Inteligentní budovy

Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských oborů, je možné studovat některé magisterské obory v angličtině. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

O oboru

Mezifakultní obor nabízí širší interdisciplinární pohled na problematiku inteligentních budov.

Co je inteligentní budova? Chápeme ji především jako budovu s velmi pokročilým systémem řízení, regulace, monitoringu (umělá inteligence) bez nutnosti zásahů člověka spolu se systémovým řešením strojních zařízení budovy.

Studium se zabývá především inteligentní integraci zařízení do stavebních prvků a vhodný výběr stavebních materiálů včetně vhodného koncepčního řešení objektu vzhledem k jeho budoucímu užívání a provozování integrovaných systémů.

Studijní plán má 9 společných povinných předmětů, kdy studenti absolvují 3 povinné předměty na každé ze zúčastněných fakult (stavební, strojní a elektrotechnické). Při zápisu si pak na základě konzultace s tutorem vybere volitelné předměty s ohledem na předchozí vzdělanostní profil studenta.

Studium doplňuje výuka v laboratořích (např. Laboratoř Inteligentních budov na Katedře TZB FSV) a zpracování projektů.

Absolventi získají ucelený, průřezový pohled ve všech potřebných oblastech.

O oboru

Návaznost studia

Studijní program je vhodný pro absolventy bakalářských studijních oborů Konstrukce pozemních staveb a Architektura a stavitelství s dobrým teoretickým základem ve fyzice a matematice, ale také již pro absolventy inženýrského studia jako další obor, které například podpoří jejich zaměstnavatel.

Další informace na www.ib.cvut.cz.

Návaznost studia

Zázemí pro výuku

Část výuky probíhá v moderních laboratořích kateder – např. Laboratoř inteligentních budov, kde studenti mohou absolvovat kurz KNX nebo využívat on-line monitoringu experimentální fasádní a střešní fotovoltaiky o jmenovitém instalovaném výkonu 41 kWp.

Studenti mají možnost při zpracování svých závěrečných prací využít i vybavení Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB), se kterým obor úzce spolupracuje.

Výuku na programu zajišťuje tým kmenových pedagogů z fakulty stavební, strojní a elektrotechnické a studenti absolvují předměty na všech třech zúčastněných fakultách, což jim dává přístup k množství informací.

 

Zázemí pro výuku

Počítačové vybavení pro studenty

Navrhování moderních budov je nemyslitelné bez podpory počítače.

Studenti programu mají trvale k dispozici několik počítačových učeben s kompletním softwarovým vybavením pro modelování a navrhování konstrukcí a systémů. Vedle obecných CAD nástrojů pro grafické zpracování výkresové dokumentace jsou používané výsledky vývoje sw na ČVUT (např. Národní kalkulační nástroj pro hodnocení energetické náročnosti budov) i profesionální programy používané v praxi – Energie, Protech a mnoho dalších.

Pro modelování energetického chování budov a CFD je pro studenty dostupná licence programu ESP-r nebo DesignBuilder.

Počítačové vybavení pro studenty

Proč právě tento obor

Inteligentní budova zajišťuje optimální vnitřní prostředí pro komfort osob či výrobní produkci prostřednictvím stavební konstrukce, techniky prostředí, řídicích systémů, služeb a managementu. Je efektivní ekonomicky, energeticky i z hlediska působení na vnější prostředí a umožňuje víceúčelové použití a rekonfigurace. 

Studijní program připravuje odborníky pro návrh, realizaci a řízení moderních budov a vývoj a výrobu prvků pro inteligentní budovy. Půjde o absolventy se širokým průřezovým přehledem a nikoliv odborníky specialisty.

Absolventi najdou uplatnění

  • v architektonických atelierech při koncepčních návrzích budov a řešení obecné potřeby optimálního vnitřního prostředí budov,
  • ve stavebních a dodavatelských firmách v procesu projednávání i realizace zakázek,
  • u investorů při přípravě investičních záměrů a kontrole dodavatelských prací na stavbách,
  • v řízení, správě a provozu budov a zařízení techniky prostředí velkých budov, např. ve firmách „facility managementu“,
  • ve státní správě (stavební úřady, státní dozory - životní prostředí, hygiena),
  • v poradenských a výzkumných organizacích.
Proč právě tento obor
Zpátky nahoru