   • Studijní plán

   Uplatnění

  • Obor - Architektura a stavitelství

   Studijní program Architektura a stavitelství

   Délka studia: 2

   Obor - Architektura a stavitelství

   Magisterské studium už převážně obsahuje předměty z oblasti architektury a architektonické tvorby. Hlavní důraz je zde kladen na ateliérovou tvorbu včetně navrhování interiéru a urbanistického ateliéru.

   Informace o studiu

   • Architektonické a konstrukční navrhování staveb
   • Esteticko-výtvarné řešení návrhu a realizace staveb
   • Ateliérová tvorba
   • Rekonstrukce a ochrana památek, včetně památek národního kulturního dědictví
   • Urbanismus a územní plánování
   • Studijní plán
   • Zameření studijního oboru - 3501T011 ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ (A) pro vyplnění do přihlášky do magisterského studia
    zaměření 1: Architektura a stavitelství
    zaměření 2: Architektura a urbanismus 
    zaměření 3: Ochrana a obnova památek

   Uplatnění

   • Architekti s rozšířeným inženýrským vzděláním v oblasti koncepčního navrhování a projektování staveb
   • Koordinátoři projektového týmu
   • Architektonický a technický dozor staveb
   • Profese Architekt, Projektant, Pracovník veřejné správy
  • Specializace - Inženýrská geodézie

   Studijní program Geodézie a kartografie

   Délka studia: 2

   Specializace - Inženýrská geodézie

   Informační technologie vnesly do tradiční geodézie nové možnosti. Uplatnění absolventů se tak rozšířilo napříč oblastmi životního prostředí, dopravy, památkové péče a dalších.

   Informace o studiu

   • Technická a inženýrská geodézie
   • Globální družicové polohové systémy
   • Katastr nemovitostí
   • Digitální kartografie
   • Fotogrammetrie a dálkový průzkum Země
   • studijní plán

   Uplatnění

   • Řízení projektů geodetických prací ve výstavbě a dopravě
   • Správa a tvorba dat pro Informační systém zeměměřictví a katastru nemovitostí
   • Specialista v oblasti budování geodetických základů (mezinárodní spolupráce)
   • Manažer týmové spolupráce s orgány státní správy (pozemkové úřady, odbory životního prostředí, dopravy, památkové péče, aj.)
   • Specialista na inženýrskou geodézii
   • Profese Geodet, Pracovník veřejné správy
  • Specializace - Geomatika

   Studijní program Geodézie a kartografie

   Délka studia: 2 roky

   Specializace - Geomatika

   Propojení informatiky a geodézie rozšířilo profesní uplatnění do oblastí, které využívají sběr a analýzu geografických dat.

   Informace o studiu

   • Statistika, programování
   • Dálkový průzkum Země, fotogrammetrie
   • Zpracování a analýza dat
   • Geografické informační systémy (GIS)
   • Teoretická geodézie
   • Studijní plán

   Uplatnění

   • Specialista na správu geografických informačních systémů
   • Analytik prostorových dat
   • Programátor nástrojů pro analýzu a publikaci prostorových dat
   • Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
   • Informační systém katastru nemovitostí (ISKN), vedení a revize katastru
   • Profese Geodet, Pracovník veřejné správy
  • Obor - Budovy a prostředí

   Studijní program Budovy a prostředí

   Délka studia: 1,5 roku

   Obor - Budovy a prostředí

   Cílem oboru je chápání budovy jako celku s vazbami na vnější i vnitřní životní prostředí v měřítku celého životního cyklu budov (Integrated building design).

   Informace o studiu

   • Prohlubující kurzy z oboru technických zařízení budov zaměřené na pokročilé koncepční a integrované navrhování technických zařízení budov
   • Prohlubující kurzy z oblasti konstrukcí pozemních staveb zaměřené na integrované navrhování budov, s důrazem na stavebně-energetickou a materiálově-konstrukční koncepci
   • Základní kurzy matematického modelování energetického a environmentálního chování budov (BPS a CFD), energetického auditorství a aplikované ekologie
   • Projekty a laboratorní výuka
   • Dobrovolné letní školy
   • Zameření studijního oboru - 3608T006 BUDOVY A PROSTŘEDÍ (B) pro vyplnění do přihlášky do magisterského studia
    zaměření 1: Technická zařízení (studijní plán)
    zaměření 2: Konstrukce budov (studijní plán)

   Uplatnění

   • Navrhování budov (komplexní stavebně-technické řešení)
   • Projektant – specialista tzb (technická zařízení budov - vytápění, vzduchotechnika, zdravotně-technické instalace) 
   • Konzultační činnost v oboru tepelná technika, akustika, osvětlení, energetika budov, energetické auditorství
   • Vedoucí projekčního týmu specialistů tzb
   • Realizace staveb
   • Management provozu budov (facility management)
   • Výzkum a vývoj
   • Státní správa
   • Doktorské studium
   • Profese Projektant, Specialista na technická zařízení budov (TZB), Pracovník veřejné správy
  • Obor - Inteligentní budovy

   Studijní program Inteligentní budovy

   Délka studia: 2 roky

   Obor - Inteligentní budovy

   Zaměření oboru odpovídá realitě současného stavitelství, kdy budovy jsou komplikovanými technologickými objekty a je potřeba odborníků, kteří budou umět využít schopnosti řídicích systémů ke zvýšení komfortu a snížení energetické náročnosti.

   Informace o studiu

   • Mezifakultní studijní obor společně vyučovaný fakultami stavební, strojní a elektrotechnickou fakultou ČVUT v Praze
   • Varianty zaměření studia na stavební inženýrství, elektrotechniku/informatiku nebo na strojní inženýrství
   • Studijní plán

   Uplatnění

   • Při návrhu, realizaci a řízení moderních budov, vývoji a výrobě prvků pro inteligentní budovy
   • V řízení, správě a provozu budov a zařízení techniky prostředí velkých budov
   • Ve státní správě (stavební úřady, státní dozory – životní prostředí, hygiena)
   • V poradenských a výzkumných organizacích
   • Profese Projektant, Specialista na technická zařízení budov(TZB), Pracovník veřejné správy
  • Obor - Building Structures

   Studijní program Civil Engineering

   Délka studia: 1,5 roku

   Obor - Building Structures

   Study plan is focused on detailed analyses of load-bearing structures, design of concrete, steel, timber and masonry elements and structures including their interactions as well as optimization of their structural and technological design.

   Informace o studiu

   • Complex design of building structures (load-bearing systems, final completion structures, interaction of structural members) respecting the criteria of sustainable construction
   • Modelling of structural members, numerical and experimental analyses
   • Studijní plán

   Uplatnění

   • Design of structural static parts of buildings
   • Integrated design of buildings and their parts specialized in functional, structural static and physical characteristics (acoustics, thermal and moisture microclimate, lighting)
   • Building materials development and testing
   • Profession StatikProjektant, Stavbyvedoucí, Pracovník veřejné správy
Zpátky nahoru