Geodet

Geodet je specialista na sběr a zpracování prostorových dat. Žádná stavba se bez něj neobejde.

Geodet

Geodet je odborníkem na práci s geoinformacemi od jejich pořízení, přes zpracování, až po jejich zpřístupnění uživatelům a má široké možnosti zaměření:

Věnuje se inženýrské geodézii, jeho přítomnost je nezbytná při každé etapě výstavby. Zajišťuje přípravu podkladů pro projekt, vytyčení i zaměření stavby.

Zabývá se katastrem nemovitostí a s ním souvisejícími činnostmi jako jsou zaměřování a vytyčování pozemků, řešení pozemkových úprav a obnova katastrálního operátu.

Geodet je i kartografem, tzn. vytvářet topografické a tématické mapy pro potřeby státní správy i soukromých subjektů.

V neposlední řadě může geodet pracovat také v oblasti dálkového průzkumu Země, který hraje spolu s geografickými informačními systémy klíčovou roli při krizových řízeních (požáry, povodně, výpadky surovinových či energetických zdrojů, atp.), správě území (územní plány, mapy lokalit, časové analýzy) či mapování oblastí a dokumentaci vybraných lokalit.  

Více o studiu, vybavení špičkovými přístroji a zajímavostech z oboru čtěte na stránkách studijních oborů níže.

Geodet
Zpátky nahoru