Obor - Budovy a prostředí

Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských oborů, je možné studovat některé magisterské obory v angličtině. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

O oboru

Studium je zaměřeno na komplexní zvládnutí principů koncepčního navrhování budov, jejich částí, technických systémů budov, které při minimální spotřebě energie a minimální zátěži životního prostředí zajišťují komfortní vnitřní prostředí, reagující na požadavky uživatelů.

Důraz je kladen na chápání budovy jako celku, s vazbami na vnější i vnitřní životní prostředí v měřítku celého životního cyklu budov ("Integrated building design").

Během studia jsou prohlubovány znalosti v teoretických a průpravných předmětech jako např.

  • matematika,
  • teorie vnitřního prostředí,
  • energetická náročnost budov,
  • hodnocení vlivu budov na životní prostředí.

V jednotlivých profesních oblastech zaměřených na technická zařízení a konstrukce budov je kladen důraz na kritéria volby a vzájemné vazby systémů.

Odborné předměty jsou soustředěny zejména na optimalizaci řešení konstrukčních, energetických a ekologických systémů charakteristických typů budov bytové, občanské, průmyslové i zemědělské výstavby z pohledu standardních, nízkoenergetických a inteligentních budov.

V rámci studijního oboru mají studenti možnost volby skupin volitelných předmětů zaměřených na technická zařízení nebo konstrukce budov a tím si určit své profesní zaměření.

 

O oboru

Návaznost studia a uplatnění

Studijní obor je určen absolventům čtyřletého bakalářského studia se zaměřením na navrhování a projektování pozemních staveb, např. oboru Konstrukce pozemních staveb nebo Architektura a stavitelství.

Absolventi studijního oboru Budovy a prostředí se uplatní v praxi při navrhování konstrukcí ovlivňujících environmentální parametry, v oblasti projektování technických zařízení budov, navrhování technologických zařízení staveb i v činnostech energetických specialistů.

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie, pasivní domy, obnovitelné zdroje energie, větrání zateplených budov, vytápění a ochlazování budov, zpětné získávání tepla, hospodární využívání dešťových vod, průkazy energetické náročnosti budov jsou jen výběrem problémů, se kterými se setkáváme při návrhu každé nové budovy.

Jejich řešení je výzvou pro naše studenty, kteří pak v praxi nacházejí uplatnění jak v projekční a konzultační praxi, vývojových pracovištích renomovaných firem, v realizaci nebo řízení provozu budov i ve státní správě.

Návaznost studia a uplatnění

Vybavení a zázemí

Navrhování moderních budov je nemyslitelné bez podpory počítače. Studento programu mají trvale k dispozici několik počítačových učeben s kompletním softwarovým vybavením pro modelování a navrhování konstrukcí a systémů.

Vedle obecných CAD nástrojů pro grafické zpracování výkresové dokumentace jsou používané výsledky vývoje sw  na ČVUT (např. Národní kalkulační nástroj pro hodnocení energetické náročnosti budov) i profesionální programy používané v praxi – Energie, Protech a mnoho dalších  Pro modelování energetického chování budov a CFD je pro studenty dostupná licence programu ESP-r nebo DesignBuilder.

Část výuky probíhá v moderních laboratořích kateder 

  • Demonstrační a výuková laboratoř TZB pro experimenty v oblasti vnitřního prostředí,
  • Laboratoř inteligentních budov, kde studenti mohou absolvovat kurz KNX nebo využívat on-line monitoringu experimentální fasádní a střešní fotovoltaiky o jmenovitém instalovaném výkonu 41 kWp.

Studenti mají možnost při zpracování svých závěrečných prací využít i vybavení Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB), se kterým obor úzce spolupracuje.

Vybavení a zázemí

Přednášky, exkurze a Letní škola

Výuku na programu zajišťuje tým kmenových pedagogů převážně z katedry Technických zařízení budov a katedry Konstrukcí pozemních staveb naší fakulty.

Nedílnou součástí výuky jsou přednášky našich externích spolupracovníků z praxe i z ostatních prestižních univerzit jako je National University of Singapore nebo DTU Lyngby.  

Velmi oblíbené jsou exkurze, kde mají studenti možnost se podrobně seznámit se skutečných provozem významných a zajímavých budov i s výrobou komponentů pro budovy ve výrobních závodech. 

Studenti mají možnost se účastnit i Letních škol, kde si netradiční formou doplní znalosti a rozšíří své obzory.

Přednášky, exkurze a Letní škola
Zpátky nahoru