Vodohospodář

Jeho cílem je najít soulad mezi využitím zdrojů vody pro společnost a jejich ochranou a udržitelností pro další generace.

Vodohospodář

Povodně a klimatické změny, vodní elektrárny, vodní nádrže a přehrady, zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, bazény a kanály - tím vším se zabývá vodohospodář.

Jeho cílem je najít soulad mezi využitím zdrojů vody pro společnost a jejich ochranou a udržitelností pro další generace.

Vodohospodář se zabývá návrhem, realizací a provozem staveb a s nimi souvisejícími činnostmi:

  • využití vod (zásobování pitnou vodou – úpravny a vodovody, zásobování průmyslu a zemědělství vodou, využití vodní energie, plavba, rekreační účely),
  • ochrana vod (čištění odpadních vod – čistírny a kanalizace, ochrana zdrojů vody, posouzení dopadů na životní prostředí),
  • ochrana před nepříznivými účinky vod (před povodněmi, před suchem),
  • plánování a management povrchových a podzemních vod (správa vodních toků, voda v krajině a ve městě).

Podstatnou součástí výbavy vodohospodáře je schopnost vnímat význam vodohospodářských staveb v kontextu širších vodohospodářských a společenských souvislostí (vliv na okolní prostředí, pořizovací a provozní náklady, životnost díla, snadný provoz, perspektivnost koncepce díla).Vodohospodář

Bakalář

Inženýr

Zpátky nahoru