Obor - Příprava, realizace a provoz staveb

Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských oborů, je možné studovat některé magisterské obory v angličtině. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

O oboru

Obor tematicky navazuje na bakalářský studijní obor. Rozšiřuje znalosti studentů zejména v oblasti realizace a provozu staveb. Ti jsou seznámeni s moderními metodami a technologiemi, které ve své praxi následně můžou využít.

Výuka je podporována řadou exkurzí pro zajištění znalostního kontextu s praxí a s aktuálním vývojem ve stavebnictví.  V poslední době probíhala tato výuka:

 • na stavbě nového rekonstruovaného objektu CIIRC (Praha 6–Dejvice),
 • na novostavbě bytového domu v ulici Svornost (Praha 5–Smíchov),
 • při výstavbě prodloužení trasy metra A (stanice Motol).

Při těchto exkurzích se seznamují s profesí stavbyvedoucích, přípravářů staveb a v neposlední řadě činnosti stavebních dozorů a koordinátorů BOZP. Přednášky jsou často zajišťovány s využitím odbornosti externích odborníků z praxe. 

Studenti se také účastní výjezdních exkurzí do zahraničí do výrobních závodů předních stavebních výrobců a na veletrhy: BAUMA (2013), DOKA (2014) a SCHÖCK (2015).

O oboru

Uplatnění žádané ve všech směrech stavitelství

Perspektiva uplatnění je stále na nejvyšším stupni poptávky, protože toto uplatnění je žádané ve všech směrech stavitelství.

Každý si vybere z řady profesních uplatnění:

 • projektový manažeři,
 • rozpočtáři a kalkulanti,
 • specialisté komplexního řízení kvality,
 • přípraváři staveb,
 • vedoucí útvarů vč. Stavebních úřadů,
 • specialisté poro omezení nepříznivých vlivů stavební činnosti na životní prostředí,
 • složením zkoušky odborné způsobilosti – koordinátor BOZP na staveništi dle zákona č.309/2006 Sb.
 • odborníci na řízení provozu budov (v rámci služeb facility managementu),
 • stavbyvedoucí,
 • technický dozor staveb,
 • vedoucí pracovníci realizačních, developerských a správcovských firem,
 • stavební podnikatelé.
Uplatnění žádané ve všech směrech stavitelství
Zpátky nahoru