Specializace - Geomatika

Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských oborů, je možné studovat některé magisterské obory v angličtině. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

O oboru a uplatnění

Geomatika je obor zaměřený na vědní disciplíny pojednávající o Zemi a na informatiku a moderní informační technologie pro hromadný sběr a zpracování dat. Větší důraz je spíše kladen na teoretické předměty, tak aby znalosti absolventů měly trvalou platnost.

Studium na magisterské úrovni je postaveno na širokém prostoru pro volbu z nabídky povinně volitelných předmětů, například

  • fotogrammetrie,
  • dálkový průzkum Země,
  • vizualizace a distribuce prostorových dat,
  • a další...

Cílem magisterského studia je také zpracování pro studenta zajímavé a především na praxi orientované diplomové práce

Absolventi studia mohou najít uplatnění v různých odvětvích, jak ve státním, tak v soukromém sektoru, která se věnují zpracování a analýzám prostorových dat. Na absolventy bude pohlíženo jako na odborně způsobilé osoby podle §3 odst. 4 zeměměřického zákona

Další informace z oboru najde na stránkách katedry geomatiky a fotogrammetrické laboratoře

O oboru a uplatnění
Zpátky nahoru