Geodet

Geodet je specialista na sběr a zpracování prostorových dat. Žádná stavba se bez něj neobejde.

Geodet

Geodet je odborníkem na práci s geoinformacemi od jejich pořízení přes zpracování až po jejich zpřístupnění uživatelům a má široké možnosti zaměření:

Věnuje se inženýrské geodézii, jeho přítomnost je nezbytná při každé etapě výstavby. Zajišťuje přípravu podkladů pro projekt, vytyčení i zaměření stavby.

Zabývá se katastrem nemovitostí a s ním souvisejícími činnostmi, jako je zaměřování a vytyčování pozemků, řešení pozemkových úprav a obnova katastrálního operátu.

Geodet může být i kartografem, tedy umí vytvářet topografické a tematické mapy, a to tištěné i na internetu, pro potřeby státní správy i soukromých subjektů.

V neposlední řadě může geodet pracovat také v oblasti dálkového průzkumu Země, který hraje spolu s geografickými informačními systémy klíčovou roli při krizových řízeních (požáry, povodně, výpadky surovinových či energetických zdrojů atp.), správě území (územní plány, mapy lokalit, časové analýzy) či mapování oblastí a dokumentaci vybraných lokalit.  

 

Geodet

Bakalář

Inženýr

Zpátky nahoru