Obor - Inženýrství životního prostředí

Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských oborů, je možné studovat některé magisterské obory v angličtině. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

O oboru

Magisterské studium zahrnuje speciální předměty jako jsou

  • Statistické metody v životním prostředí,
  • Obnovitelné zdroje energie,
  • a další...

Tyto předměty navazují na obecné znalosti z bakalářského studia.

Současně si student směřuje svůj profesní profil pomocí nabídky povinně volitelných předmětů

  • Nástroje územního plánování,
  • Kolejové stavby a životní prostředí,
  • Technické úpravy na drobných vodních tocích,
  • atd.

Téma pro diplomovou práci si student vybírá podle svého zaměření ve spolupráci s některou z kateder fakulty.

Výhoda oproti jiným nabídkám environmentálního vzdělávání je v pochopení technického základu projektování a provádění činnosti v krajině, a tím pádem i lepší uplatnitelnosti. Oproti jiným stavebním oborům je pak výuka komplexnější, s přesahem do mnoha oborů, nabízející tak širší možnost uplatnění v praxi.

 

O oboru
Zpátky nahoru